На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Профориентация"
 Как выбрать профессию?
 Програма курсу “Професійне самовизначення”, 10клас. Розробки уроків. Уроки по профориентации, 10 класс
 Описание профессий
 Уроки по профориентации, 9 класс
 Программа "Професiйне самовизначення"
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Кравченко Г.В., психолог

 

“ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ“

 

ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ  ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ

9-11     КЛАСІВ.

 

 

 

 

 

 

Програму обговорено на засіданні кафедри теорії і методики природничо-математичних і технологічних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол № 3 від 23.05.07р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання

Вченою радою РІПО

(протокол №    від 1.06.2007.)

 

 

Укладач: Кравченко Г.В., психолог Борозенської загальноосвітньої школи

I – III ступенів Великоолександрівського району

 

Рецензенти : Вишневський В.П.- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики природничо-математичних і технологічних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Довдер В.О.- завідувач науково-методичною лабораторією трудового навчання та безпеки життєдіяльності Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Г.В.

Програма “Професійне самовизначення учнів 9 – 11 класів". – Херсон : Видавництво РІПО  2007.-с.23

 

 

 

  

ЗМІСТ

1.     Пояснювальна записка ………………………………………..4

2.     Тематичний план ………………………………………………9

3.     Календарно-тематичний план ………………………………..10

4.     Основний зміст розділів і тем ……………………………......13

5.     Перелік знань і вмінь , які формуються в учнів …………….20

6.     Список використаної літератури …………………………….22

7.     Список рекомендованої літератури ………………………….23

 

 

 

 

  

Пояснювальна записка

Майбутня професійна еліта нашої держави сьогодні в школі. Прилаштувати чи зайняти людину працею можна, але розумно розпорядитись її творчим потенціалом, вирощувати професіоналів без професійної орієнтації неможливо. Професійна орієнтація, як науково-практична система підготовки людини до вільного, самостійного і усвідомленого вибору професії, є комплексною системою. Основне завдання, кінцева мета професійної орієнтації сформульовані у її визначенні і є складовою частиною всієї навчально-виховної роботи в школі. Школа всіма доступними їй засобами готує учнів до самостійного життя, вибору професії. Отже, профорієнтація не є якимось додатком до шкільного навчально-виховного процесу, а органічно входить до нього і здійснюється в його рамках. Але це не дає підстав для їх ототожнювання. Професійна орієнтація є одним із самостійних аспектів, має свої специфічні завдання, свою структуру і свою специфіку в формах і методах проведення.

Завданням професійної орієнтації в школі є підготовка учня до свідомого професійного самовизначення. Його здійснення пов’язане з активним впливом величезної кількості факторів об’єктивного і суб’єктивного змісту на психологічну сферу особистості учня. До них можна віднести спеціальні профорієнтаційні аспекти подачі нового матеріалу на уроках, залучення школярів до роботи у предметних і технічних гуртках, спеціальні бесіди з учнями про професії, зустрічі з представниками різних професій, ознайомлення школярів з потребами ринку праці в тих чи інших спеціалістах.

Все це дає таку інформацію, без засвоєння якої неможливий правильний і свідомий вибір професії. Але для цього ще потрібна інформація учнів про себе, про свої можливості, про наявні і потенційні здібності.

Інтегральним показником готовності до вибору професії є професійний план школяра. Особистісний професійний план – це модель професійного самовизначення, образ професійного шляху, що існує в уяві особистості.

В ідеалі особистісний професійний план включає:

Ø     визначення головної мети професійного вибору, установлення її відповідності з іншими життєвими цілями;

Ø     визначення найближчих і найбільш віддалених у часі конкретних цілей;

Ø     самопізнання своїх можливостей в майбутній професійній діяльності;

Ø     співставлення своїх можливостей з вимірами професійної мети, виявлення труднощів, можливих перешкод;

Ø     визначення шляхів розвитку і саморозвитку для підготовки до вибору професії і майбутньої діяльності;

Ø     усвідомлення можливих зусиль, необхідних для набуття професії;

Ø     пошук резервних варіантів вибору професії шляхів його здійснення на випадок непередбачених ситуацій;

Ø     усвідомлення своєї відповідальності за прийняте рішення про вибір професії та його реалізацію.

