На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Профориентация"
 Програма курсу “Професійне самовизначення”, 10клас. Розробки уроків. Уроки по профориентации, 10 класс
 Ярмарок професій. Виховний захід 11 а класу.
 Уроки по профориентации, 11 класс.
 Как выбрать профессию?
 Программа "Професiйне самовизначення"
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа:

Розробки уроків 11 клас

Урок №1

Тема: Що таке підприємництво.

Мета: познайомити учнів з терміном” підприємництво” ; навчати їх орієнтуватися в різноманітних сферах бізнесу ; виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети.

Хід уроку.

ЩО ТАКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ХТО НИМ МОЖЕ ЗАЙМАТИСЯ?

Підприємництво в Україні ґрунтується на таких засадах:

• вільний вибір діяльності;

• добровільне залучення до впровадження підприєм­ницької діяльності майна та коштів юридичних осіб;

• самостійне формування програми діяльності і вибір постачальників та споживачів власної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;

• вільне наймання працівників;

• залучення матеріально-технічних, фінансових, трудо­вих, природних та інших видів ресурсів, використання яких чинне законодавство не забороняє і не обмежує;

• вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення всіх сплат, встановлених чинним законо­давством;

• самостійне впровадження зовнішньоекономічної діяльності підприємця - юридичної особи, викорис­тання частки валютної виручки, яка належить підприємцеві, на його власний розсуд.

Хто не може бути підприємцем?

В Україні працівники деяких сфер не мають пра­ва провадити підприємницьку діяльність. До цієї категорії належать військовослужбовці, служ­бові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади й управління, які здійснюють контроль за роботою підприємств. Крім того, закон встановлює й інші обмеження в цій сфері. Особи, яким суд заборонив провадити певну діяльність, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом провадити відповідний вид діяльності до закінчення терміну, визначеного у виро­ку суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не лише не можуть бути зареєстровані як підприємці, а й не мають права виступати співзасновниками.

Обираємо форму підприємства.

Перед тим як розпочати підприємницьку діяльність. Вам потрібно обрати статус, у якому Ви виступатимете. Ви можете або працювати як фізична особа, або про­вадити діяльність, створивши юридичну особу. Юридичною особою називають підприємство, ус­танову, організацію чи будь-яку іншу структуру, яка має своє майно, відокремлене від майна інших юри­дичних осіб, свої рахунки в банках, самостійний ба­ланс, печатки зі своєю назвою, свій товарний знак, право набувати власність, користуватися і розпоряд­жатися нею від свого імені, право у суді, а також са­мостійну майнову відповідальність.

Якщо Вас не влаштовує діяльність

у статусі фізичної особи,

спробуйте створити:

• приватне підприємство;

• колективне підприємство;

• господарське товариство;

• підприємство, засноване на власності об'єднання громадян;

• комунальне підприємство.

Приватне підприємство - це підприємство, заснова­не на власності фізичної особи.

Колективне підприємство — це підприємство, засно­ване на власності трудового колективу підприємства.

Комунальне підприємство - це підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади. Якщо підприємство (незалежно від форми власності) має відповідний обсяг господарського обороту і відповідну чисельність працівників, то його визначати­муть як

 мале підприємство. До цієї категорії належать такі підприємства:

• у промисловості та будівництві — з чисельністю пра­цівників не більш за 200 осіб;

• у галузях виробничої сфери - з чисельністю праців­ників не більш за 50 осіб;

• у науці та науковому обслуговуванні - з чисельністю працівників не більш за 100 осіб;

• у роздрібній торгівлі - з чисельністю працівників не більш за 15 осіб.

Господарське товариство - це підприємство (устано­ва або організація), яке створили юридичні особи і гро­мадяни, об'єднавши своє майно та підприємницьку діяльність для одержання прибутків, та уклали про

це відповідну угоду.

Господарські товариства поділяються на такі види:

• акціонерне товариство;

• товариство з обмеженою відповідальністю;

• товариство з додатковою відповідальністю;

• повне товариство;

• командитне товариство.

Акціонерне товариство - це товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями товариства тільки в межах тих акцій, які їм належать. Акціонерні товариства бувають двох видів:

• відкрите (акції можна розповсюджувати через відкриту підписку та купівлю-продаж, на біржах);

• закрите (акції належить розподіляти між заснов­никами і не можна розповсюджувати через підпис­ку, купувати на біржах).

Товариство з обмеженою відповідальністю -

це товариство зі статутним фондом, поділеним на частки, розмір яких визначено в установчих докумен­тах. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а в разі недостатності потрібних сум - додатково своїм май­ном (пропорційно до своєї частки в статутному фонді).

Повне товариство - це товариство, всі учасники якого провадять спільну підприємницьку діяльність і несуть солідарну відповідальність за зобов'язання­ми товариства всім своїм майном.

Командитне товариство - це товариство, що об'єднує тих учасників, які відповідають за зо­бов'язаннями товариства всім своїм майном, і тих учасників (вкладників), відповідальність яких обме­жує їхня частка в майні товариства. Якщо до складу командитного товариства входять два учасники з повною відповідальністю або більше, то вони несуть солідарну відповідальність за борги товариства. Пе­реважна більшість господарських товариств, які сьо­годні діють в Україні, - це або товариства з обмеже­ною відповідальністю, або акціонерні товариства.

Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична діяльність (ви­робництво продукції, виконання робіт, надання послуг, торгівля), яку провадять на власний ризик задля одержання прибутку. Закон України «Про підприємництво» визначає, що підприємцями (суб'єктами підприємницької діяльності) в Україні можуть бути такі особи:

• громадяни України та інших держав - за умови, що закон не обмежує їхньої правоздатності чи дієздатності;

• юридичні особи всіх форм власності, встановлених у Законі України «Про власність».

Світова економічна практика називає малий бізнес «простором масового виживання». Він залучає до продуктивної праці величезну кількість осіб, які втратили соціальний захист в перехідний період.

Малий бізнес - невід'ємний елемент будь-якої ринкової господарської системи. В розвинених та процвітаючих державах його питома вага перевищує 95%. За даними ООН, малий бізнес виробляє сьогодні до 66% загальносвітового національного продукту та дає роботу на земній кулі майже половині тих людей, хто здатний працювати.

У сфері українського малого підприємництва працюють понад 2 мільйони осіб на малих підприємствах та в кооперативах.


Урок №2

Тема: Програма дій щодо створення підприємства.

Мета: навчати учнів правильно складати план дій і дотримуватися його виконання ; розвивати навички спілкування ; виховувати бажання досягнення успіху.

Хід уроку.

ПРОГРАМА ДІЙ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.     Розробка бізнес-плану майбутнього підприємства.

2.     Вибір місцеположення фірми („юридичної особи”).

3.     Вибір назви підприємства та погодження її з органом реєстрації.

4.     Розробка установчих документів – угоди та статусу.

5.     Нотаріальне засвідчення документів.

6.     Внесення до наступного фонду часток учасників.

7.     Оплата збору за державну реєстрацію.

8.     Подання документів на державну реєстрацію.

9.     Державна реєстрація (не більше 5 робочих днів).

10.                       Присвоєння ідентифікаційного коду підприємству в управлінні статистики.

11.                       Взяття підприємства на облік у районній (міській) податковій інспекції.

12.                       Реєстрація в Пенсійному фонді.

13.                       Нотаріальне засвідчення підписів директора та бухгалтера на банківських картках.

14.                       Відкриття розрахункового рахунку банку.

15.                       Отримання дозволу міліції на виготовлення печатки і штампу.

16.                       Виготовлення печатки і штампу.

17.                       Реєстрація в ДПА платником ПДВ.

18.                       Реєстрація в центрі зайнятості.

19.                       Реєстрація в обласному відділі Укравтодору.

20.                       Отримання спеціальних дозволів (ліцензій, патентів, сертифікатів) на певні види діяльності.

 

II. 100 Ідей для створення вашого бізнесу.

·        Бар.

·        Кав’ярня

·        Кафе

·        Кондитерська

·        Піцерія

·        Ресторан

·        Пекарня

·        Доставка харчових продуктів

·        Виготовлення кулінарних виробів

·        Виготовлення заморожених кулінарних виробів

·         Галантерейна крамниця

·        Гуртовня

·        Зоомагазин

·        Квіткова крамниця

·        Крамниця для митців

·        Крамниця іграшок

·        Крамниця косметики

·        Крамниця одягу (взуття)

·        Крамниця молодіжного одягу

·        Крамниця спортивного одягу

·         Прибирання помешкань

·        Вирощування квітів

·        Вирощування городини

·        Розведення хутрових звірів

·        Розведення домашньої птиці

·        Фермерське господарство

·        Прокат меблів

·        Прокат побутових речей

·        Прокат весільних суконь

·        Відео прокат

·        Відеозапис урочистих подій

·        Бухгалтерські послуги.

·        Бюро екскурсій

·        Бюро оголошень

·        Бюро перекладів

·        Бюро туристичних подорожей

·        Репетиторське бюро

·        Служба знайомств

·        Юридичні або нотаріальні послуги

·        Обслуговування семінарів конференцій

·        Обслуговування фуршетів

·        Крамниця продуктова (універсальна,спеціалізована)

·        Крамниця товарів для ремонту квартир

·        Крамниця вживаних речей

·        Продаж меблів

·        Продаж товарів для саду, городу

·        Продаж домашнього печива

·        Рибна крамниця

·        Ательє з пошиву одягу

·        Пошиття виробів із шкіри, хутра (дуже великих або дуже малих розмірів)

·        Виготовлення в’язаних речей на замовлення

·        Виготовлення штучних квітів

·        Виготовлення шиньйонів, перук

·        Моделювання одягу

·        Пошиття спецодягу

·        Пошиття ковдр (штор, комплектів білизни)

·        Фотоательє

·        Косметичний салон

·        Перукарня

·        Спортивно-оздоровчий салон

·        Догляд за садом, городом

·        Догляд за хворими вдома

·        Прання білизни

·         Оренда приміщень

·        Послуги тамади

·        Транспортні послуги

·        Послуги фітодизайнера

·        Видання газети, журналу

·        Друкарня

·        Книжкове видавництво

·        Палітурна майстерня

·        Ксерокопіювання

·        Ламінування

·        Дизайнерські послуги

·        Комп’ютерні курси

·        Пошук інформації в мережі Інтернет

·        Ремонт квартир

·        Ремонт одягу

·        Ремонт побутової техніки

·        Ремонт трикотажних виробів

·        Реставрація меблів

·        Хімчистка

·        Чищення килимів

·        Агенція нерухомості

·        Рекламна агенція

·        Аптека

·        Стоматологічний кабінет

·        Готель

·        Пансіон

·        Дресирування собак

·        Розведення породистих кішок, собак

·        Танцювальна студія

·        Художня галерея

·        Художні промисли

·         Послуги медсестри

III. Підсумок уроку.


Урок №3

Тема: Розробляємо бізнес-план

Мета: начати учнів як правильно скласти бізнес-план ; розвивати навички логічного мислення ; виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети.

Хід уроку.

СТВОРЮЄМО ПІДПРИЄМСТВО: БІЗНЕС-ПЛАН

Навіщо складати бізнес-план?

