На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативные документы"
 Лист МОН України N 1/9-482 від 04.11.2002
 Наказ № 540 від 25 червня 2004 р.
 Галузева Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки
 Постанова Кабінет Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 646
 Наказ МОН України 20.08.2003 N 563
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ
№ 540 від 25 червня 2004 р.

Про апробацію "Інструкції про організацію
і проведення контролю в умовах семестрової
системи оцінювання навчальних досягнень
учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх
навчальних закладів"

З метою здійснення апробації "Інструкції про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів"

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти і науки Харківської, Черкаської, Полтавської обласних державниx адміністрацій здійснити апробацію зазначеної Інструкції та надіслати свої пропозиції і зауваження департаменту загальної середньої та дошкільної освіти до 01.11.04 року (додається).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.) спільно з Науково-методичним центром середньої освіти (Завалевський Ю.І.) забезпечити організацію апробації зазначеної Інструкції та її доопрацювання до 01.12.04 р.

3. Контроль за виконанням наказу залипаю за собою.

Заступник Міністра В.О.Огнев’юкДодаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 25.06.04 № 540

Інструкція
про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” від 16.11.00 № 1717; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” від 14.06.00 № 964; Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.00 № 588 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.00 р. за. № 925/5146; “Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України “Про затвердження положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні” від 13.12.00 № 584 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.00 р. за № 924/5145; Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.01 № 44 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 08.02.01 р. за № 120/5311, і визначає порядок організації контролю за навчальними досягненнями учнів (вихованців) та оформлення класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах.
1.2. Нормативними документами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України запроваджено семестрову систему навчально-виховного процесу. У зв'язку з цим основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів встановлено тематичне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Доцільність поточного оцінювання, як інструмента оперативного керування навчальним процесом, і навчальних екскурсій визначається вчителем.
Обов'язковому оцінюванню підлягають результати вивчення предметів інваріантної частини навчального плану; як правило, оцінюються спецкурси, курси за вибором, навчальна практика.
Не підлягають оцінюванню факультативи та індивідуальні заняття, проведення яких фіксуються в окремих (спеціальних) журналах.
1.3. Оцінювання відбувається на основі Критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 04.09.00 № 428/48 “Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти”. Відповідальність за якість та об’єктивність оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

2. Тематичне оцінювання

2.1. Загальні поняття
2.1.1. Тематичне оцінювання – це визначення рівня навчальних досягнень учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду навчальної діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з того чи іншого предмета.
2.1.2. Тематичний бал (ТБ) – бал, що виставляється за фактичний рівень навчальних досягнень учнів при вивченні теми (її частини, сукупності тем).
2.1.3. Скорегований тематичний бал (СТБ) – бал, що виставляється за результатами повторного тематичного оцінювання.
2.1.4. Типовими формами тематичного оцінювання за способом встановлення рівня навчальних досягнень учнів є:
- усне (опитування, співбесіди тощо);
- письмове (тестування, диктант, контрольна, експериментальна, практична, лабораторна роботи, опис технологічного процесу, складання творчого проекту тощо);
- комп’ютерне тестування.
Можливе також поєднання цих форм.
2.1.5. Для оцінювання, що проводиться у письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи тощо), передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються у навчальному закладі до кінця навчального року. Їх мінімальна кількість визначається Міністерством освіти і науки України.