Таким чином, щоб підготувати учнів до вибору професії, необхідно: а) сформувати в учнів установку на власну активність самопізнання, як основу вибору професії; б) ознайомити з професійним простором і потребами ринку праці; в) ознайомити з основними правилами вибору і можливими помилками, що допускаються; г) сформувати уміння аналізу різних професій; д) забезпечити самопізнання своїх індивідуально-психологічних особливостей та можливостей; є) сформувати уміння співставляти свої можливості з вимогами професії до особистості та потребами ринку праці; ж) забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості учня; і) виховати загальнолюдські та загальнопрофесійні якості, розумні домагання, потреби; к) сформувати відповідальність за прийняття рішення щодо вибору професії та його реалізацію.

Все сказане вище дозволяє розглядати профорієнтацію як складне і багатопланове явище, що поєднує економічні процеси з освітянськими, психологічними, як сукупність виховуючи і навчаючих впливів, що забезпечують самостійність у виборі професії і оволодінні нею, яка відповідає потребам країни і допомагає максимально розвинути свої здібності.

Метою профорієнтації є підготовка учнів до вибору професії у відповідності з індивідуально-психологічними особливостями, можливостями  і потребами ринку праці в кадрах та сприяння розвитку професійних інтересів і нахилів.

Професійна орієнтація необхідна для того, щоб своєчасно помітити і розвинути потенційні можливості учнів, вираховувати таланти в різних галузях науки, техніки, виробництва і культури, забезпечити соціальний захист молоді в нових соціально-економічних умовах (наприклад, безробіття).

Виходячи з соціально-економічних змін в країні і основної мети профорієнтації, є такі основні завдання школи з професійної орієнтації учнів:

-                     розширення кругозору і збільшення інформації про професії, їх зміст і вимоги до особистості, про потреби ринку праці в спеціалістах тих чи інших професій;

-                     подолання протиріч між професійними намірами учнів і потребами ринку праці в кадрах (особливо матеріального виробництва);

-                     подолання неузгодженості між розвитком індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх можливостей і професією, що обирається;

-                     допомога учням у розвитку якостей особистості, необхідних для оволодіння професією, переконання їх в необхідності поєднання особистих інтересів і потреб ринку в кваліфікованих кадрах;

-                     практична підготовка учнів до вибору професії на основі загальної освіти і трудового навчання, розвитку творчих якостей особистості кожного школяра;

-                     диференційована допомога учням у професійному самовизначенні в залежності від інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я й індивідуальних особливостей кожного.

Вирішення цих складних і багатогранних завдань вимагає урахування двох основних моментів: професійних інтересів учня і потреб ринку праці в кадрах.

 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.

 

 

з\п

 

 

 

Т Е М А

 

К-ТЬ

ГОДИН

 

1.

 

9 клас. Твої можливості.

 

17

 

2.

 

10 клас. Світ професій.

 

17

 

3.

 

11клас. Світ бізнесу.                                   

 

17

 

                                                                   Разом

51

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.

 

 

З\П

 

 

Тема та її зміст

 

К-ть годин

 

Дата

 

9 клас

Твої можливості.(17 годин)

 

 

 

1.

Вступ. Алгоритм найважливішого вибору

1

 

2.

Систематизація професій на основі їх типологій.

1

 

3.

Психофізичні вимоги і вибір професії.

1

 

4.

Типи темпераменту за Г.Айзенком.

1

 

5.

Тестування типів темпераменту за Г.Айзенком.

1

 

6.

Карта світу професій.

1

 

7.

Дані про особливості особи, яка обирає професію.

1

 

8.

Анкетування “Людина – професія“

1

 

9.

Диференційно – діагностичний опитувальник.

1

 

10.

Здоров’я і вибір професії.

1

 

11.

Методика вивчення учнів. Фізичний розвиток.

1

 

12.

Методика вивчення учнів. Схильність до певної трудової діяльності.

1

 

13.

Профпрограми. Сім кроків до прийняття рішення.

1

 

14.

Практичне заняття. Складання особистої професійної перспективи.

1

 

15.

Деякі поради до самовиховання.

1

 

16-17

Екскурсія до районного Центру зайнятості населення.

2

 

 

 

 


 

                                                               

з\п

 

Тема та її зміст

 

К-ть годин

 

Дата

 

10              клас

 

 

 

 

Світ професій. (17 годин)

 

 

 

1.

Анкетування “Моє покликання“

1

 

2.

Незаповненість ринку праці села, району. Зустріч з профконсультантом районного ЦЗН Падалкою С.М.