Таке питання, очевидно, спаде Вам на думку. Тим більше, що майже кожний Ваш знайомий - власник приватного підприємства, скаже, що ніякого бізнес-плану він не готував і ніхто від нього такого документу не вимагав. Річ у тому, що бізнес-план потрібен усім:

• центру зайнятості - для розгляду питання що­до одноразової виплати допомоги по без­робіттю для організації підприємницької діяльності;

• тим, у кого Ви хочете позичити кошти, щоб за­початкувати власну справу;

• інвесторам;

• Вашим працівникам, які мають усвідомити свої перспективи та завдання; найголовнішій особі - Вам, щоб об'єктивно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх доцільність та реальність.

Практика свідчить, що без серйозної підго­товки розпочинати навіть найпростішу справу не варто. Кожний вид підприємницької діяль­ності, кожний проект потребує розрахунків. Для цього, власне, і призначено бізнес-план. Склавши такий документ, Ви зможете працю­вати раціональніше і не ускладнюватимете собі роботи.

Бізнес-план - це документ, що описує всі го­ловні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми, з якими во­но може зіткнутися, а також визначає способи розв'язання цих проблем.

Тому правильно складений бізнес-план у кінцевому підсумку відповідає на питання, чи варто взагалі вкладати гроші в ту чи іншу справу, чи дасть вона прибутки, що виправдають усі вит­рати сил і засобів.

Найкраще сформулювати відповідь на пи­тання саме на папері, дотримуючись певних вимог і зробивши спеціальні розрахунки. Та­кий документ допоможе Вам виявити майбутні проблеми, усвідомити їх складність і передба­чити, де "підстелити соломку". Бізнес-план вбе­реже Вас від прийняття помилкових рішень че­рез некомпетентність чи поспішність, компен­сує недостатній досвід у бізнесі.

Дуже важливо, щоб Ви особисто брали участь у розробці бізнес-плану від початку до кінця. Чимало закордонних банків та інве­стиційних фірм нерідко просто відмовляються розглядати заяви на виділення коштів, якщо стає відомо, що бізнес-план підготував сто­ронній (запрошений) консультант, а керівник компанії лише підписав готовий документ. Пе­редбачливий керівник, плануючи діяльність своєї фірми, особисто моделює її майбутню діяльність, перевіряючи на міцність і свою ідею, і себе самого.

Бізнес-план складають у двох формах:

• для зовнішнього використання - щоб пока­зати свою справу в якомога вигіднішому світлі іншим людям (наприклад, інвесторам);

• для внутрішнього використання.

Тут справу розглядають з усіма її "плюсами" і "мінусами". Саме цей план мусить стати Вашим інструментом управління. Найдоцільніше (та й найзручніше) спершу написати бізнес-план для внутрішнього використання. Тут Ви розглянете ті питання, про які, можливо, ніколи не згадаєте в "зовнішньому" плані. Однак інвестори обов'яз­ково поставлять Вам ці питання, щоб перевірити серйозність Ваших розробок. І якщо Ви будете готові дати компетентну відповідь, то постанете в надзвичайно вигідному світлі.

Найбільша помилка в бізнесі - дурити само­го себе.

Отже, Ваш бізнес-план мусить Вам допо­могти виконати такі завдання:

1. Вивчити насиченість та перспективність майбутнього ринку збуту;

2. Оцінити майбутні витрати на виробництво продукції і зіставити їх з цінами продажу (так Ви визначите рівень прибутковості справи);

3. Виявити підводні течії та "айсберги", що ча­тують на Вас і Вашу справу (особливо на етапі становлення);

4. Визначити показники, за якими Ви будете надалі контролювати стан справ.

Діловий Захід зазвичай планує діяльність фірми одразу на три роки наперед. При цьому для першого року визначаються основні показ­ники на кожен місяць, для другого року - на ко­жен квартал, а для третього - лише річні показ­ники. У нас, на жаль, економічна ситуація швид­ко змінюється, тому чимало новостворених фірм обмежують свій бізнес-план річним терміном.

Якоїсь чітко визначеної структури бізнес-плану не існує. Цей документ зазвичай має довільну форму. Бізнес-плани різних підприємств відрізнятимуться за деталями.

Обсяг бізнес-плану також може бути різний, оскільки залежить від потреб фірми. Бізнес-план можна викласти і на 20 сторінках, і в гру­безному томі. Його обсяг не має значення. Го­ловне - щоб завдяки бізнес-плану засновник фірми чітко усвідомлював, яке підприємство він хоче створити і як саме воно діятиме.

Головні розділи бізнес-плану:

·             характеристика організаційно-правової форми підприємства;

·             фінансові витрати на створення підприємства;

·             опис товарну (продукції, послуг), його порівняльна характеристика;

·             план маркетингу (реклама, шляхи реалізації);

·             організаційний план (кадрове забезпечення);

·             фінансовий план.

Можливо, ознайомившись з цими вимогами, Ви злякалися і вирішили, що складання бізнес-плану Вам не під силу. Не відмовляйтеся від своїх задумів – написати бізнес-план може кожна ініціативна людина – аби було бажання. Всі головні моменти підприємницької діяльності ми вже розглянули. Трохи ваших зусиль та терпіння – і за допомогою бізнес-плану в запитаннях, зразок якого ми подаємо у наступному випуску, Ви досягнете успіху!

Відповівши на всі питання, Ви матимете справжній бізнес-план - чітку картину Вашої майбутньої діяльності. Звичайно, ця праця потребуватиме енергії та часу. Доведеться неодноразово звертатися за допомогою до фахівців. Але справа того варта. Спробуйте і переконаєтеся.

 

БІЗНЕС-ПЛАН У ЗАПИТАННЯХ

Загалом кажучи, не існує єдиного «стан­дартного» плану, який влаштував би всіх. А проте цей документ треба складати за певними загальними правилами. Почнімо з першої особливості: бізнес-план мусить

Дотримуйтесь засади: зміст бізнес-плану є лише докладною схемою Вашої майбутньої підприємницької діяльності і має враховувати такі головні моменти:

 

1. Вступ

1.1 Назва фірми.

1.2 Який продукт Ви пропонуєте до продажу?

1.3Кількість людей, залучених до справи.

1.4Короткий опис початку бізнесу (чи залучені люди працювали разом раніше?).

1.5Головні завдання (цілі) бізнесу.

1.6Персональні завдання людей.

2. Продукт

2.1 Який продукт Ви виробляєте?

2.2 Призначення продукту.

2.3 Чим відрізняється Ваш продукт від аналогічних товарів інших виробників?

2.4 Ви самі виробляєте продукт чи інші виробники?

2.5 Визначте процес виробництва.

2.6 Яку сировину використовуватимете і де її братимете?

2.7 Які дослідження ринку постачання Ви вже провели?

2.8 Яке обладнання потрібне для виробництва, скільки коштує, де знайти потрібні кошти, де його купити?

2.9 Які приміщення потрібні для виробництва продукту?

2.10 Яких навичок та спеціальностей вимагає виробництво?

2.11. Скільки працівників потрібно залучити до виробництва? Що кожен буде робити?

2.12 Як Ви здійснюватимете контроль за якістю?

3. Послуги (чи роздрібна торгівля)

3.1 Які послуги Ви пропонуєте і які товари продаєте?

3.2 Яке обладнання Вам потрібне для надання послуг (продажу товарів)?

3.3 Чи потрібні Вам приміщення для надання послуг (продажу товарів)?

3.4 Скільки працівників потрібно і які вони мусять мати навички та вміння?

3.5 Як Ви здійснюватимете контроль за якістю?

4. Персонал

Кожний новий працівник заповнює анкету (де повідомляє про свою попередню трудову діяльність, вказує освіту, адресу, особисті дані), підписує трудову угоду та інші документи.

5. Організаційна структура

5.1 Які види робіт виконуватиме Ваше підприємство (виробництво, продаж, управління)? Які специфічні

завдання Ви визначатимете щодо кожного виду?

5.2 Навички і вміння, яких вимагає виконання кожного виду робіт або які є специфічними для кожного з цих

видів.

5.3 Який досвід мусять набути виконавці, яке навчання вони мають пройти? (детально описати).

5.4 Яких робіт не будуть спроможні виконувати люди, що працюватимуть у Вашому бізнесі?

5.5 Чи можна їх цього навчити, чи потрібно наймати додатковий персонал?

6. Менеджмент

6.1 Якими є щоденні завдання управління?

6.2 Як краще розподілити різні функції управління

бізнесом (продаж, адміністрація, виробництво,

забезпечення послуг, фінанси тощо)?

6.3 Які види зборів Ви проводитимете? Як часто? Які питання вирішуватимете?

6.4 Чи будуть у Вашому підприємстві окремі відділи? Якщо так, то як Ви це організуєте?

7. Маркетинг

7.1 Яке дослідження ринку Ви вже провели?

7.2 Як Ви будете поглиблювати знання ринку Вашого продукту (послуги)? Яке дослідження ринку Ви проведете?

7.3 Які групи людей купують Ваш продукт чи користуватимуться Вашою послугою? Вкажіть вік, стать, інтереси, соціальний статус тощо. Розподіліть їх за географічною ознакою.

7.4 Який імідж своєї фірми Ви хотіли б створити серед Ваших клієнтів?

7.5 Як Ви будете встановлювати ціну?

7.6 Який спосіб продажу оберете?

7.7 Як Ви розповсюджуватимете Ваш товар чи послугу?

 7.8 Які види товару після гарантійного обслуговування Ви будете використовувати?

Примітка Складіть план маркетингу на наступний рік місяць) і вкажіть вартість кожного виду діяльності.

8. Юридичні аспекти бізнесу

8.1 Тип Вашого підприємства.

8.2 Чи потрібні Вам ліцензії, дозволи, патенти?

8.3 Якими є вимоги у Вашому бізнесі щодо захисту здоров'я і безпеки праці? Як Ви будете їх дотримуватися?

Якими є вимоги у Вашому бізнесі щодо страхування (соціального, банківського)?

9. Основні засоби виробництва

9.1 Які типи майна Ви збираєтеся мати? Як Ви його захистите від крадіжок та інших обставин, що від Вас не залежать (сигналізація, страхування)?

9.2 Якими є умови оренди цього майна?

9.3 Чи потрібні Вам спеціальні дозволи, пов'язані з майном (на ремонт, прибудову)?

9.4 Чи є особливі моменти у Вашій справі, пов'язані із здоров'ям і безпекою праці?

10. Фінанси

У кожному бізнес-плані має бути розділ з розрахунками очікуваних прибутків і видатків фірми. Тут Вам треба визначити, якими реально будуть Ваші видатки і ваші прибутки. Намагайтеся оцінювати скептично, адже зазвичай витрати є більшими, а прибутки— меншими, ніж заплановані.

Прибутки:

10.1 Які торговельні угоди з потенційними клієнтами Ви вже уклали? (деталізуйте).

10.2 Яку кількість одиниць товару (послуг) Ви розраховуєте продавати щотижня?

10.3 Чи змінюється рівень продажу протягом року?

10.4 За якою ціною Ви розраховуєте продавати Ваші товари?

10.5 Додаткова інформація, що стосується прибутків Вашого бізнесу.

Видатки:

Вкажіть, якою буде періодичність Ваших видатків (раз на тиждень, раз на місяць, раз на квартал).

10.6. Вартість сировини на одиницю продукції (на тиждень, на місяць).

10.7. Кількість працівників і заробітна плата кожного з них.

10.8. Орендна плата. Чи потрібна попередня оплата?

10.9. Оплата комунальних послуг, світла, газу, води.

10.10. Оплата телефонну.

