На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативная база"
 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
 Про охорону праці
 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Офіційний вісник України вiд 18.01.2002 - 2002 р., № 1, стор. 276, стаття 34, код акту 21061/2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 616 від 31.08.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      28 грудня 2001 р.
                                      за N 1093/6284


  Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних
    випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в
                       навчальних закладах


   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти
                                                        і науки
     N 773 ( z1364-04 ) від 05.07.2004 )


     На виконання  Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) та  розпорядження  Міністерства  освіти
України від 24.06.99 N 62 Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Положення про  порядок  розслідування  нещасних
випадків,   що  сталися  під  час  навчально-виховного  процесу  в
навчальних закладах (далі - Положення), що додається.

     2. Надрукувати  це  Положення   в   Інформаційному   збірнику
Міністерства освіти і науки України.

     3. Міністерству    освіти    Автономної    Республіки   Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських   державних  адміністрацій,  ректорам  (директорам)  вищих
навчальних закладів забезпечити вивчення  Положення  в  навчальних
закладах і установах освіти.

     4. Уважати   таким,   що  втратило  чинність,  Положення  про
організацію  охорони  праці  та  порядок  розслідування   нещасних
випадків  у  навчально-виховних закладах (розділ II),  затверджене
наказом  Міністерства   освіти    України   від   30.11.93   N 429
( z0178-93 ),   зареєстроване   в   Міністерстві  юстиції  України
03.12.93 за N 178.

     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
міністра Богомолова А.Г.

Міністр                                               В.Г.Кремень

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти і
                                      науки України
                                      31.08.2001 N 616

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 грудня 2001 р.
                                      за N 1093/6284


                            Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
        навчально-виховного процесу в навчальних закладах


                      1. Галузь застосування

     Це Положення розроблено відповідно до  Законів  України  "Про
освіту"  (  1060-12  ),  "Про  охорону праці" ( 2694-12 ), Порядок
розслідування  та  ведення  обліку  нещасних випадків, професійних
захворювань  і  аварій  на  виробництві,  затверджений  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  25  серпня  2004  року  N  1112
(  1112-2004-п  ),  та  поширюється  на вищі, професійно-технічні,
загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади, заклади
післядипломної  освіти  (  далі - навчальні заклади) незалежно від
форм  власності  й  підпорядкування.  (  Абзац перший розділу 1 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 773 ( z1364-04 ) від 05.07.2004 )
     Положення встановлює єдиний порядок розслідування  та  обліку
нещасних випадків,  що сталися з вихованцями,  учнями, студентами,
курсантами,  слухачами,  аспірантами під  час  навчально-виховного
процесу в навчальних закладах на території України.
     Положення узгоджене з  ЦК  профспілки  працівників  освіти  і
науки,  Департаментом  з  нагляду  за  охороною праці Міністерства
праці  та  соціальної  політики  України,  Міністерством   охорони
здоров'я України, Державним комітетом статистики України.
     Нещасні випадки, що сталися з особами, які працюють на умовах
трудового  договору (контракту) або залучені до праці у навчальних
закладах,  підлягають  розслідуванню  і   обліку   відповідно   до
Порядок   розслідування   та  ведення  обліку  нещасних  випадків,
професійних  захворювань  і  аварій  на  виробництві, затверджений
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25 серпня 2004 року
N  1112  (  1112-2004-п ). ( Абзац розділу 1 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 773 ( z1364-04 )
від 05.07.2004 )

                      2. Загальні положення

     2.1. Розслідуванню підлягають нещасні випадки,  які трапилися
з   вихованцями,   учнями,   студентами,   курсантами,  слухачами,
аспірантами  і  призвели  до  погіршення  стану  здоров'я  (втрати
працездатності)  не  менше  ніж  на  один  день  згідно з медичним
висновком, а саме:
     раптові погіршення  здоров'я,  травми,  у  тому  числі травми
через  нанесення  тілесних  пошкоджень,  нанесених  іншою  особою,
отруєння,  теплові удари,  опіки, обмороження, утоплення, ураження
електричним струмом,  блискавкою,  ушкодження,  отримані внаслідок
аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани
та інші надзвичайні події),  контакту з  тваринами  тощо  (далі  -
нещасні випадки).