1

 

3.

Механізатор – центральна фігура на селі. Професіографічне дослідження.

1

 

4.

Особливості праці шофера.

1

 

5.

Екскурсія в автогараж. Зустріч з представником професії.

1

 

6.

Ветеринарна служба СВК ”Борозенське“

1

 

7.

Тваринництва. Успіхи. Недоліки.

1

 

8.

Профорієнтаційна гра “Стажери – інопланетяни”

1

 

9.

Твір “Моя майбутня професія”

1

 

10.

Навчальні заклади м. Херсона, області.

1

 

11/12

День відкритих дверей у навчальному закладі.

2

 

13.

 Профорієнтація у сфері фінансів і бізнесу.

1

 

14.

Алгоритм нової справи. Зустріч з підприємцями села.

1

 

15.

Складання професіограм.

1

 

16/17.

“Світ твоїх захоплень”. Виховний захід з елементами профорієнтації.

2

 

 

 


 

                                                               

з\п

 

Тема та її зміст

 

К-ть годин

 

Дата

 

11 клас

 

 

 

Світ бізнесу.(17 годин).

 

 

1.

Алгоритм нової справи. Що таке підприємництво

1

 

2.

Програма дій, щодо створення підприємства.

1

 

3.

Розробляємо бізнес-план.

1

 

4.

Нормативно-правова база підприємництва.

1

 

5.

Реєструємо свій бізнес.

1

 

6.

Питання економіки і організації виробництва.

1

 

7.

Податкова система України.

1

 

8.

Юридична захищеність підприємця. Зустріч з юристом.

1

 

9.

Рольова гра "З чого почати".

1

 

10.

Мистецтво репрезентувати себе.

1

 

11.

Збір інформації про незаповненість ринку праці.

1

 

12\13.

Нові професії на ринку праці.

2

 

14\15.

Ярмарок професій. Зустріч з випускниками.

2

 

16.

Визначення спонукань вибору професії.

1

 

17.

Підсумкове заняття.

1

 

 


9 клас.

 

1.     Вступ. Алгоритм найважливішого вибору.

Ознайомлення слухачів із завданнями курсу. Важливість правильного вибору професії. Щастя людини – улюблена справа. Написання твору – мініатюри для знайомства з професійними намірами учнів.

2.     Систематизація професій на основі їх типологій

Класифікація професій. Типи професій “людина – людина“, “людина – природа”, “людина- техніка“, “людина – художній образ”, “людина – знакова система”. Ведучі предмети праці, перелік професій, що входять до кожного типу; особливості кожного типу професій; перелік вимог до представників кожного типу. Опитувальник спонукань вибору професії.

3.     Психофізичні вимоги і вибір професії.

Важливість знання свого психофізичного стану при виборі професії. Стійкі і змінні індивідуальні особливості людини. Природні індивідуально-типологічні риси /сила-слабкість; рухливість –інертність нервової системи/. Переваги і недоліки кожного типу нервової системи. Рекомендації щодо вибору професії.

4.     Типи темпераменту за Г. Айзенком.

Визначення темпераменту, його типів.Вияви темпераменту у побуті та спілкуванні. Значення темпераменту, інтерес та емоції, їх виявлення у темпераменті. Професійні вимоги та їх відповідність типам темпераменту. Визначення темпераменту за сюжетними картинками.

5.     Тестування.

 Практичне визначення провідного типу темпераменту за тестом Г. Айзенка в адаптації О.Шмельова. Обробка результатів за участі учнів.

6.     Карта світу професій.

Знайомство з ознаками та видами класифікації професій; типами професій; видами діяльності; умовами праці; різновидами предметів праці. Вимоги до працівників різних груп професій.

 

7.     Дані про особливості особи, яка обирає професію.

Інформація про спрямованість особистості і вибір професії. Розрізнення понять ”емоції“, “інтереси“, "мотиви діяльності”. Рівні соціальних мотивів /широкі – вузькі соціальні мотиви; мотиви соціальної співпраці/.

8.     Анкетування ”Людина – професія“.

Дослідження особистісної здатності учнів до вибору професії. Дослідження інтересів і прагнень особистості як складових потенційного чи актуального покликання. Складання індивідуальної профорієнтаційної характеристики учня.

9.     Тестування. Диференційно-діагностичний опитувач.