10.11. Поїздки.

10.12. Інструменти.

10.13. Поштові витрати.

10.14. Канцелярські приладдя.

10.15. Сприяння збуту: реклама в газеті, реклама поштою, рекламні написи, інші види.

10.16. Страхування транспорту, працівників.

10.17. Послуги юристів та інших експертів.

10.18. Обладнання.

10.19. Інші витрати.


Урок №4

Тема: нормативно-правова база підприємництва.

Мета: дати учням поняття про нормативно-правову базу підприємництва ;

розвивати аналітичне мислення ;виховувати почуття відповідальності.

Хід уроку

I.                   Нормативно-правова база підприємництва.

З А К О Н И У К Р А Ї Н И

Закон України “ Про підприємництво

27 березня 1991 року № 887 – XII в Україні “

Закон України “ Про підприємництво “

7 лютого 1991 року № 698 – XII

Закон України “ Про оплату праці “

24 березня 1995 року № 108/98-ВР

ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

II. Кабінет Міністрів України. Постанова від 08,02,1995р,№108

 Про порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення.

 Кабінет Міністрів України. Постанова від 25,05,1998р.№740

 Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

III.Гра “Вгадай професію“

У грі передбачається корекція уявлень школярів про професії на основі знайомства з чіткою професіографічною схемою, що залучає школярів до наукового аналізу різних видів праці.

Спираючись на знання професіограм, старшокласники повторюють схему аналізу професій, визначають їх відмінні риси за предметом, цілями, засобами, умовами праці, її організацією, типом спілкування, рухливістю, необхідною мінімальною професійною освітою, особливостями й потребами в регіоні. Усе це коротко описується на дошці.

Троє гравців виходять з класу. Ті, що залишилися швидко загадують професію, а ті, що відгадують повертаються в клас. Кожен учень на аркуші протягом 4-5 хвилин аналізує за схемою загадану професію, а кожен відгадувач, спостерігаючи за класом визначає одну людину, яку він викликає до дошки. Обрані 3 чоловіки протягом 2-3 хвилин виписують на вільній частині дошки свої варіанти проаналізованої професії за всією схемою. Відгадувачу дається 1 хвилина на роздуми і кожен пропонує свій варіант відгадки. Якщо хоча б один із них правильний, команда, що відгадувала, перемогла.

Можна доповнити гру правилом: якщо загальна кількість помилок, зроблених класом на дошці більше 10, то навіть якщо відгадувачі не зуміли правильно назвати професію, вважається, що клас програв.


Урок №5

Тема: Реєструємо свій бізнес.

Мета: навчати учнів правильних дій піл час започаткування власної справи; розвивати логічне мислення учнів ; виховувати бажання досягнення успіху.

Хід уроку.

Органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в Україні є виконавчі комітеті міських та районних (у містах) рад народних депутатів і районні адміністрації — за місцем вашої діяльності або проживання.

Є два варіанти, якими ви можете скористатися для реєстрації свого бізнесу.

Перший варіант. Якщо ви хочете мати статус юридичної особи, то або особисто, або рекомендованими листом, або через уповноважену від вас особу подаєте до органу державної реєстрації такі документи:

* рішення власника або уповноваженого від нього органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених від них осіб два і більше, то таким рішенням є установча угода, а також протокол установчих зборів;

* установчі документи, оформлені відповідно до вимог реєстрації;

 * статут та реєстраційну картку встановленого зразка;

 * документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

* документ, який підтверджує, що власник сплатив свій внесок до статутного фонду в обсязі, передбаченому в законі.

Юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності - мусить мати юридичну адресу - або за місцем, проживання одного із засновників, або за місцеположенням (у такому разі цей факт підтверджує угода купівлі - продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безкоштовного користування майном, про спільну діяльність тощо)

Якщо засновником суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, то її статус підтверджує свідоцтво про державну реєстрацію.

Другий варіант.

 Якщо ви маєте намір зареєструватися як фізична особа, то подаєте до органу державної адміністрації такі документи:

 * реєстраційну картку встановленого зразка, що одночасно є заявою про реєстрацію;

*довідку (або її копію) для внесення, до державного реєстру фізичних осіб - платників податку;

 * документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору;

 * документ, що засвідчує особу, та дві фотокартки.

Сплата за державну реєстрацію становить:

- для фізичних осіб - 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 - для юридичних осіб - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отримавши від вас документи, орган державної реєстрації перевіряє вміщені в реєстраційній картці відомості та комплектність пакету документів, відкриває вашу реєстраційну справу, фіксує дату надходження документів у журналі і видає довідку, яку засвідчує своїм штампом.

Упродовж 5 робочих днів від дня надходження документів дані реєстраційної - картки вносять до реєстру суб'єктів підприємницької діяльності і видають вам свідоцтво про реєстрацію, де проставляють ваш ідентифікаційний код.

2. Що потрібно для успішного бізнесу.

Яка формула успішного бізнесу?

ЇЇ можна висловити так: особистість – ідея – інвестиція – успіх.

Всі складові формули важливі – і гарна ідея, що перетворюється на добрий бізнес-план, і наявність коштів для започаткування справи. Однак на першому місці стоїть особистість – її енергія, талант, ініціатива, працелюбство, вміння контактувати з людьми, передбачати та швидко реагувати не різні переміни в ситуації і багато-багато дечого, що й приводить окремих щасливчиків до успіху.

Складно? Так. Але при бажанні людина може взяти будь-яку висоту, опанувати науку досягнення підприємницького успіху. Для цього потрібно розвивати необхідні якості, тренувати їх вольовими зусиллями. Так, саме за допомогою аутотренінгу можна значно розвинути індивідуальний стиль діяльності, буквально змінити, виліпити себе в бажаному напрямку.

Які ж якості потрібні підприємцю?

Аналітичний розум, організаторські здібності, вміння вести переговори, встановити особистий контакт. Потрібна рішучість, творча уява, вміння виділити головне.

3. Підсумок уроку.


Урок №6.

Урок проводить вчитель географії і економіки Якуба О.О.

Тема: Економіка та організація виробництва.

Мета:

-         підвищити інтерес до економічних знань;

-         розвивати творче мислення, ініціативу, уміння обґрунтувати свої думки та організація колективної розумової діяльності учнів;

-         активізувати пізнавальну діяльність школярів;

-         виховувати почуття суперництва та колективізму.

Форма проведення: гра « Економічний брейн - ринг»

Підготовка до гри: визначається склад команд: по 6 чоловік у кожній на чолі з капітаном. Команди самостійно обирають собі назву, девіз, емблему, презентацію.

Правила гри.

 Гра складається з 5 раундів і в кожному з них для перемоги необхідно набрати 6 очок. Виграє той, хто переможе в трьох раундах.

 Час обговорення запитання - 1 хвилина.

 За кожні три неправильні відповіді команді знімається 1 бал.

 Сигнал до відповіді - піднята рука капітана.

Хід заняття:

1 - й раунд « Презентація»

 Кожна команда проводить презентацію будь - якої галузі виробництва у вигляді рекламного міні - сюжету.

2 - й раунд «Екослов»

 «Екослов» - економічна розминка для команд. Ведучий дає визначення економічних понять, а гравці називають їх.

1.     Дохід власника землі.

2.     Обмін одного товару на інший.

3.     Боргове зобов’язання.

4.     Посередник на біржі.

5.     Перевищення видатків над доходами.

6.     Доход власника акцій.

7.     Грошове вираження вартості товару.

8.     Незаконне виробництво.

9.     Документ, що посвідчує якість товару.

10.                       Обов’язкові платежі, які здійснюються в бюджет.

11.                       Процес передачі державної власності у приватну.

12.                       Довгострокова аренда обладнання, З можливість викупу.

3 - й раунд «Ерудит»

1.     Продовжіть прислів’я: « Хочеш втратити друга - …»

2.     Чи є різниця між товаром і продуктом?

3.     Назвіть продукт, який почав свій шлях від сільського господарства до харчової промисловості і його ціну контролює держава.

4.     Чому вода, без якої не можна жити, так мало коштує, тоді як діаманти, без яких можна обійтися, такі дорогі?

5.     Як можна використати Інтернет в економіці?

6.     Чи діє закон попиту на монополістичному ринку?

7.     Що є загальною рисою недосконалої конкуренції й акцизного оподаткування?

8.     До чого призводить встановлення державою « стелі ціни»?

9.     Чи може реальна ставка банківського процента бути від’ємною?

10.                       Як вплине на ціну м’яса телятини збільшення ціни на м'ясо курей?

11.                       Чи справді конкуренція має тенденцію до монополізму?

12.                       Яку функцію виконують гроші, якщо їх віддають у банк під процент?

4 - й раунд «Єралаш»

1.     Вікторина «Ти мені - я тобі»

Команди ставлять одна одній запитання.

2.     Конкурс «Головоломка»

Командам пропонується завдання скласти схему або таблицю

3.     Вікторина «Учень скаже, як зав’яже»

Командам пропонується завдання пригадати народні прислів’я або приказки, у яких говориться про економічні поняття.

5 - й раунд «Математично - економічний»

 Командам пропонується розв’язати економічні задачі.

1. Перше яблуко приносить хлопцеві задоволення, яке він оцінює у 28 ютилів. Кожне наступне яблуко дає додаткове задоволення на 2 ютилі менше, ніж попереднє. Починаючи з якого яблука, сукупне задоволення від споживання яблук буде зменшуватися?

2. Підприємець видав банку 4 - місячний вексель на суму 2000 гривнів. Ставка дисконту становить 9%. Визначити, яку суму підприємець отримав у банку?

3. Фірма отримала кредит у розмірі 100 тисяч гривень на таких умовах: повернути через рік 60 тисяч і ще через рік - 81 тисяч гривень. Під яку ставку відсотка банк видав кредит?

Проведення підсумків гри.

 Після закінчення 5 - го раунду ведучий повідомляє підсумковий рахунок гри. Та команда, яка виграла у трьох раундах, оголошується переможцем і їй вручається приз.


Урок №7

Тема уроку: Податкова система України. Зустріч з представником податкової інспекції Лісенковим А.А.

Мета: познайомити учнів зї схемою роботи податкової інспекції ; розвивати навички спілкування ; виховувати почуття відповідальності.

Хід уроку.

1. Зустріч з Лісенковим А.А. Відповіді на запитання школярів.

2.ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Кодекс законів про працю України

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

o     № 334/94 – ВР – від 28.12.1994 „Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону України від 22.05.1997 № 286/97 – ВР, зі змінами та доповненнями, надруковано у „Віснику” №6/2003);

o     № 619-ХІУ – від 05.05.1999 „Про металобрухт” (зі змінами та доповненнями);

o     № 889-ІУ – від 22.05.2003 „Про податок з доходів фізичних осіб” (надруковано у додатку до „Вісника”, липень/2003);

o     № 1251-ХІІ – від 25.06.1991 „Про систему оподаткування” (у редакції Закону України від 18.02.97 № 77/97-ВР, зі змінами та доповненнями);

o     № 1775-ІІІ від 01.06.2000 р. „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (зі змінами та доповненнями);

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

·             № 727/98 від 03.07.98р. „про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (у редакції Указу Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99, зі змінами та доповненнями, надруковано у „Віснику” №20/2003);

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

·             №13-92 ВІД 26.12.1992 „про прибутковий податок з громадян” (зі змінами та доповненнями, надруковано у „Віснику” № 1-2/2002, за текстом – Декрет).