     2.2. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:
     під час проведення навчальних занять,  у тому  числі  лекцій,
уроків,  занять  з  допризовної  підготовки,  лабораторних занять,
спортивних,  гурткових,  позааудиторних, позакласних, позашкільних
заходів,  інших  занять  та  в  перервах  між  ними  відповідно до
навчальних, виробничих і наукових планів;
     під час проведення позакласних,  позашкільних, позааудиторних
та інших заходів у вихідні,  святкові та канікулярні дні,  якщо ці
заходи  здійснюються  під  безпосереднім  керівництвом  працівника
даного  навчального  закладу  (викладача,   вчителя,   вихователя,
класного керівника,  майстра виробничого навчання тощо) або особи,
яка призначена  наказом  керівника  навчального  закладу  за  його
згодою;
     під час  занять  з   трудового   і   професійного   навчання,
проведення         професійних,         науково-дослідних        і
дослідно-конструкторських робіт,    виробничої    та    навчальної
практики,  які  проводяться  відповідно  до  навчальних  планів  у
навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать;
     під час  перебування  (відпочинку)  у  студентських  загонах,
таборах праці і відпочинку (оздоровчих),  шкільних лісництвах,  на
навчально-дослідних ділянках тощо;
     під час проведення спортивних змагань,  тренувань, оздоровчих
заходів,  екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальних
закладом у встановленому порядку;
     під час перевезень вихованців,  учнів,  студентів, курсантів,
слухачів,  аспірантів до місця проведення заходів і назад, а також
у  разі  організованого  прямування  їх  на  запланований захід на
транспорті або пішки.

     2.3. Погіршення  стану   здоров'я   (втрата   працездатності)
унаслідок    нещасного    випадку    встановлює    та    засвідчує
лікувально-профілактичний заклад.

     2.4. За результатами розслідування нещасного випадку під  час
навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н (додаток
1).

     2.5. Відповідальність  за правильне і своєчасне розслідування
і  облік  нещасних  випадків,  складання  акта  за   формою   Н-Н,
розроблення  і  виконання  заходів  щодо усунення причин нещасного
випадку несе керівник навчального закладу.

     2.6. У випадках відмови адміністрації навчального закладу від
складання  акта за формою Н-Н,  а також у разі незгоди потерпілого
(його батьків або особи,  яка представляє інтереси потерпілого) зі
змістом  акта  за  формою  Н-Н конфлікт розглядає орган управління
освітою вищого рівня у термін не  більше  десяти  днів  з  моменту
подання письмової заяви.

     2.7. Лікувально-профілактичний    заклад,   куди   доставлено
вихованця  (учня,   студента,   курсанта,   слухача,   аспіранта),
постраждалого  внаслідок  нещасного  випадку,  що  стався  під час
навчально-виховного  процесу,  зобов'язаний  на  запит   керівника
навчального   закладу   видати   медичний  висновок  про  характер
ушкоджень.

     2.8. Після   закінчення    строку    лікування    потерпілого
(потерпілих)  керівник  навчального  закладу  направляє  до органу
управління освітою,  іншого органу  виконавчої  влади,  засновника
(власника),  якому  належить  навчальний заклад,  повідомлення про
наслідки нещасного випадку (додаток 2).

     2.9. Нещасні  випадки,  що  сталися  з  вихованцями,  учнями,
студентами,  курсантами,  слухачами,  аспірантами  в  побуті  та у
випадках, не зазначених у п.2.2, розслідуються і беруться на облік
згідно  з  Порядком  розслідування  та  обліку  нещасних  випадків
невиробничого   характеру,   затвердженим   постановою    Кабінету
Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 ( 270-2001-п ).

     2.10. Особи,  що  допустили  порушення  або невиконання вимог
цього  Положення,  притягаються  до  відповідальності  згідно   із
законодавством.