2.2. Технологія тематичного оцінювання
2.2.1. На початку вивчення теми (частини теми, сукупності тем) вчитель має ознайомити учнів з тривалістю її (їх) вивчення; загальним змістом, кількістю і строками проведення обов’язкових видів робіт (лабораторних, контрольних тощо); з типовими питаннями, що виносяться на тематичне оцінювання, прикладами завдань; терміном і формою проведення тематичного оцінювання, запропонувати список навчальних посібників. Форми і тривалість (не більше 2-х академічних годин) тематичного оцінювання, обсяг і зміст навчального матеріалу визначаються вчителем.
2.2.2. Тематичне оцінювання має враховувати всі види навчальної діяльності учнів, передбачені навчальними програмами (практичні, контрольні, самостійні, лабораторні роботи, твори тощо), про які обов’язково інформує вчитель перед вивченням теми. Тематичний бал виставляється з їх урахуванням. Особливості виставлення тематичних балів регламентуються інструктивно-методичними листами з предметів.
2.2.3. При складанні завдань для тематичного оцінювання вчитель повинен орієнтуватися на рівень вимог навчальних програм, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, у тому числі в старших класах – на рівень завдань державної підсумкової атестації з предметів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з певного предмета є універсальними для всіх профілів навчання.
2.2.4. Тематичне оцінювання, як правило, проводиться у навчальний час.
2.2.5. Тематичний бал за згодою учня може бути виставлений автоматично на основі поточних балів та балів, отриманих ним за виконання всіх обов’язкових видів робіт з урахуванням його активної навчальної діяльності при вивченні теми. Тематичний бал, виставлений автоматично, корегуванню не підлягає.
2.2.6. Корегування тематичного балу відбувається, як правило, не пізніше десяти днів після виставлення тематичного балу.
2.2.7. Мінімально-достатню кількість тематичних оцінювань з предметів протягом навчального року визначає Міністерство освіти і науки України.
2.2.8. Для раціональної організації тематичного оцінювання складається графік його проведення на І та ІІ семестри. Упродовж тижня в учня може бути не більше трьох тематичних оцінювань; протягом навчального дня, як правило, – не більше одного. Два тематичних оцінювання в день можуть бути заплановані виключно для різних за видом навантаження предметів. Наприклад, контрольна робота з алгебри (переважне розумове навантаження) і спортивні змагання з фізичної культури (переважне фізичне навантаження).
2.2.9. З метою оптимального використання навчального часу контрольні роботи (діагностичні роботи, директорські контрольні роботи тощо) та інші форми моніторингу навчальних досягнень учнів, що організуються керівництвом навчального закладу або органами управління освітою, проводяться під час запланованого вчителем тематичного оцінювання. У таких випадках вчитель позбавляється необхідності проводити повторне тематичне оцінювання. Зміст зазначених робіт повинен містити навчальний матеріал з тем, які вже вивчено, і з яких проведено або планується найближчим часом проведення тематичного оцінювання.
2.2.10. Результати перевірки робочих зошитів враховуються при виставленні тематичного або семестрового балу (в залежності від специфіки предмета) лише з математики, української мови та мов національних меншин. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України.

2.3.Виставлення тематичних балів до класного журналу
2.3.1. Бали за обов’язкові поточні роботи виставляються до журналу в клітинки, що відповідають датам проведення уроків. Якщо учень був відсутній на уроці, у цій клітинці ставиться “н” і через риску в тій же клітинці виставляється бал після виконання цієї роботи. Наприклад:
04.09.К.р.
Н / 9

2.3.2. Бал за тематичне оцінювання виставляється до класного журналу в клітинку з надписом ТБ (без дати).
2.3.3. Скорегований тематичний бал (СТБ) виставляється у наступну клітинку класного журналу (без дати).
2.3.4. Тематичне оцінювання з іноземної мови проводитися наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності з кожного виду окремо (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У класному журналі робиться такий запис.

ТБАуд *СТБ ТБЧитання СТБ ТБГоворіння СТБ ТБПисьмо СТБ


2.3.5. Скорегований тематичний бал не може бути нижчим за тематичний.
2.3.6. Скорегований тематичний бал виставляється лише учням, які брали участь у повторному тематичному оцінюванні.

3.Семестрове оцінювання

3.1. Загальні поняття
3.1.1. Семестрове оцінювання – форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами семестру.
3.1.2. Семестровий бал (СБ) – бал, що виставляється на основі тематичних (скорегованих тематичних) балів.
3.1.3. Скорегований семестровий бал (ССБ) – бал, що виставляється за результатами повторного семестрового оцінювання.

3.2. Технологія семестрового оцінювання
3.2.1. Семестровий бал (СБ) виставляється учням на основі тематичних (ТБ) або скорегованих тематичних балів (СТБ).
3.2.2. Семестрові роботи як окремі підсумкові роботи не проводяться.
3.2.3. Семестровий бал має бути наближеним до середнього арифметичного від суми скорегованих тематичних балів. При цьому мають враховуватися динаміка (зміна) особистих навчальних досягнень учня з предмета; важливість теми (тривалість вивчення теми, складність її змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо).
Наприклад:
Тематичні бали Семестровий бал
1 тема 2 тема 3 тема Варіанти виставлення балів
4 7 9 Якщо тема 3 найбільш важлива і базується на змісті попередніх, тоді можна поставити 8
Якщо тема 2 найбільш важлива, тоді можна поставити 7
Якщо тема 1 найбільш важлива, тоді можна поставити 6
12 12 10 Якщо більш важливою є тема 3, тоді можна ставити 11
10 12 12 Якщо більш важливими є теми 2 або 3 тоді можна ставити 12