Визначення типу професій до якого відносяться учні. Обробка результатів за участі школярів.

10. Здоров’я і вибір професії. Зустріч з лікарем.

Вплив відхилень у стані здоров’я на вибір професії (хвороби серця і кровоносних судин; захворювання органів дихання; захворювання органів травлення; захворювання нирок; ендокринні захворювання; захворювання нервової системи; захворювання опорно-рухового апарата; захворювання органів зору). Групи, на які поділяються за умовами праці.

11. Методика вивчення учнів.

Вивчення фізичного розвитку учнів (зріст, вага, тиск, тип нервової системи, захворювання).

12. Діагностика професійної спрямованості учнів.Анкетування схильності до певної трудової діяльності. Діагностика уваги (здатність до розподілу уваги; здатність до переключення уваги).

13. Профпрограми. Сім кроків до прийняття рішення.

Як зробити правильний вибір. Початкова логіка при виборі професії. Можливі помилки при здійсненні вибору. Професійний план учня.

14. Практичне заняття. Складання особистої професійної перспективи.

Розкриття поняття “самовизначення“. Схема особистісної професійної перспективи як варіант змістовно-процесуальної моделі професійного самовизначення.

15. Поради до самовиховання.

Характер і темперамент. Воля і способи її загартування. Поради щодо правильної постановки мети і правила її досягнення.

16-17. Екскурсія до районного Центру зайнятості населення.

Мета екскурсії – ознайомити учнів з роботою Центру; допомогти у підготовці резервних варіантів на випадок непередбачуваних обставин.

 

10 клас.

1. Анкетування “Ваша майбутня професія“.

Отримання більш об’єктивної інформації щодо мотивів вибору професії. Систематизація і упорядкування вимог до обраної професії.

2. Зустріч з психологом – профконсультантом районного Центру зайнятості населення Падалкою С.М.

Мета зустрічі - допомогти учням зорієнтуватися у виборі і підготовці запасного варіанта отримання освіти на випадок непередбачуваної ситуації.

3. Професіограма – важливе джерело отримання інформації про професії.

Розкрити поняття “професіограма”. Правила складання характеристики професії. Вміння співвідносити свої якості з вимогами професії, яку обираєш до працівника.

4. Особливості праці водія. Поглиблення знань про професіограму.

Знайомство з умовами праці водія. Вимоги професії до особи, яка її обирає. Різновиди роботи водія (легковий, вантажний, пасажирський транспорт). Споріднені професії. Попит на ринку праці. Професіографічне дослідження. Складання професіограми.

5. Екскурсія в автогараж.

Ознайомлення учнів з професіографічної характеристикою професії. Отримання й аналіз професіографічної інформації безпосередньо в конкретних умовах професійної діяльності.

6. Ветеринарна служба СВК “Борозенське“.

Професіографічна зустріч з головним ветеринарним лікарем господарства. Складання професіограми ветеринарного лікаря; ветеринарного фельдшера.


 

7.     Тваринництво. Успіхи. Недоліки.

 Робота з матеріалами місцевої преси. Збір інформації в таблоїдах. Обговорення підготовлених матеріалів. Прогнози на майбутнє.

8.     Гра “Стажери-інопланетяни“.

Перевірка якості знань засвоєних учнями в ігровій формі. Розвиток навичок спілкування. Гра триває протягом 45 хвилин  За цей час учні встигають описати 4-5 професій.

9.     Твір “Твоя майбутня професія“.

Учні висловлюють в письмовій формі думки про омріяну професію. Основне завдання - показати переваги і недоліки обраного фаху.

10.                  Навчальні заклади м. Херсона і області.

Перелік навчальних закладів міста та області. Отримання загальної інформації про вузи. Перевірка варіанта. Отримання конкретної інформації щодо умов вступу.

11-12. День відкритих дверей навчального закладу.

План проведення відвідування навчального закладу. Відвідування дня відкритих дверей допоможе у вирішенні таких задач: отримання загальної інформації про вузи; перевірка варіанта вибору; отримання конкретної інформації про умови вступу (перелік вступних іспитів, дати і порядок їх проведення, нові спеціалізації і факультети, адреси і контакти з репетиторами). Які питання можна ставити під час зустрічі з адміністрацією навчального закладу.

 13. Профорієнтація в сфері бізнесу і фінансів.