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

·             № 1696 – від 15.09.1999 „Про затвердження переліку видів побутового металобрухту”;

·             № 1698 – від 29.10.2003 „Про затвердження порядку оподаткування доходів фізичних осіб від здачі побутового брухту чорних або кольорових металів” (набирає чинності від 01.01.2004).

НАКАЗИ

·              № 12 – Гапі ВІД 2.04.1993 „Прор затвердження Інструкції про прибутковий податок з громадян” (зареєстровано в Мін’юсті України 09.06.1993 за №62 зі змінами та доповненнями, надруковано у „Віснику” № 1-2/2002, за текстом – Інструкція № 12);

№ 451 – ДПА України від 29.09.2003 „Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (ф.№1 ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку” (зареєстровано в Мін’юсті України 22.10.2003 за № 960/8281, набирає чинності з 01.01.2004).

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ЗАНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНСІСТЮ В ЗАКОНІ № 889-ІУ

Правильне розуміння змісту при застосуванні того чи іншого нормативного документа з питань оподаткування має важливе значення як для працівників органів державної податкової служби, так і для платників податків.

Закон України від 22.05.2003 року № 889-ІУ „про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон) набирає чинності з 1 січня 2004 року. Але вже сьогодні у платників податків виникає безліч питань щодо практичного застосування норм цього Закону, адже більшість з них змінюють принципи справляння прибуткового податку з громадян, який з 1 січня 2004 року називатиметься податком з фізичних осіб.

Розглянемо найпоширеніші запитання платників податків.

Найбільше платників податків цікавить запитання щодо можливості одночасного застосування Декрету і окремих норм Закону в частині оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю та інших доходів.

Це запитання виникає після прочитання ст. 22 Прикінцевих положень Закону. Тому відповідь слід шукати саме в Прикінцевих положеннях Закону, послідовно аналізуючи наведені норми.

Так. у п. 22.10 ст. 22 Закону зазначено, що Декрет втрачає чинність у частині оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяль­ністю, крім розділу IV, який застосовується лише з урахуванням положень п. 9.12 ст. 9 Закону та діє до набрання чинності спеціальним законом з пи­тань оподаткування фізичних осіб — суб'єктів під­приємницької діяльності (далі — спеціальний закон).

Слід звернути увагу, що законодавство чітко обу­мовлює, що розділ IV Декрету (в частині оподатку­вання доходів фізичних осіб від заняття підприєм­ницькою діяльністю) застосовується з положення­ми п. 9.12 ст. 9 Закону, тобто без застосування норм інших статей Закону. Таким чином, розділ IV Декрету не поширюватиметься на оподаткування так званих інших доходів громадян у розумінні Декрету (тобто доходів, отриманих суб'єктом під­приємницької діяльності поза межами здійснення власної підприємницької діяльності), а також дохо­дів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Терміни та поняття, що застосовуються у розді­лі IV Декрету, продовжують діяти до набрання чин­ності спеціальним законом. Інструкція № 12 (зі змі­нами та доповненнями) з нового бюджетного 2004 р. відповідно до розділу IV Декрету регулюва­тиме оподаткування суб'єктів підприємницької ді­яльності, але не регулюватиме оподаткування так званих інших доходів (не підприємницьких) у розумінні Декрету, а також доходів осіб, які здійс­нюють незалежну професійну діяльність. Ці доходи оподатковуватимуться відповідно до пп. 9.12.2 п. 9.12 ст. 9 Закону.

Крім цього, з набранням чинності Законом опо­даткування доходів громадян (фізичних осіб) від здійснення незалежної професійної діяльності має провадитися на таких самих умовах, як і опо­даткування інших доходів у розумінні Закону, тоб­то за загальними правилами, встановленими цим Законом для платників податку, що не є суб'єкта­ми підприємницької діяльності. Якщо особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, за­реєстрована суб'єктом підприємницької діяльності, то її доходи повинні оподатковуватися згідно з роз­ділом IV Декрету. При цьому суб'єкт підприємниць­кої діяльності, який здійснює незалежну профе­сійну діяльність і перебуває на спрощеній системі оподаткування, сплачує податки відповідно до Указу № 727/98.

У ході розгляду першого запитання виникло ін­ше, яке стосується розуміння змісту понять «спе­ціальний закон» (п. 22.10 ст. 22 Закону), «спеці­альне законодавство» (пп. 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 За­кону) та «спеціальна (спрощена) система опо­даткування» (пп. 4.3.25 п. 4.3 ст. 4 Закону).

Щоб зрозуміти зміст цих понять, необхідно враху­вати, що поряд з розділом IV Декрету до набрання чинності спеціальним законом, про який зазна­чено у п. 22.10 ст. 22 Закону, діятиме також Указ. Проект спеціального закону на даний час ще не розроблено (принаймні не зареєстровано у Вер­ховній Раді України за конкретним суб'єктом зако­нодавчої ініціативи).

Норми чинного законодавства щодо справляння фіксованого податку (розділ IV Декрету) та єдиного податку (ст. 2 Указу) залишаються діючими і разом вони уособлюють спеціальну (спрощену) систе­му оподаткування, про яку йдеться у пп. 4.3.25 п. 4.3 ст. 4 Закону. Вираз «спеціальна (спроще­на) система оподаткування» тотожний виразу «спеціальне законодавство з питань такого спрощеного оподаткування», застосованому в останньому реченні пп. 9.12.3 п. 9.12 ст. 9 Закону.

Якщо до норм законодавства з питань спеціаль­ної (спрощеної) системи оподаткування дода­ти норми законодавства, що регулюють звичай­ну/загальну систему (схему) оподаткування для суб'єктів підприємницької діяльності (згідно з розділом IV Декрету, крім фіксованого податку), то разом ці норми законодавства уособлюватимуть спеціальне законодавство, про яке сказано у пп. 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 Закону.

У даному контексті зазначені норми законодав­ства не суперечать одна одній, а доповнюють. Та­ким чином, з 1 січня 2004 р. з метою оподаткуван­ня суб'єктів підприємницької діяльності поряд з розділом IV Декрету практичне застосування мати­ме і пп. 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 Закону. Щодо підпунктів 9.12.2 та 9.12.3 цього Закону, то вони встановлю­ють вимоги щодо оподаткування інших доходів, ніж визначені у пп. 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 (тобто дохо­дів, отриманих суб'єктом підприємницької діяльно­сті не в межах здійснення власної підприємницької діяльності), а також вимоги щодо надання статусу податкового агента суб'єкту підприємницької ді­яльності та особі, яка сплачує ринковий збір.

Прикінцеві положення Закону спричинили виникнення начебто зовсім простих запи­тань, зокрема: чи потрібно визначати загальний оподатковуваний дохід для справляння фіксованого та єдиного податку? Яка ставка оподаткування застосовуватиметься для під­приємців, що залишаться на загальній систе­мі оподаткування? Чи поширюється абзац другий п. 1.8 ст. 1 Закону на платників єдино­го податку?

Як вже було зазначено, поряд з розділом IV Дек­рету до набрання чинності спеціальним законом діятиме також Указ. Тому відповідь на зазначені за­питання — саме у цих нормативних актах.

Відповідно до ст. 2 Указу доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкла­даються єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за під­сумками звітного року такого платника та осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а спла­чена сума єдиного податку є остаточною і не вклю­чається до перерахунку загальних податкових зо­бов'язань як самого платника податку, так і осіб, які перебувають з' ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у під­приємницькій діяльності.

Статтею 14 Декрету, який також діятиме до на­брання чинності спеціальним законом, встанов­лено, що доходи громадянина, одержані від здійс­нення підприємницької діяльності, що оподатко­вуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксова­ного податку є остаточною і не включається до пе­рерахунку загальних податкових зобов'язань тако­го платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, або членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Таким чином, беручи до уваги, що ст. 2 Указу та ст. 14 Декрету не дозволяють визначати загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід суб'єкта підприємницької діяльності, який є платником єди­ного або фіксованого податку, законодавець відпо­відно до пп. 4.3.25 п. 4.3 ст. 4 Закону встановив, що до складу загального місячного або річного оподаткову­ваного доходу платника податку не включається (і не підлягає відображенню в його річній податковій де­кларації) дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або не­залежної професійної діяльності, якщо така особа об­рала спеціальну (спрощену) систему оподаткування такого доходу (прибутку) відповідно до цього Закону.

Тобто у разі виплати податковим агентом (або особою, яка не є податковим агентом) сум доходу суб'єкту підприємницької діяльності, який обрав спеціальну (спрощену) систему оподаткування, від­сутні законодавчі та методологічні підстави для ут­римання податку з доходів фізичних осіб у джере­ла виплати, отже і ст. 8 та інші норми Закону в цій частині не можуть бути застосовані.

З метою оподаткування доходів суб'єктів підпри­ємницької діяльності, які не обрали спрощену сис­тему оподаткування відповідно до Указу або за фік­сованим податком відповідно до ст. 1 4 розділу IV Декрету (тобто таких, які перебувають на звичай­ній/загальній системі (схемі) оподаткування, вклю­чаючи осіб, які підпадають під умови абзацу друго­го п. 1.8 ст. 1 Закону), згідно з п. 22.3 ст. 22 Закону діятиме ставка податку на рівні 13% від об'єкта оподаткування. Шкала ставок оподаткування, що діяла в 2003 р., втрачає чинність з 1 січня 2004 р.

З наведеного аналізу норм законодавства (Зако­ну, Декрету, Указу) доходимо таких висновків.

1. Положення абзацу другого п. 1.8 ст. 1 та ст. 8 Закону не можуть бути поширені на суб'єктів під­приємницької діяльності, які обрали спрощену сис­тему оподаткування відповідно до Указу та мають Свідоцтво про сплату єдиного податку;

сплачують ринковий збір та обрали спосіб опо­даткування доходів за фіксованим податком відпо­відно до ст. 14 розділу IV Декрету.

2. Положення абзацу другого п. 1.8 ст. 1 Закону можуть бути поширені з 1 січня 2004 р. на інші до­ходи суб'єктів підприємницької діяльності (у розу­мінні як Декрету, так і Закону), які обрали загальну систему оподаткування та внаслідок специфіки от­римання таких доходів не несуть ризиків, пов'яза­них із наданням послуг (виконанням робіт) на ко­ристь іншій особі - замовнику послуг (робіт).


Урок №8

Тема: Юридична захищеність підприємця. Зустріч з представниками органів юстиції та прокуратури.

Мета: познайомити учнів з правами людини, яка займається підприємницькою діяльністю;

Розвивати навички спілкування ; виховувати почуття відповідальності.

Хід уроку.

Виступи представників органів юстиції та прокуратури.

Відповіді на запитання школярів.


Урок № 9

Тема: Етапи становлення підприємства. Рольова гра “ З чого почати?”

Мета: познайомити учнів із етапами становлення підприємства ; розвивати навички підприємництва ; виховувати бажання досягти успіху.

Хід уроку.

1.     Ознайомлення з етапами розвитку підприємства.

Ваше підприємство, як і будь-яке інше, пройде такі етапи розвитку:

·        становлення ;

·        виживання ;

·        зростання ;

·        прибутковості ;

·        спаду.

Виживання.

Ви створюєте підприємство, витрачаєте багато грошей, щоб розпочати діяльність. Потрібно купити чи орендувати обладнання, шукати ринки збуту, рекламувати свої продукти чи послуги. Грошей ледве- ледве вистачає.