3.2.4. У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких застосовується рейтингова система оцінювання, може бути запроваджено шкалу критеріїв для переведення рейтингових балів у тематичні.
3.2.5. Учні, які через поважні причини (хвороба, сімейні обставини, участь у змаганнях та інше) не мали змоги корегувати тематичні бали, мають право корегувати семестровий. У таких випадках учні, батьки (особи, які їх замінюють) звертаються до директора з заявою на проведення повторного оцінювання, в якій пояснюють причину проведення повторного семестрового оцінювання.
3.2.6. Зміст матеріалу, що виноситься на повторне семестрове оцінювання, повинен охоплювати зміст тем, що вивчалися протягом семестру.
3.2.7. Повторне семестрове оцінювання проводиться протягом 10 днів після виставлення семестрового балу. За рішенням директора загальноосвітнього навчального закладу в деяких випадках термін повторного семестрового оцінювання може бути подовжено.
3.2.8. Скорегований семестровий бал виставляється лише тим учням, які його підвищували. Скорегований семестровий бал не може бути нижчим за семестровий.
3.2.9. Клітинки семестрового та семестрового скорегованого балу (у разі його застосування) мають бути заповнені: за підсумками І семестру – на початок ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – до виставлення річних балів.

3.3. Виставлення семестрових балів до класного журналу
3.3.1. При виставленні семестрового балу у класному журналі робиться такий запис:
СБІ сем. ССБІ сем.
П.І.Б. учня 10 11
П.І.Б. учня 11 -
П.І.Б. учня 9 9

3.3.2. Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у клітинку “СБ” виставляється н/а. Такий учень може бути допущений до повторного семестрового оцінювання.
3.3.3. Семестровий бал з української мови та мов національних меншин виставляється на основі результатів тематичного оцінювання навичок чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма), а також перевірки зошитів. З таких різновидів діяльності, як аудіювання, читання мовчки, письмовий переказ (твір) оцінювання здійснюється фронтально, його результати фіксуються в окремих клітинках з позначенням дати. Оцінювання діалогу, усного переказу, усного твору, читання вголос здійснюється індивідуально протягом семестру без передбачення для цієї перевірки окремих уроків. Наприклад:

Зошити ДатаАуд. ДатаЧит. мовчки Чит.вголос Діалог Усний переказ (твір) ДатаКонтрольнийписьмовийпереказ (твір) СБ ССБ
П.І.Б.

4. Річне оцінювання

4.1. Загальні поняття
4.1.1. Річне оцінювання – форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами навчального року.
4.1.2. Річний бал (РБ) – бал, що виставляється на основі підсумкових семестрових балів.
4.1.3. Скорегований річний бал (СРБ) – бал, що виставляється за результатами повторного річного оцінювання.

4.2. Технологія річного оцінювання
4.2.1. Річний бал виставляється на основі підсумкових семестрових балів.
4.2.2. Річна робота, як окрема робота, не проводиться.
4.2.3. Учні 5-8-х, 10-х класів мають право на підвищення річного балу з усіх предметів.
4.2.4. Учні 9-х та 11(12)-х класів можуть підвищувати річні бали з предметів, які не виносяться на державну підсумкову атестацію.
4.2.5. Для організації повторного річного оцінювання за заявою учнів або їх батьків (осіб, які їх замінюють), поданої протягом п’яти днів після виставлення річного балу, наказом директора створюється комісія для її проведення. До її складу входять директор загальноосвітнього навчального закладу, заступник директора, голови шкільних методичних об’єднань, вчителі з предметів повторного оцінювання.
4.2.6. Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються директором (заступником директора) навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом навчального року.
4.2.7. За результатами повторного річного оцінювання оформлюється протокол і виставляється скорегований річний бал (СРБ).
4.2.8. Скорегований річний бал виставляється лише учням, які брали участь у повторному річному оцінюванні.
4.2.9. Корегування результатів семестрового та (або) річного оцінювання не дає підстав для нагородження випускника золотою чи срібною медалями.


4.3. Виставлення річних балів до класного журналу
4.3.1. При виставленні річних балів без урахування навчальної практики у класному журналі робляться такі записи:


СБІІ сем. ССБІІ сем. РБ СРБ ПБ
П.І.Б.

4.3.2. При виставленні річних балів з урахуванням навчальної практики у класному журналі робляться такі записи:

СБІІ сем. ССБІІ сем. РБ СРБ НБ ПБ
П.І.Б.