   Деякі професії, що належать до сфери бізнесу: бізнес-консультант, бренд-менеджер, брокер, маркетолог, маклер, промоутер, сіті-менеджер, трейдер. Професії, що належать до сфери фінансів: бухгалтер, контролер банку, податковий інспектор, фінансовий директор, фінансовий менеджер, аудитор і т.д. Складання професіограм.

14. Алгоритм нової справи.Зустріч з підприємцями села.

Професіографічна зустріч спрямована на розширення знань учнів про підприємництво. За допомогою учнів представник професії розкриває соціально-економічні й технологічні аспекти професійної діяльності, а також психологічну структуру своєї професії.

15. Складання професіограм.

Протягом уроку учні складають професіограми наступних професій: автомеханік, адвокат, візажист, дилер, дистрибютер, інженер-прогаміст, інспектор ДАІ, психолог, маляр.

16-17. Виховний захід “Світ твоїх захоплень“.

Захід спрямований на виховання в учнів почуття прекрасного; знайомство з основами сучасних професій, з народними ремеслами.

 

11 клас.

Основи бізнесу.

1.     Що таке підприємництво.

Визначення терміну “підприємництво”. Хто може займатися підприємництвом. Засади на яких ґрунтується підприємництво в Україні. Форми підприємництва: приватне, колективне, комунальне, мале підприємство, господарське товариство, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і т.д.

2.     Програма дій щодо створення підприємства.

Порядок і перелік дій при створенні власного підприємства. 100 ідей для вашого бізнесу.

3.     Розробляємо бізнес-план.

Навіщо складати бізнес-план. Форми складання бізнес-плану. Завдання бізнес-плану. Головні розділи бізнес-плану. Бізнес-план у запитаннях і відповідях.

4.     Нормативно-правова база підприємництва.

Поняття про нормативно-правову базу підприємництва. Перелік і зміст Законів України про підприємництво.

 

5.     Реєструємо свій бізнес.

Порядок дій під час започаткування власної справи. Два варіанти реєстрації бізнесу (юридична і фізична особа). Терміни отримання свідоцтва про реєстрацію бізнесу. Формула успішного бізнесу.

6.     Економіка й організація виробництва.

Урок у формі брейн-рингу. Умови гри. Раунди: “Презентація“, “Екослов“,” Ерудит”, “Єралаш”, ”Математично-економічний”. Підведення підсумків, вручення призів переможцям.

7.     Податкова система України.

Схема роботи податкової інспекції Оподаткування фізичних осіб. Нормативні документи про оподаткування фізичних осіб. Перелік відомчих документів. Укази Президента України. Оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю.

8.     Юридична захищеність підприємця.

Права підприємця. Закони і акти спрямовані на захист людей, які займаються підприємницькою діяльністю.

9.     Етапи створення підприємства. Рольова гра “З чого почати”.

Становлення, виживання, зростання, прибутковість, спад. Результати досліджень психологів. Пам’ятка підприємцю.

10. Мистецтво репрезентувати себе.

 Практика прийому на роботу на конкурсній основі. Алгоритм складання резюме. Правила подання резюме. Проходження інтерв’ю.

11.Збір інформації про потреби ринку праці району, господарства.

Робота спільно з районним Центром зайнятості населення, відділом кадрів господарства.

12.       Нові професії на ринку праці.

Андеррайтер, девелопер, клінер, копірайтер, коучер, кризовий менеджер, лейбл-менеджер, логістик, медіа-планер, мерчендайзер, офіс-менеджер, рекрутер, сервейер, соціальний працівник, супервайзер, тестер, хед-хантер, еколог. Складання професіограм.

 

13. Тестування “Як обрати професію”.

Тест спрямований на вивчення професійних намірів учнів.

14. Діагностика професійної спрямованості учнів.

Визначення видів спрямованості особистості: спрямованість на себе, на спілкування, на справу.

15-16. Всі професії важливі – вибирай на смак.

Виховний захід з елементами профорієнтації. Зустріч з випускниками школи, які навчаються в навчальних закладах різних типів акредитації та тими, хто вже досягнув певних успіхів і зробив кар’єру.

17. Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ І ВМІНЬ  ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В УЧНІВ

9 клас.

 

Учні повинні знати:

-                    загальну характеристику своїх психофізичних даних;

-                    класифікацію професій на основі їх типологій;

-                    карту світу професій;

-                    схему особистісної професійної перспективи;

-                    тип професій до якого вони відносяться.