Зростання.

Підприємство подолало проблеми становлення і вступило у фазу зростання. Доходи можуть перевищувати поточні витрати, але ви мусите розширювати виробництво і збільшувати кількість клієнтів.

Прибутковість.

Коли підприємство досягне бажаного ринку збуту, прибуток буде йти вам. Додатковий капітал не обов’язково спрямовувати на розширення.

Спад.

Як тільки стане очевидним, що підприємство процвітає, з’являться нові конкуренти. Вони намагатимуться пропонувати кращий продукт (послугу) і за нижчою ціною. В процесі конкурентної боротьби середній рівень прибутку знизиться. Якщо ваше виробництво буде менш ефективним порівняно з конкурентами, Вас виштовхнуть з ринку. У цей час треба надати перевагу маркетингу, розробити нові продукти і послуги, досягти більшої ефективності.

Ваше завдання полягає в тому, щоб різними методами підтримувати перші три етапи і намагатися якомога довше уникати четвертого. Не випускайте з уваги також такого виявленого під час досліджень факту: переважна більшість фірм банкрутують на першому та п’ятому роках свого існування.

Тож добре підготуйтеся, щоб протриматися в ці критичні роки.

Дослідження зарубіжних спеціалістів доводять, що основними причинами невдач малого і середнього бізнесу, в тому числі й сімейного, є:

·        некомпетентність, тобто нездатність вести справи через фізичні, моральні чи інтелектуальні причини (більш ніж 40% невдач);

·        відсутність досвіду управління (15-16% невдач);

·        недостатні знання, наприклад, необізнаність у питаннях маркетингу, фінансування, постачання тощо (15-17% невдач);

·         недостатні професійні навики, наприклад, людина відкриває крамницю, але ніколи раніше не стояла за прилавком.(13-15% невдач)

Пам’ятайте

Про типові помилки, яких найчастіше припускаються підприємці, здійснюючи власний бізнес:

·        Невідповідна особа засновника (яка не має потрібних здібностей, щоб бути підприємцем);

·        Надто малий власний капітал ;

·        Помилки у фінансуванні ;

·        Недоліки розташування ;

·        Неправильний аналіз ринку або його відсутність ;

·        Погане ведення бухгалтерії ;

·        Занадто великі витрати на персонал ;

·        Відсутність планування ;

·        Неспроможна комерційна ідея ;

·        Завищена оцінка прибутковості ;

·        Порушення податкових чи правових норм ;

·        Невідповідна організаційно-правова форма підприємства ;

·        Недосконалі угоди або їх відсутність ;

·        Некваліфіковане керівництво ;

·        Недостатньо кваліфіковані працівники ;

·        Неконтрольоване вилучення коштів.

2. Рольова гра “ З чого розпочати?”

Учні отримують завдання: у вас є все необхідне для того, щоб розпочати власну справу: маєте стартовий капітал, хорошу ідею і велике бажання працювати і досягти успіху.

Давайте зараз з вами вирішимо, що ми відкриваємо – СТО, крамничку (яку?), приватний дитячий садок чи можливо власний цех переробки м’яса.

Обираємо сферу бізнесу і починаємо працювати. Ролі розподіляються за бажанням.

3Підсумок уроку.


Урок № 10.

Тема: Мистецтво репрезентувати себе.

Мета: навчати учнів правильно поводитися під час працевлаштування;

розвивати навички спілкування ; виховувати вміння спокійно ставитися до невдач.

МИСТЕЦТВО РЕПРЕЗЕНТУВАТИ СЕБЕ

Сьогодні все навколо нас постійно змінюється, у тому числі і правила прийому на роботу. Практика набору робітників за анкетними даними або по знайомству вичерпує себе і поступається місцем більш цивілізованій, давно вже прийнятій у демократичному світі практиці набору на конкурсній основі. Маючи відповідну підготовку і твердо вирішивши, чого Ви бажаєте,— зосереджуйтесь на успіх і по­чинайте пошук. Збирайте інформацію про фірми чи організації, що розширюють­ся і процвітають. Не зневажайте тими, які недавно створені і лише розгортають свою діяльність. Не чекайте, що Вас хтось представить чи замовить за Вас слово (але якщо це є, то не перешкодить); не бійтеся зайти «з вулиці» у секретаріат або і відділ кадрів і довідатися, чи немає або чи не передбачаються вакансії. Чи можна принести (або надіслати) своє резюме або прийти на співбесіду. Підготуйтеся до цієї розмови, побудуйте свої питання так, щоб одержати вичерпну інформацію. Нагадуйте про себе фірмам, котрі займаються підбором персоналу (такі фір­ми вже з'являються). Цікавтеся курсами з наступним працевлаштуванням — у цьому випадку Ви одержуєте не тільки роботу, але і додаткові знання чи про­фесію.

На Заході дуже популярна система резюме, чи С. V. (сиггіculum vitae), де в ко­роткій формі у певній послідовності перелічуються Ваші дані і все те, чим Ви займалися до останнього моменту (див. табл. 3). Написання автобіографій і за­повнення анкет типу наших (з обліку кадрів) на Заході вже себе вичерпало, та й у нас при прийомі на роботу в солідну організацію також переходять на систему резюме. В останні роки ця система (вона єдина для Заходу й Америки) стає до­мінуючою й у нас.

 

Таблиця 3

Зразок резюме

КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА ПОМАЗАН

вул. Пушкінська, 3, кв. 21

Харків, Україна, 310072

Тел. 221-445.

Дата народження: 06.03.1977

Мета: здобування посади ………

Освіта 1994—1999

Криворізький державний педагогічний університет

Диплом за фахом «Математика та основи інформатики»

1984—1994

Гімназія № 95 м. Кривого Рогу

Трудова діяльність 1999—2002

Лаборант кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного універ­ситету

Спеціальні знання

Вільне володіння українською, російською, англійською мовами.

Досвід роботи з персональним комп'ютером.

Закінчила курси маркетингу при КЛПУ (маю відповідний сертифікат).

Родинний стан  незаміжня

 

Резюме звичайно заноситься особисто, але можна послати його поштою (чи по факсу). Найчастіше резюме аналізується роботодавцем не при Вас, а за Вашої відсутності. Роботодавець повинен розуміти, що Ви хочете, що вмієте і чого варті. Намагайтеся вкласти в цю сторінку усю свою індивідуальність, підкреслюючи всі позитивні моменти. Саме на основі резюме і робиться висновок, чи запросити Вас для вирішальної співбесіди. До речі, резюме потрібно розмножити у декількох примірниках на той випадок, якщо Ви одночасно запропонуєте себе у декількох місцях. Зрозуміло, що резюме повинне бути набране на комп'ютері, ретельно відредаговане і роздруковане в красивому форматі і на гарному папері. Це може показатися дрібницею, але у справі репрезентування себе незнайомим людям дрібниць не буває.

Складання резюме — це можливість глянути на себе з боку, зважити свої плю­си і мінуси і ще раз представити, на що Ви реально можете претендувати. Вища освіта — це добре, але в багатьох випадках диплом ще не свідчить ні про глибокі знання, ні про уміння працювати (це потім можуть перевірити у Вас при тесту­ванні, якщо до нього дійде справа). Тому не завадить навести в резюме відомості і про додаткову освіту (курси з маркетингу, іноземної мови, стенографії, користу­вання комп'ютером).

Алгоритм складання резюме

Отже, як складається резюме.

Спочатку пишеться ім'я, по батькові і прізвище, домашня адреса, телефон, дата народження. Все це неначе заголовок резюме. Для подачі резюме в іноземну фірму ще додаються і відомості про громадянство.

Далі інформація викладається по пунктах.

1. Мета резюме, тобто та посада, на яку Ви претендуєте. Якщо не можете вказати конкретну посаду, то вигадайте обтічне формулювання.

2. Освіта. Спочатку (якщо вона є) — вища: який вуз і в якому році закінчили, отримана спеціальність. Потім перелічуються у зворотному порядку інші види освіти, аж до року закінчення школи. Якщо Ви додатково закінчили якісь курси, то це потрібно вказати в пункті 4 — «Спеціальні знання».

3. Трудова діяльність. Цей перелік складають з дійсного часу до моменту закін­чення школи — у зворотному порядку. Якщо, наприклад, навчаючись у школі чи вузі, Ви одночасно десь працювали — це теж відноситься до трудової діяльності.

4. Спеціальні знання. Тут потрібно перелічити всі Ваші позитивні якості, почи­наючи від володіння різними мовами, вміння користуватися комп'ютером, стено­графувати до наявності у Вас ділових зв'язків в якихось сферах,— усе, що може зацікавити роботодавця.

5. Родинний стан і наявність дітей.

Додатком до резюме може виступати рекомендаційний лист Вашого колиш­нього керівника чи людини, яка відома в тій області, де Ви збираєтеся працюва­ти. Якщо Ви збираєтеся запропонувати свої послуги закордонним фірмам чи орга­нізаціям, то наявність рекомендаційних листів бажана.

Іноді роботодавець може запропонувати разом з резюме подати і свій життєопис. Він якби доповнює і розшифровує резюме і складається по тому ж зразку. Наприкінці наводяться відомості про Ваші людські якості (наприклад, «комуні­кабельний, люблю працювати з людьми, часто беру на себе роль посередника») і захоплення («граю в теніс, у вільний час полюбляю музикувати, захоплююся фотографією»). Коли пишете про трудову діяльність, то зазначте, в якому відділі Ви працювали, що входило у Ваші службові обов'язки, за який напрямок Ви відповідали. Перерахуйте усе, що можна віднести до Ваших персональних досяг­нень,— участь у конференціях, оглядах, конкурсах, ведення переговорів, заключення контрактів, складання звітів. У пункті «Освіта» напишіть, якими дипло­мами, довідками, сертифікатами підтверджені Ваші знання.

Проходження інтерв'ю.

Після подачі резюме настає час інтерв'ю, тобто бесіди зі здобувачем. Це особи­ста зустріч, яку звичайно проводить майбутній безпосередній начальник чи неве­лика комісія. Мета роботодавця — знайти співробітника, що володіє придатними професійними та особистісними якостями. Задача здобувача — довести, що саме він є цією людиною. За час інтерв'ю Вам потрібно повідомити про себе максимум інформації і справити найбільш сприятливе враження. Крім компетенції і чарів­ності, потрібно обов'язково дати зрозуміти, що саме тут Ви мріяли працювати, що найбільше підходите для цієї роботи. Вислови: «Я не знаю», «не вмію», «вперше про це чую» не принесуть Вам користі. Фразу: «Я не знайомий з цією комп'ютер­ною програмою» краще замінити фразою: «Я працював з подібними програмами, тому зможу швидко освоїти і цю».