               3. Повідомлення про нещасні випадки,
                    їх розслідування та облік

     3.1. Про кожний нещасний випадок,  який стався з  вихованцем,
учнем,  студентом, курсантом, слухачем, аспірантом, потерпілий або
свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо  керівника
навчального закладу, який зобов'язаний:
     терміново організувати  першу  долікарську  медичну  допомогу
потерпілому,    у   разі   необхідності   -   його   доставку   до
лікувально-профілактичного закладу,
     до прибуття  комісії  з  розслідування зберегти обстановку на
місці в тому стані,  в якому вона була на момент події (якщо це не
загрожує життю і здоров'ю тих,  хто оточує, і не призведе до більш
тяжких наслідків).
     Про нещасний  випадок,  що  трапився під час далеких походів,
екскурсій  або  інших  заходів  поза  територією  району  (міста),
керівник  заходу,  що проводиться,  негайно повідомляє також орган
управління освітою за місцем події.

     3.2. Керівник навчального закладу зобов'язаний негайно  вжити
заходів  щодо  усунення  причин,  що  викликали  нещасний випадок,
повідомити  батькам  потерпілого  (особі,  яка  представляє   його
інтереси)  і  зробити  запит висновку з лікувально-профілактичного
закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

     3.3. Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про
нещасний  випадок,  наказом  призначає  комісію  з розслідування у
такому складі:
     голова - заступник керівника навчального закладу;
     члени:
     представник служби  охорони  праці  навчального  закладу  або
особа, на яку наказом керівника покладено ці обов'язки;
     представники відповідного     профспілкового    органу    або
уповноважені трудового колективу,  якщо  потерпілий  не  є  членом
профспілки.

     3.4. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана:
     протягом трьох діб провести розслідування нещасного  випадку,
з'ясувати  обставини  і  причини,  розробити  заходи щодо усунення
причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб;
     виявити і  опитати  свідків та осіб,  які допустили порушення
нормативних актів, отримати пояснення у потерпілого;
     скласти акт  про нещасний випадок за формою Н-Н (додаток 1) у
п'яти  примірниках   і   направити   на   затвердження   керівнику
навчального закладу.
     До акта додаються  пояснення  свідків,  потерпілого  та  інші
документи, що   характеризують  стан  місця,  де  стався  нещасний
випадок,  наявність шкідливих  і  небезпечних  факторів,  медичний
висновок  про  стан  здоров'я  потерпілого  в результаті нещасного
випадку тощо.

     3.5. Керівник  навчального  закладу  протягом  3-х  діб після
закінчення розслідування затверджує акти  форми  Н-Н,  з  яких  по
одному примірнику направляє:
     потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
     до підрозділу, де стався нещасний випадок;
     начальнику служби охорони праці або особі,  на яку  покладено
ці обов'язки (відповідальному);
     до архіву навчального закладу;
     до органу  управління  освітою за місцем навчання потерпілого
(копія - міністерству,  засновнику /власнику/, до сфери управління
якого належить навчальний заклад).

     3.6. Акт  форми  Н-Н  підлягає  зберіганню  в  архіві  органу
управління освітою,  навчального закладу протягом 55  років.  Інші
примірники  акта  та  його  копії  зберігаються до здійснення всіх
запланованих у ньому заходів, але не менше ніж п'ять років.

     3.7. Нещасний випадок,  про який  потерпілий  за  відсутності
свідків  не  повідомив  керівника навчального закладу або наслідки
від якого виявилися не зразу,  розслідується протягом місяця з дня
одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або особи, яка
представляє його інтереси).  У цьому разі  питання  про  складання
акта  за  формою  Н-Н  вирішується  комісією з розслідування після
всебічної перевірки заяви  про  нещасний  випадок,  що  стався,  з
урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми,
можливої  причини  її  походження,  свідчень  учасників  та  інших
доказів.  Одержання  медичного  висновку покладається на керівника
навчального закладу.

     3.8. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі,
організації   з   учнями,   студентами,   курсантами,   слухачами,
аспірантами  навчальних  закладів   під   час   проходження   ними
виробничої   практики  або  виконання  робіт  на  підприємстві,  в
установі,  організації  під  керівництвом  його  посадових   осіб,
розслідується спільно з представником навчального закладу згідно з
Порядком   розслідування  та  ведення  обліку  нещасних  випадків,
професійних  захворювань  і  аварій  на  виробництві, затверджений
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25 серпня 2004 року
N  1112  (  1112-2004-п  ).  (  Пункт  3.8  розділу  3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  освіти  і науки N 773
( z1364-04 ) від 05.07.2004 )