    

     Учні повинні вміти:

-                    визначити головну мету професійного вибору;

-                    установити її відповідність іншим життєвим цілям;

-                    визначити найближчі і найбільш віддалені у часі конкретні цілі;

-                    визначити шляхи розвитку і саморозвитку для підготовки до вибору професії майбутньої діяльності.

 

10 клас.

 

Учні повинні знат :

-                    загальну характеристику професій;

-                    санітарно-гігієнічні умови праці;

-                    вимоги професії до працівника;

-                    протипоказання до виконання професійних обов’язків;

-                    перспективи зайнятості.

    

     Учні повинні вміти:

-                    проводити аналіз різних професій;

-                    співставляти свої можливості з вимогами та потребами  ринку праці;

-                    забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості;

-                    складати схему особистої професійної перспективи.

 

 


 

11 клас.

Учні повинні знат :

-                    основи підприємницької діяльності;

-                    питання економіки і організації виробництва;

-                    податкову систему України;

-                    потреби ринку праці в тих чи інших спеціалістах;

-                    нові професії на ринку праці.

 

Учні повинні вміти:

-                    долати протиріччя між професійними намірами і потребами ринку праці;

-                    усвідомлювати свою відповідальність за прийняте рішення про вибір професії та його реалізацію;

-                    знаходити резервні варіанти на випадок непередбачуваних ситуацій;

-                    правильно оформити документи для влаштування на роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 

1.                       Бас Г.Г. Профорієнтаційна робота в сільській школі. К.: Радянська школа, 1978.- 222с.

2.                       Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К.: Здоровье, 1989.-80с.

3.                       Вітковська О.І. Професійне самовизначення особистості  і практичні аспекти професійної консультації.-К.: Науковий світ, 2001.- 91с.

4.                       Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения. // Вопросы психологии. – 1994. - № 3.- с. 43-52.

5.                       Головаха Е.М. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К.: 1988.

6.                       Голомшток  А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. – М.: Педагогика, 1979, – 162с.

7.                       Козловский О.В. Как правильно выбирать профессию : методики, тесты, рекомендации.- Донецк : ООО ПКФ “БАО “ 2006. – 800с.

8.                       Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения.- Ростов на Дону : Феникс, 1996.- 512с.

9.                       Климов Е.А. Психолого-педагогические основы профессиональной консультации.- М.: Знание, 1983.

10.                  Немов Р.С. Психологическое консультирование.- М.: Владос, 2001.

11.                  Носков В. Психолого-педагогічний консиліум у профорієнтаційній роботі. Професійні наміри й можливості учнів класу.// Психолог.- 2006.-с.28-29.

12.                  Организация профориентационной и профконсультационной работы.- М., 1998.

13.                  Пряжников Н.С. Профессиональное и личное самоопределение.- М., 1995.

14.                  Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера молодежи.- М., 1993.

15.                  Сметанін Д.А. Система профорієнтаційної роботи в школі.- К.: Радянська школа, 1975.- 158с.

 

 


 

Список рекомендованої літератури.

 

1.   Захаров Н. Профессиональная ориентация школьников. – М.: Просвещение, 1988.

2.   Класифікатор професій. – К.: Госстандарт України, 1998.

3.   Климов Е. Как выбирать профессию.- М.: Просвещение, 1990.

4.   Методика профессиональной ориентации школьников. Петрозаводск, 1991.

5.   Методические рекомендации по оснащению методического кабинета профориентации в общеобразовательной школе. К,1989.

6.   Павлютенков Е.А. Профессиональная ориентация учащихся.- К,: Радянська школа, 1983.

7.    Профессиографические карты основных профессий. Часть 1-2, К., 1992.

8.   Профессиограммы и профессиокарты основных профессий. Книга 1-4, К., 1995-1999.

9.   Професіокарти основних професій. Кн. 5., К., 1999.

10.              Професіограми і професіокарти основних професій. Кн.6-8, К., 2001-2003.

11.              Профконсультационная работа со старшеклассниками.- К., Радянська школа,1980.

12.              Психодіагностика в системі профконсультації.Кн.1-3, К., 2000-2002.

13.              Система профориентационной работы со старшеклассниками.- К., Радянська школа, 1998.

14.                Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации,- М., Просвещение, 1986.

 

 

 

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.233.239.102 (3.233.239.102, 3.233.239.102)