Розмову з роботодавцем найкраще побудувати у формі розповіді, щоб він не витягував з Вас односкладові відповіді. Ваш успіх на інтерв'ю залежить від того, які питання будете задавати Ви самі. Обов'язково запитайте, що буде входити у Ваші службові обов'язки, скільки чоловік працює у вашому відділі, який їхній середній вік. Якщо Вам не говорять, скільки Ви будете одержувати, можна запи­тати: «Скажіть, будь ласка, яку зарплату Ви плануєте платити людині, яка пра­цюватиме на цьому місці?» Важливі питання — «Які вимоги Ви висуваєте до людини, що буде працювати на цій посаді?» і «Чим Вас не влаштовувала людина, яка працювала на цьому місці раніше?» Наприкінці інтерв'ю потрібно обов'язко­во поцікавитися, коли і яким чином можна довідатися про рішення. Якщо на вакантне місце кілька кандидатів то будьте готові і до того, що Вам запропону­ють пройти тестування. Маючи прагнення одержати роботу — намагайтеся скрізь залишити про себе тільки гарне враження. Навіть якщо Ви одержали ввічливу відмову, не втрачайте надію. Це зовсім не означає, що двері закрилися назавжди. Ваші дані внесуть у комп'ютер чи картотеку, і, хто знає, можливо, ваші послуги ще можуть знадобитися.

 

2.     Підсумок уроку.


Урок № 11.

Тема: збір інформації про незаповненість ринку праці району, господарства.

Мета: навчати учнів працювати з довідковою літературою, знаходити і аналізувати потрібну інформацію; розвивати аналітичне мислення.

Хід уроку

Завдання дається за тиждень до проведення. Протягом тижня учні мають змогу зв’язатися з Центром зайнятості населення, з яким підтримуємо тісні зв’язки ; з відділом кадрів господарства. Отже, на урок школярі приходять з добіркою матеріалів, які аналізуються вже в класі. Дозволяємо собі навіть робити прогнози на наступний рік з приводу перенасичення ринку праці тією чи іншою професією.


Урок №12.

Тема: Нові професії на ринку праці.

Мета: познайомити учнів з професіями, які з’явилися не так давно.

Хід уроку.

Вступ.

Не для кого з вас не секрет, що науковий і технічний прогрес стрімко розвиваються, а це відповідно стає причиною того, що періодично з’являються нові професії. Сьогоднішній ринок праці весь час поповнюється новими професіями, серед яких такі – про які ви ніколи в житті не чули навіть.

Саме на сьогоднішньому уроці ми і познайомимося з ними.

1.     Андеррайтер- спеціаліст в області страхування (дослівно “ андеррайтер “означає “підпис під рисками.”). Андеррайтер оцінює і кваліфікує ризик, формує страховий портфель.

2.     Девелопер – спеціалізація професіонала по операціях з нерухомістю.(ріелтер).

3.     Клінер- (в перекладі –прибирання, чищення) –клінінгові бригади займаються комплексним прибиранням офісів, підприємств. За кожну прибиральну операцію відповідає певний спеціаліст.

4.     Копірайтер- спеціаліст по авторським правам, рекламній діяльності.

5.     Кучер – консультант керівника по створенню структури персоналу, кадрової політики та стратегіям кризового менеджменту; проводить психологічні тренінги для керівництва та персоналу компаній.

6.     Кризовий менеджер – спеціаліст, що володіє методами виведення підприємства зі стану кризи, банкрутства.

7.     Лейбл- менеджер- теж що і бренд менеджер, тільки у сфері шоу-бізнесу.

8.     Логістик – розробник схем руху товарів, в які входить поставка сировини, виробництво, транспортування і продаж продукції.

9.     Медіа- планер – стратегічне планування рекламної кампанії і рекламної діяльності фірми в цілому.

10.                       Мерчендайзер – просування продукції в роздрібній торгівлі.

11.                       Офіс- менеджер – головний адміністратор офісу, референт, помічник керівника.

12.                       Парник – зв’язки з громадськістю.

13.                       Порт фоліо-менеджер – аналіз і оцінка інвестицій ; забезпечення успішного досягення цілей компанії у сфері інвестиційної діяльності.

14.                       Рекрутер- підбір персоналу.

15.                       Сервейер- спеціаліст по експертизі і керуванню нерухомістю.

16.                       Соціальний працівник – надає матеріально-побутову допомогу і морально-правову підтримку інвалідам, одиноким пристарілим людям, багатодітним матерям, дітям – сиротам, особам, які страждають на тяжкі захворювання, алкоголікам, наркоманам і т. д. ; виявляє громадян, які потребують такої допомоги, визначає характер і розмір необхідної допомоги.

17.                       Супервайзер – керівник групи торгових представників, промоутерів.

18.                       Охоронець – людина, яка відповідає за забезпечення безпеки здоров’я і життя кого-небудь ; зовнішність охоронця має відповідати запитам клієнта.

19.                       Тестер – спеціаліст, який забезпечує високу якість програмної продукції.

20.                       Хед-хантер – пошук спеціалістів у компаніях – конкурентах (буквально –“ мисливець за головами”) Extcutive search- найдорожча, але сама ефективна технологія підбору кваліфікованого персоналу.

21.                       Еколог- спеціаліст в області біологічних систем, охорони навколишнього середовища.

 Завдання: оберіть професію, яка зацікавила вас найбільше і використовуючи довідник, складіть професіограму.


Урок №13.

Тема: тестування “Як обрати професію “

Мета: перевірити ще раз професійні наміри учнів.

ЯК ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ.

Тестова методика.

 Вашій увазі пропонується тест, підготовлений співробітниками Інституту професійного самовизначення молоді Російської Академії освіти.

 Інструкція: з перерахованих тверджень і професійних якостей виберіть ті, котрі ви вважаєте важливими для майбутньої професійної діяльності.

 1. Ви віддаєте перевагу досягненню суспільних інтересів перед особистими.

 2. Намагаєтеся зрозуміти думку інших людей, поважаєте чужу думку.

 3. Ви дружелюбні й товариські.

 4. Волієте працювати, учитися і відпочивати в колективі.

 5. Можете взяти на себе лідерство і здатні працювати керівником.

 6. Ви ввічливі, умієте поважати людей.

 7. Ретельно виконуєте доручене.

 8. Ви керуєтеся загальноприйнятими нормами і дотримуєтеся встановлених правил.

 9. Ви життєрадісні.

 10. Ви дотепні і маєте почуття гумору.

 11. Ви мужні.

 12. Ви терплячі.

 13. Маєте почуття відповідальності.

 14. Завжди закінчуєте розпочату роботу, справу.

 15. Вмієте отримувати прибуток.

 16. Ви чесні.

 17. Любите роботу, в якій багато розмаїтості.

 18. Ваші справи ведете з ентузіазмом.

 19. Швидкі в роботі.

 20. Ретельні в роботі.

 21. Швидкі в розумінні ідей.

 22. У вас є почуття справедливості.

 23. Можете швидко прийняти рішення в несподіваній ситуації.

 24. Виконуєте роботу в несподіваній ситуації.

 25. Думаєте про своє майбутнє і плануєте його.

 26. Ви - творча особистість.

 27. Швидко сприймаєте дійсність. У вас добре розвинутий:

 а) зір, б) слух, в) нюх, г) смак.

 28. Ви заповзятливі.

 29. У Вас умілі:

 а) пальці, б) ноги, в) руки.

 30. Можете добре керувати механізмами за допомогою:

 а) очей і рук, б) очей, ніг і рук.

 31. Ви придатні для роботи:

 а) у приміщенні, б) просто неба.

 32. Вам подобається вирощувати і утримувати живих істот.

 33. Вам подобаються красиві речі.

 34. Ви добре висловлюєте свої думки:

 а) на словах, б) письмово, в) засобами каліграфії, г) за допомогою живопису, ґ) скульптури, д) музики, е) акторської гри.

 35. Можете дотримуватися чистоти і підтримувати гарний санітарний стан.

 36. Ви фізично сильні, у вас особливо розвинуті:

 а) кісті рук, б) руки, в) спина, г) ноги.

 37. Ви любите:

 а) займатися спортом, стежити, як займаються спортом б) стежити, як займаються спортом інші.

 38. У Вас гарна пам’ять.

 39. Ви добре піклуєтеся:

 а) про дітей, б) про старших, в) про хворих, г) про чужих людей (не родичів).

 40. Можете переписувати слова і цифри, знаходити помилки.

 41. Можете рахувати швидко і точно.

 Формули професій:

 Археолог - 14, 18, 20, 24, 25, 26, 34 б, 38.

 Архітектор - 5, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27а, 29 а, в, 32, 34б, 35, 39, 41.

 Біолог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27а, б, 29а, в, 32, 34,б, 35, 38, 39, 41.

 Хімік - 5, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,а, в, г,29а, в, 30а, 31а, 35, 38, 39, 41.

 Еколог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,27а, б, г, 29а, г, 34 б, 38.

 Актор (акторка) - 4, 7, 10, 12,26, 27 а, б, 29 а, б, в, 33, 34а, е, 38.

 Художник - 5, 18, 21, 26, 37а, б, 29 а, в, 33, 34 г, ґ, 38, 39.

 Композитор - 19, 20, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 31 а, 34 в, 36 а, 38, 40.

 Дизайнер - 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, г, 29 а, в, 33, 34 г, ґ, 38, 39, 41.

 Журналіст - 1, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 а, б, 28, 31 а, б, 34 а, б, 38.

 Письменник - 1, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 25, 26, 31 а, 33, 34 б, 38.

 Екскурсовод - 3, 9, 16, 20, 34 а, 38, 40.

 Перекладач - 3, 6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 27 а, б, 34 а, 38.

 Секретар машиністка - 7, 8, 19, 24, 29а, 3, 30 а, 31 а, 40.

 Діловод - 13, 24, 31а, 40, 41.

 Бухгалтер - 13, 16, 24, 29 а, 31 а, 40, 41.

 Економіст - 12, 13, 16, 20, 24, 25, 31 а, 34 а, б, 38, 39, 40, 41.

 Бібліотекар - 2, 13, 16, 20, 24, 25, 29, 40.

 Перукар - 3, 7, 9, 10,19, 20, 27 а, г, 29 а, в, 30а, 31 а.

 Бармен - 3, 6, 9, 10, 12, 20, 25, 27 а, б, в,29 а, в, 30 а.

 Кухар - 5, 13,14, 19, 20, 23, 27а, в, г, 29 а, в, 30 а, 33, 35, 39.

 Вихователь - 2, 9, 12, 13, 20, 23, 27 а, б, 34 а, д, е, 35, 39, 40 а, г.

 Пожежний - 1, 4, 7, 8, 11, 12, 19, 23, 27 а, 28, 36 а, б, в, г.

 Офіцер (військовий) - 5, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 29 а, в, 30 б, 34 а, 35, 36 а, б, в, г, 38, 39.

 Манекенниця - 3,7, 9, 17, 31 а, 33, 34 е.

 Швачка - мотористка - 7, 20, 24, 27 а, б, г, 29 а, в, 30 б, 31 а.

 Годинникар - 12, 18, 20, 24, 27 а, б, 29 а, 30 а, 31 а.

 Столяр - 12, 20, 24, 27 а, 29а, в, 30 а, 33, 34 ґ, 36 а, б, в, г.

 Кранівник - 7, 8, 12, 20, 21, 23, 27 а, 30 а, б, 31 б.

 Маляр - 12, 24, 27 а, г, 29 а, в, 30 а, 31 а, 33, 34 г, 36 а, б, в, г.

 Інженер - будівельник -5, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, 29 а, в, 30 б, 31б, 35, 36 а, б, г, 38, 39, 42.

 Інженер - електронник - 4, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27 а, б, г, 29 а, в, 30 а, 38, 39, 42.

 Ремонтувальник радіо - телеапаратури - 1, 20, 21, 23, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 31 а.

 Робітник - металург - 12, 20, 23, 24, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 36 а, б, в, г.

 Оператор - програміст - 19, 20, 27 а, 29 а, 30 а, 31 а, 41.