     3.9. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі,
організації   з   учнями,   студентами,   курсантами,   слухачами,
аспірантами   навчальних  закладів,  які  проходять  практику  або
виконують роботу  під  керівництвом  вчителя,  викладача,  майстра
виробничого навчання на дільниці, виділеній підприємством для цієї
мети,   розслідується   органом    управління    освітою,    якому
підпорядкований цей навчальний заклад, або засновником (власником)
навчального  закладу   спільно   з   представником   підприємства,
установи, організації, оформляється актом за формою Н-Н і береться
на облік органом управління  освітою,  навчальним  закладом.  Один
примірник  затвердженого  акта  форми  Н-Н направляється за місцем
навчання потерпілого,  другий -  за  підпорядкованістю  до  органу
управління освітою або засновнику (власнику) навчального закладу.

     3.10. Нещасний   випадок,  який  стався  під  час  проведення
далеких походів,  екскурсій,  експедицій,  розслідується  комісією
органу  управління  освітою,  на  території  якого стався нещасний
випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника
навчального закладу,  з вихованцем,  учнем,  студентом, курсантом,
слухачем  якого  стався  нещасний  випадок,  до   складу   комісії
включається  представник  однієї  з  установ,  підвідомчих  органу
управління  освітою,   що   проводить   розслідування.   Матеріали
розслідування,  у тому числі акти за формою Н-Н,  направляються до
органу управління   освітою   за   місцезнаходженням   навчального
закладу, засновнику (власнику) навчального закладу.

     3.11. Усі нещасні випадки,  оформлені актами за  формою  Н-Н,
реєструються  органом  управління  освітою,  навчальним закладом у
журналі реєстрації нещасних випадків,  що сталися  з  вихованцями,
учнями,  студентами,  курсантами,  слухачами, аспірантами (додаток
3).

     3.12. За  результатами  розслідування  не складаються акти за
формою Н-Н і не беруться на облік нещасні випадки,  що  сталися  з
вихованцями,    учнями,    студентами,    курсантами,   слухачами,
аспірантами:
     унаслідок вживання    алкоголю,    наркотичних    або   інших
психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфікція, інсульт,
зупинка  серця  тощо) за наявності медичного висновку,  якщо це не
викликано застосуванням цих речовин у  навчально-виховному процесі
або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування,
або якщо  потерпілий,  який  перебував  у  стані  алкогольного  чи
наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи, навчання;
     під час скоєння крадіжок або  інших  злочинів,  якщо  ці  дії
зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;
     у разі природної смерті або самогубства.

          4. Спеціальне розслідування нещасних випадків

     4.1. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:
     - групові (одночасно з двома і більше потерпілими);
     - із смертельним наслідком.

     4.2. Про  груповий  нещасний  випадок,  нещасний  випадок  із
смертельним  наслідком  керівник  навчального закладу зобов'язаний
негайно повідомити:
     батьків потерпілого або особу, яка представляє його інтереси;
     лікувально-профілактичний заклад   за   місцем,   де   стався
нещасний   випадок   (у   разі   виявлення   отруєнь   -   місцеву
санітарно-епідеміологічну службу);
     орган   управління   освітою,     інший   центральний   орган
виконавчої влади,   засновника  (власника),  якому підпорядкований
навчальний заклад;
     прокуратуру, орган  внутрішніх  справ  за  місцем,  де стався
нещасний випадок.

     4.3. Про  кожний груповий нещасний випадок,  а також нещасний
випадок із  смертельним  наслідком  орган  управління  освітою  за
місцезнаходженням  навчального  закладу  протягом  доби повідомляє
Міністерство  освіти  і  науки  України  та   надсилає   матеріали
спеціального  розслідування  в  3-денний  термін  після закінчення
розслідування.
     Повідомлення передається   телеграфом,  телефоном  або  іншим
засобом зв'язку (додаток 4).
     Такі самі повідомлення надсилаються,  якщо смерть потерпілого
настала під час тимчасового звільнення від  занять  у  навчальному
закладі  в  установленому  порядку.  У  таких  випадках спеціальне
розслідування  здійснюється  з  використанням  матеріалів   раніше
проведеного розслідування.