5. Державна підсумкова атестація

5.1. Загальні поняття
5.1.1. Державна підсумкова атестація – форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів навчальним програмам.
5.1.2. Державна підсумкова атестація проводиться у 4-х, 9-х, 11(12)-х класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
5.1.3. Атестаційний бал (АБ) виставляється за результатами державної підсумкової атестації.

5.2. Технологія проведення атестації
5.2.1. Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.00 № 588 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.00 р. за № 925/5146;

5.3. Виставлення атестаційних балів до класного журналу
5.3.1. У класному журналі з предметів, що виносяться на державну підсумкову атестацію, робиться такий запис:

РБ СРБ АБ ПБ

5.3.2. У клітинках “РБ”, "СРБ", “АБ”, "ПБ" дати на ставляться.
5.3.3. Повторна атестація може проводитися у будь-якій час, але не раніше ніж через 10 днів після закінчення атестації і не пізніше початку навчального року.

6. Підсумкове оцінювання

6.1. Загальні поняття
6.1.1. Підсумковий бал (ПБ) – бал, що відповідає освітньому рівню (базова або повна загальна середня освіта) учнів чи рівню навчальних досягнень учнів за рік.
6.1.2. Бал за навчальну практику (НБ) – бал, що виставляється після проходження практики, виконання дослідних робіт у системі малої Академії, проведення експериментів тощо.

6.2. Технологія підсумкового оцінювання
6.2.1. Організація навчальної практики регламентується Міністерством освіти і науки України. Предмети, з яких вона проводиться, визначаються загальноосвітнім навчальним закладом на початку навчального року.
6.2.2. Всі заняття навчальної практики мають бути зафіксовані у класному журналі.
Заняття навчальної практики в 5-8-х класах фіксуються на окремих сторінках класного журналу і можуть не оцінюватися.
У 10-х класах зміст навчальної практики має відповідати профілю навчання і тому записується на сторінках відповідного предмета та оцінюється за 12-бальною шкалою.
6.2.3. Бал за навчальну практику враховується один раз при виставленні підсумкового річного балу і підвищенню не підлягає.
6.2.4. Підсумковий бал (ПБ) у 5-8-х класах виставляється на підставі річного, (річного скорегованого) балу і балу за навчальну практику, якщо її передбачено робочим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу і вона підлягала оцінюванню.
6.2.5. Підсумковий бал для учнів 10-х класів виставляється на підставі річного (річного скорегованого) балу, балу за навчальну практику, навчальних зборів з допризовної підготовки (санітарно-медичної підготовки).
6.2.6. Підсумковий бал (ПБ) з предметів, з яких учень проходив державну підсумкову атестацію (9-ті та 11(12)-ті класи), виставляється на підставі річного та атестаційного балів з урахуванням балів за семестри. З інших предметів підсумковий бал є річним (річним скорегованим) балом.


6.3. Виставлення річних та підсумкових балів до класного журналу
6.3.1. При виставленні підсумкових балів для учнів 5-8-х класів, якщо в них не проводилася (не оцінювалася) навчальна практика, у класному журналі робляться такі записи:

СБІІ сем. ССБІІ сем. РБ СРБ ПБ
П.І.Б.

6.3.2. При виставленні підсумкових балів для учнів 5-8-х та 10-х класів у класному журналі робляться такі записи (з урахуванням навчальної практики):

СБІІ сем. ССБІІ сем. РБ СРБ НБ ПБ
П.І.Б.

6.3.3. При виставленні підсумкових балів для учнів 9-х та 11(12)-х класів у класному журналі робляться такі записи (з урахуванням державної підсумкової атестації):

СБІІ сем. ССБІІ сем. РБ СРБ АБ ПБ
П.І.Б.

6.3.4. Якщо учні 9-х або 11(12)-х класів підлягають повторної державної атестації, атестаційний бал для цих учнів виставляється після підсумкового і є остаточним.

* - скореговані тематичні, семестрові, річні бали виставляються лише тим учням, які їх підвищували;
** - бали за навчальну практику обов’язково виставляються учням 10-х класів, учням 5-8-х класів – за рішенням керівництва та (або) вчителя навчального закладу.
*** - у клітинках для річних, семестрових, атестаційних, підсумкових та відповідних скорегованих балів дати не ставляться.


Официальный сайт Министерства образования и науки Украины

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.233.220.21 (3.233.220.21, 3.233.220.21)