 Геолог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34 б, 38, 40,41.

 Юрист - 1, 2, 8, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 34 а, б, 38, 41.

 Математик - 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 31 а, 38, 39, 40, 41.

 Лікар - 2, 4, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 а, б.

 Метеоролог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, б, а, 30 б, 34 б, 38, 41.

 Психолог, психіатр - 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, б, 34 а - д, 35, 38, 39.

 Учитель - 3, 5, 6, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, б, 34 а - д.

 Ветеринар - 5, 8, 11, 13, 20, 21, 23, 27 а, б, в, 29 в, 30 а, 35, 36 а, б, в, г, 38, 39.

 Фермер - 12, 20, 30 а, 31 б, 32, 35, 36 а, б, в, г.

 Збирач автомобілів - 12, 13, 20, 21, 24, 27 а,29 а, 30 а, 36 а, б, в, г, 41.

 Кораблебудівник - 12, 18, 20, 27 а, 29 а, 30 а, 36 а, б, в, г, 41.

 Капітан корабля - 5, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 27 а, б, 36 а, б, в, г, 38, 39, 41.

 Водій автобуса - 8, 13, 20, 23, 27 а, б, 30 б, 36 а, б, в, г.

 Стюардеса - 2, 3, 7, 12, 13, 20, 21, 23, 34 а, 40 а, б, в, г.

 Професійний спортсмен - 8, 9, 14, 23, 24, 27 а, б, 29 а, б, в, 35, 36 а, б, в, г, 37 а, б.

 Каскадер - 11, 12, 17, 19, 27 а, б, 28, 29 б, в, 30 а, б, в, г, 37 а, б.

 


Урок №14.

Тема: Діагностика професійної спрямованості учнів.

Методика складається з тексту опитувальника та бланка відповідей.

Учням пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 суджень, на кожне з них дається три відповіді (а, б, в).Потрібно вибрати одну з відповідей, яка найбільше відповідає дійсності, та записати її на бланку для відповідей у стовпчику “Найбільш привабливо”. Потім слід обрати одну відповідь, яка найменш відповідає реальності та записати її на бланку для відповідей у стовпчику “ Найменш привабливо “.

Текст опитувальника

1.     Найбільше задоволення одержую від:

 а) схвалення моєї роботи ;

 б) усвідомлення того, що робота виконана добре ;

 в) усвідомлення того, що мене оточують друзі.

 2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то прагнув би бути:

 а) тренером, який розробляє тактику гри:

 б) відомим гравцем ;

 в) обраним капітаном команди.

3. На мою думку, кращим педагогом є той, хто:

 а) цікавиться учнями та має до кожного індивідуальний підхід ;

 б) зацікавлює своїм предметом так, що учні з задоволенням вивчають цей предмет ;

 в) створює в колективі таку атмосферу, у якій кожен учень може висловити свою думку.

4. Мені подобається, коли люди:

 а) радіють за виконану роботу ;

 б) із задоволенням працюють у колективі ;

 в) прагнуть виконати свою роботу краще за інших.

5. Я бажав би, щоб мої друзі:

 а) були доброзичливими та допомагали людям, коли треба ;

 б)були вірними та відданими мені ;

 в) були розумними та цікавими.

6. Кращими друзями я вважаю тих:

 а) із ким маю добрі стосунки ;

 б) на кого завжди можна покластися ;

 в) хто може багато досягти у житті.

7. Найбільше мені не подобається:

 а) коли в мене щось не виходить ;

 б) коли розладнуються стосунки з товаришами ;

 в) коли мене критикують.

8. На мою думку, дуже погано, коли педагог:

 а) приховує свої антипатії до деяких учнів, насміхається та дражнить їх ;

 б) викликає дух суперництва в колективі ;

 в) недостатньо добре знає предмет, який викладає.

9. У дитинстві мені найбільше подобалося:

 а) проводити час з друзями ;

 б) відчуття виконаної справи ;

 в) коли мої вчинки схвалювали.

10. Я бажав би бути схожим на тих, хто:

 а) досягнув успіху в житті ;

 б) справді закоханий у свою справу ;

 в) відзначається доброзичливістю і товариськістю.

11. Школа насамперед має:

 а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя ;

 б) розвивати індивідуальні здібності учнів ;

 в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми.

12. Якби я мав більше вільного часу, то використав би його:

 а) для спілкування з друзями ;

 б) для відпочинку ;

 в) для самоосвіти та улюблених справ.

13.Найбільших успіхів я досягаю, коли:

 а) працюю з людьми до яких відчуваю симпатію ;

 б) маю цікаву роботу ;

 в) отримую винагороду за свої зусилля.

14. Мені подобається, коли:

 а) інші люди поважають мене ;

 б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи ;

 в) я маю час приємно поспілкуватися з друзями.

15.Якби про мене написали в газеті, то краще було б:

 а) розповіли про якусь цікаву справу, пов’язану із навчанням, працею або спортом, у якій я брав участь ;

 б)написали про мою діяльність ;

 в) обов’язково розповіли про колектив, у якому я працюю.

16. Найкраще я навчаюся, коли викладач:

 а) має до мене індивідуальний підхід ;

 б) може зацікавити своїм предметом ;

 в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються.

17. Для мене немає нічого гіршого за:

 а) образу власної гідності ;

 б) невдачу під час виконання важливої справи ;

 в) утрату друзів.

18. Найбільше я ціную:

 а) успіх ;

 б) можливості спільної праці ;

 в) здоровий глузд та інтуїцію.

19. Я не поважаю людей, які:

 а) вважають себе гіршими за інших ;

 б) часто сваряться і конфліктують ;

 в) заперечують все нове.

20. Приємно, коли:

 а) працюєш над важливою справою ;

 б) маєш багато друзів ;

 в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення.

21. На мою думку, керівник повинен бути насамперед:

 а) доступним ;

 б) авторитетним ;

 в) вимогливим.

22. У вільний час я з цікавістю прочитав би книжки:

 а) про те, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з оточуючими ;

 б) про життя відомих людей ;

 в) про останні досягнення науки і техніки.

23. Якби в мене були здібності до музики, я бажав би бкти:

 а) диригентом ;

 б)композитором ;

 в) солістом.

24. Я хотів би:

 а) вигадати цікавий конкурс ;

 б) перемогти у конкурсі ;

 в) організувати конкурс і керувати ним.

25. Для мене важливо знати:

 а) що я бажаю зробити ;

 б) як досягнути мети ;

 в) як організувати людей для досягнення мети.

26. Людина повинна прагнути до того, щоб:

 а) інші схвалювали її вчинки ;

 б) передусім виконувати свою справу ;

 в) її не можна було б критикувати за виконану роботу.

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли:

 а) спілкуюся з друзями ;

 б) переглядаю цікаві фільми ;

 в) займаюся своєю улюбленою справою.

Обробка результатів. Кожна відповідь у стовпчику Найбільш привабливо - 2 бали, відповідь у стовпчику Найменш привабливо – 0 балів, відповіді, що не потрапили в жодний стовпчик – 1 бал.

Бали набрані за всіма 27 судженнями, додаються до кожного виду спрямованості окремо за наведеним нижче ключем.

Ключ для вивчення професійної спрямованості.

Я

С

Д

Я

С

Д

1

а

в

б

15

б

в

а

2

б

в

а

16

а

в

б

3

а

в

б

17

а

в

б

4

в

б

а

18

а

б

в

5

б

а

в

19

а

в

б

6

в

а

б

20

в

б

а

7

в

б

а

21

б

а

в

8

а

б

в

22

б

а

в

9

в

а

б

23

в

а

б

10

а

в

б

24

б

в

а

11

б

в

а

25

а

в

б

12

б

а

в

26

в

а

б

13

в

а

б

27

б

а

в

14

а

в

б

 

 

 

 

Види спрямованості особистості

Спрямованість на себе (Я) – орієнтація на пряме винагородження та задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність до суперництва, тривога, інтравертованість, роздратованість, прагнення до влади.

Спрямованість на спілкування (С) – прагнення підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність (не обов’язково для виконання справи, а заради самого спілкування), орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в емоційних стосунках.

Спрямованість на справу (Д) – зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконанні роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для досягнення загальної мети.


Уроки 15-16.

Тема:” Всі професії важливі - вибирай на смак.”

Виховний захід з елементами профорієнтації. Зустріч з випускниками школи.

Мета: виховувати в учнів повагу до всіх професій ; націлювати на досягнення успіху.

І. Візитівка «Швидко йдуть мої роки, буде і сімнадцять»

 1 - й учень.

 Ви чуєте маршу акорди веселі,

 Знайомі давно вже усім.

І з нами крокує в будинки й оселі…

Життя в розмаїтій красі.

Здраствуйте, друзі!

Привіт вам, дівчата!

Привіт, молодиці!

Привіт, парубки!

Вітаєм усіх вас!

Бажаємо щастя!

Достатку й здоров’я!

На довгі роки!

 (Пісня на мелодію « Серденько моє» Олександра Пономарьова).

2 - й учень.

Нашу гру ми починаєм і журу ми проганяєм.

Буде сміх у цьому залі - це « Вищий клас» усіх вітає.

Шлях не легкий та тернистий ми зумієм подолать,

Добрий настрій, сміх веселий зможем вам подарувать.

Приспів:

Супернику наш! Ми вітаємо вас!

Супернику, знай! Ми команда « Клас» (Двічі)

Ми не зможем вас любити. В грі прийшли вас побити,

Та тепер за сцену йдем, але скоро ще прийдем.

Перемоги сонце сяє там далеко у горі,

Ми дійдем, дійдем до нього, якщо п’ять кладе журі.

3 - й учень.

Ось із вами привітались,

Всім в любові ми зізнались.

Головне ж то не забуть,

Чого всі сюди зібрались.

 Маєм вам ми розказать,

 Маяковського згадать.

 Як швидко роки наші пролетять,

 Буде і сімнадцять.

4 - й учень.

 Спитай у тата чи у мами,

Які професії у них -

Професій в світі є чимало,

Сповна їх вистачить на всіх.

 5 - й учень.

Та є одна поміж професій,

 Якої вчаться всі в житті,

Яка для кожного - найперша,

Якої набудеш ти.

6 - й учень.

Учитель, лікар чи геолог,

Письменник, слюсар чи кресляр,

Всі називають головною

Одну професію: школяр.

7 - й учень.

Бо всім відомо, що без школи,

Без знань, що мусиш там набуть,

Ніколи не станеш у житті тим,

Ким з дитинства мрієш буть.

(Лунає пісня).

Не прожити нам без школи (Двічі)

Ані дня. (Двічі)

Наші вчителі кохані,

Ви усім нам - тата й мами,

Ми усі - одна рідня.

Приспів:

І що дня до школи діти поспішають,

В школі радо вчителі їх зустрічають,

І нікуди нам від цього не подітись,

Тож давайте добре вчитись.

ІІ. Розминка «Добре інженеру, а лікарю краще…»

ІІІ. Конкурс капітанів «Якщо хочеш щось зробити, сядь, подумай - «відтягнись»…».

 Монолог

Як мені все набридло, і язик вам не болить.

І кому яке з вас діло, як я буду далі жить?

Атестат мені вручили, і освіта в мене є,

Хватить жить мене навчили, знаю я тепер своє.

Розум щоб не розтрусити, сяду нишком на печі.

Буду спати, буду пити, буду їсти калачі.

А як сили наберуся, відпочину від цих слів,

Може, навіть, оженюся, бо ще зараз не дозрів.

І візьму собі дружину, щоб варила борщ, супи.

Недурний я гнути спину, бо я - тей, не для сапи.

В мене все ж таки освіта, хоч середня, але є.

Хочу ще побачить світла, а у батька гроші є.

« Географію, природу треба знати», - хтось верзе.

Мене батько й на машині до базару довезе.

Ну, а там з усього світу - і для тіла, й для душі,

Нащо вам, дурним освіта? Нащо голову сушить?

От я зовсім не журюся і нічого не боюся…

 От від’їмся, відісплюсь, і, напевно, оженюся.

Як то добре, що вже школу на кінець закінчив в строк.

Батьки вже ніколи не вестимуть на урок.

І не будуть мене бити, що не хочу я читать,

Буду я спокійно жити, до обіду буду спать.

Ну, а ви собі дерзайте, і працюйте, і творіть.

Жили нерви надривайте. і летіть собі, летіть.

Я ж не хочу того знати, також мову завели.

Он мене вже кличуть мати, може, жінку привели.

А, можливо кличуть їсти, я вже знову зголоднів.

Ой, скоріш до столу сісти. От якби я вже попоїв!

« Відтягнутися» - не штука,

Але тут такая мука

В голові засіла « фішка»:

Як водночас « кайф» зловити

І нічого не робити.

Та урветься ця « житуха»,

Ну, чого така « непруха»,

Скоро йти вже межи люди,

Там - що треба роздобуду,

Там - що треба розшукаю,

Бо я виходу не маю.

Хочу «хакером» я стати,

Людям буду помагати:

Гроші мільйонера дам пенсіонеру.

А ще класно в шоу - бізнес,

Щоб відкрився новий Вітас,

А, можливо, з Децилом заспіваєм весело.

Може б, знімав кіно -

В нас це кожному дано.

І тоді б сіяли на екрані

Не тільки «Бідні Насті», а і Вані.

Книжки можуть ще писати,

І оцінку всім давати,

І не гірше Бузини

Про Шевченка розказати,

Що, мовляв, такий - сякий,

А я кращий - не такий.

А податковий інспектор -

Чим погане ремесло.

Як подамся я туди -

Загуде усе село.

« Відтянувся» б у «бригадах».

Я як Бєлий Саша,

Та не дружить щось з « ментами»

Вся бригада наша.

А якщо серйозно, то..

Професій безліч є цікавих,

Але свою обрати як,

Щоб добре діло й добра слава,

І я собі міркую так:

Потрібно лікувать хвороби,

Водить у космос кораблі,

Та я із роду хліборобів,

І родовід мій - від землі!

Знайти своє - щоб серце стисло,

Щоб зрозумів - отут я весь.

Ми « відриватися» не звикли,

Далекий нам такий прогрес.

Всім - жити чесно,

З правдою усюди не розминатись, а дружить,

А ремесло, як кажуть люди,

Нам за плечима не носить.

ІV. Музичний конкурс «Не кочегари і не теслі ми».

 Цей конкурс - своєрідний шлях учня школи від рідного порогу у широкий світ.

 (Учні перевдягнені у костюми відповідно до тексту пісень).

1.   На мелодію пісні «Вместе весело шагать» (сл. М.Матусовського, Муз. В.Шаїнського).

 Разом добре крокувать

 На край світу (Тричі)

 І, звичайно, здобувать собі освіту

 Якусь освіту (Двічі)

 Перед нами світ безмежний відкривається

 Кожен із професією зустрічається

 Раз учитель, два директор - буде школа,

 Не розлучимось з тобою ми ніколи.

2.  «Куда уходит детство?» (сл. А. Дербенева, Муз. А. Зацепина).

Куди біжиш, дитинство?

Цього ніхто не зна,

Куди ведеш, стежино?

Бо ти ж у нас одна.

Веди ж до електрички,

Щоб виїхать з села,

Стрічай мене, столице, Бо хочу жить тут я.

3.  «Мне мама тихо говорила» (сл. И. Резника, муз. Х. Моше).

Мені матуся говорила:

Куди ти підеш в світ широкий,

Сидів би дома та порав свині,

Було б мені менше мороки.

4.  «Бухгалтер» (сл. А. Апиной, муз. В. Окорокова).

Бухгалтер, любий мій бухгалтер,

Ось він який, такий простий,

Бухгалтер, любий мій бухгалтер,

Вертайсь додому, бо не треба ти такий.

5.  «Купи - продай» (сл. Славоросова, муз. О. Молчанова).

Лихо нам, панове, всім

Жити нині в світі цім.

Якщо щось не продаси,

То й смачненько не їси.

Ось увесь наш капітал

У торбині цій сховав.

Якщо гарно поторгую -

На Богами помандрую.

Приспів:

Кругом кричать:

Не прогадай!

Купи - продай, купи - продай.

Але нині продавців

У нас більш, ніж покупців

Кругом кричать:

Купи - продай.

А як не вгадаєш ти -

Помандруєш у світи.

6.  «Песенка шофера» (сл. Г. Никитинского, муз. К. Санторо).

Вітер обдуває кабіну димом.

Знову поворот, обережно, шофер.

Треба дотягнути останні хвилини,

Щоб від страху мій пасажир не помер.

Приспів:

Зовсім не страшні ні дощ, ні мряка;

Знову поворот і косогір,

Щоб не довелось комусь поплакать,

Краще за руля тримайсь, шофер.

7.  «Чорний кот» (сл. М. Танича, муз. Ю. Саульського).

Жив да був сірий мент за кутком,

Не любили мента всі кругом.

Тільки пісенька наша про те,

що менту все ж колись повезе.

Приспів:

Знають всі не таланить,

Коли на дорозі сірий мент стоїть,

Треба всім уяснить,

скільки баксів йому у кишеню йому дать.

8.  «Песня про зайцев» (сл. Дербеньова, муз. А. Зацепіна).

Світ широкий для нас

Відкрива навстіж двері,

Де професії в ряд

Перед нами стоять.

Стану вчителем я,

Продавцем, інженером,

І засвою я для себе

Головні слова.

Приспів:

Нам не все дано (Двічі)

Який вибрать шлях і куди піти.

Справу будь - яку

Вибирай на смак,

І себе в житті

Спробуй ти знайти!

 V. Домашнє завдання «У житті все знадобиться».

 «Прикольні бабці».

(Учні перевдягнені на манер ведучих із телепрограми « криве дзеркало»).

 1 - а бабця.

Ось і вечір підійшов,

Сонечко сідає,

Ми ж дівчатка нічого:

Сядем - побалакаєм.

 2 - а бабця.

 Весело ми живемо

І скучать не вміємо,

Та частівочки для вас

Зараз заспіваємо.

(Виконують частівки).

1 - а бабця.

Путь - доріжка наша в’ється

Від села і до села,

Піснею, віршем прославим

Славні трударів діла.

2 - а бабця.

Трактористів, комбайнерів,

Бригадирів, ланкових,

Агрономів, інженерів

І всіх чесних рядових.

1 - а бабця.

Яка важлива професія агронома! Макарівна, це ж він, можна сказати, дає нам хліб, пиріжки, ватрушки! Пам’ятаєш віршик про маму?

(Співає).

 Хто в погоду і негоду

Перевіряє перші сходи,

Ходить в поле за селом:

В мене мама - агроном.

2 - а бабця.

 Дає - то дає, але ж і взять любить!

(Співає).

В мене тато агроном,

Розумний, завзятий,

Як не вкраде тону зерна,

То не буде спати.

1 - а бабця.

А до хліба ж молоко корисне!

2 - а бабця.

Самим хлібом і вдавитися можна.

1 - а бабця.

А молочка ж без доярочки де візьмеш?

2 - а бабця.

Та доярки у нас не дуже рвуться до корів. Був би телевізор на фермі, то, може, там би і жили.

1 - а бабця.

Ой спішить доярка Ніна,

Бо іде уже « Ундіна»,

Треба дуже поспішать,

щоб Альону врятувать.

2 - а бабця.

Але, як кажуть, у корови молоко на язиці. І наші славні трактористи дбають про корми.

(На мелодію пісні « щось у горлі деренчить»).

Трактор в полі деренчить, деренчить,

Тракторист в коморі спить, гучно спить.

Треба поле вже зорать, вже зорать,

а голівоньку йому не піднять, не піднять.

1 - а бабця.

Та стережіться, трактористи! Наша міліція не дрімає: сама не спить і нам не дає!

Хто стоїть там на дорозі

Й жезлом махає?

то інспектор Прокопенко

Данину збирає.

2 - а бабця.

А пам’ятаєш, Кузьмівна, як ми закінчували школу?..

1 - а бабця.

Хто? Ти? Та ти ж її не закінчила. Ти ж 7 років за однією партою у першому класі просиділа.

2 - а бабця.

Ну, довелось… Але ж тепер живу - як у раю.

В школі я погано вчилась

І не вміла рахувать,

Але стала за прилавок

І не буду бідувать.

1 - а бабця.

Та навіщо мені той продавець. Я хочу - в люди!

У Поплавського я вчуся -

Буду режисером,

А як хватить в мене бабок,

То ще й модельєром.

2 - а бабця.

А що твориться у нас в телевізорі. Дівиці такі: ноги від ушей, хоч « ведмідь наступив на вухо» - все одно горлають.

На естраді в нас співачки

Всі такі хороші,

І я б також заспівала,

Були б тата гроші.

1 - а бабця.

Еге! Он одні нічого не роблять - і гроші мають. А інші не роботі голови ламають, вдома спини гнуть, а в кишенях вітер свистить.

Ти казав, що продавець

І пішла я під вінець.

А ти вчителем лиш був,

Підманув, ой підманув.

Ти казав, що будеш дбати,

Любу жінку шанувати,

А тепер діла, діла …

Якби знала, то втекла.

2 - а бабця.

Ой, подивися Макарівна, де розуму багато не треба: намости груди побільше, засівай про житейське - і тебе вже весь світ знає.

Хочу стати провідницею,

Як Вєрка Сєрдючка.

Буду на СВ кататись

Й над усіма потішатись.

1 -а бабця.

Ой, Кузьмівна, побувала я в « паліхмахтєрській». Як вийшла з неї - то прозріла. Зустріла сусіда - так він мене дворами оббігав.

Закінчила школу Шура,

В « паліхмахтєри» пішла,

Стала дуже знаменита -

В неї стригся і Шура.

2 - а бабця.

Та навіщо ж ті професії. Головне - вдало вийти заміж!

Мрію вийти заміж я

Та й за генерала,

Під вікном щоб ціла рота

сон охороняла.

Висновок.

! - а бабця.

Мрій багато дуже маєм,

Професій - ще більше,

Хто поможе розібратись,

Що для нас миліше.

2 - а бабця.

Той хоче стати капітаном,

Той космонавтом хоче буть,

Я теж подумала: ким стану,

Яку мені обрати путь?

1 - а бабця.

У житті все знадобиться, -

Так говорять всюди.

Тож пізнай азів усяких

Й будуть з тебе люди!

Продовження вечора – відповіді випускників школи на запитання учнів.


Урок №17.

Тема: Екскурсія на млин.

Мета: познайомити учнів з роботою одного з успішних підприємств господарства.

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
34.226.244.70 (34.226.244.70, 34.226.244.70)