     4.4. Про  груповий  нещасний  випадок,  нещасний  випадок  із
смертельним  наслідком,  що  стався  під  час   далеких   походів,
екскурсій  або  інших  заходів  поза  територією  району  (міста),
керівник  заходу,  що  проводиться,   негайно   повідомляє   орган
управління освітою, прокуратуру за місцем події, керівника закладу
освіти, де навчається потерпілий.

     4.5. Спеціальне  розслідування  нещасного  випадку,  під  час
якого  загинуло  від  1  до  4  осіб  або  травмовано  до 10 осіб,
проводиться   комісією   із   спеціального   розслідування,    яка
призначається  наказом  керівника  органу  управління  освітою  за
місцезнаходженням  навчального  закладу,  за  участю  представника
Міністерства освіти і науки України.

     4.6. Спеціальне  розслідування  нещасного  випадку,  під  час
якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10  і  більше  осіб,
проводиться  комісією  із спеціального розслідування,  призначеною
наказом Міністерства освіти і науки України.
     Нещасні випадки   з   особливо  тяжкими  наслідками  (у  разі
загибелі 5 і  більше  осіб  або  травмування  10  і  більше  осіб)
розглядаються  на  засіданні  колегії  Міністерства освіти і науки
України.

     4.7. До  складу   комісії   із   спеціального   розслідування
групового  нещасного  випадку  і  випадку із смертельним наслідком
входять:
     голова -  керівник  (заступник)  органу управління освітою (у
разі загибелі 5 і більше осіб або травмування 10  і  більше  осіб)
або  керівник (заступник) навчального закладу (у разі загибелі від
1 до 4 осіб або травмування до 10 осіб);
     члени -  керівник (заступник) навчального закладу,  начальник
(працівник)  служби  охорони  праці,   представник   педагогічного
колективу,   представник  Міністерства  освіти  і  науки  України,
представник профспілки, членами якої є потерпілі.
     Залежно від конкретних умов (кількості загиблих,  характеру і
можливих наслідків аварії тощо)  до  складу  комісії  можуть  бути
включені  представники  органів  державного  нагляду  за  охороною
праці,  пожежного нагляду,  органів охорони здоров'я,  спеціалісти
відповідного  штабу цивільної оборони та реагування на надзвичайні
ситуації та інших органів.
     Члени комісії   із  спеціального  розслідування  мають  право
одержувати письмові та усні пояснення від працівників  навчального
закладу та свідків події або проводити їх опитування.
     Члени комісії   із   спеціального    розслідування    повинні
зустрітися  з  потерпілими  або  членами  їх  сімей,  розглянути і
вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції  про  їх
вирішення відповідним органам, а також дати роз'яснення потерпілим
(сім'ям) щодо їх прав відповідно до законодавства.

     4.8. Комісія із спеціального розслідування протягом  10  днів
розслідує    нещасний   випадок   і   складає   акт   спеціального
розслідування (додаток 5),  оформляє інші  необхідні  документи  і
матеріали.  За потреби встановлений термін розслідування може бути
продовжений  органом,  який  утворив   комісію   із   спеціального
розслідування.
     Копії актів  спеціального  розслідування  і  форми  Н-Н   (на
кожного потерпілого окремо) та наказ керівника навчального закладу
за результатами розслідування нещасного випадку  направляються  до
органу управління освітою за підпорядкованістю,  який зобов'язаний
один примірник направити до Міністерства освіти  і науки  України,
іншого органу центральної виконавчої влади, засновника (власника),
якому підпорядкований навчальний заклад.

     4.9. До матеріалів спеціального розслідування відносяться:
     копія наказу    про   створення   комісії   із   спеціального
розслідування;
     акт спеціального розслідування;
     копія акта за формою Н-Н на кожного потерпілого окремо;
     плани, схеми і фотознімки місця події;
     протоколи опитувань,  пояснення свідків нещасного випадку  та
інших  причетних осіб,  а також посадових осіб,  відповідальних за
дотримання вимог норм і правил з охорони праці;
     витяг з   журналу  про  проходження  потерпілим  навчання  та
інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
     медичний висновок  про  характер  і  тяжкість  ушкоджень,  що
заподіяні потерпілому, або причини його смерті;
     висновок експертної  комісії  (якщо  така  була створена) про
причини  нещасного  випадку,  результати  лабораторних  та   інших
досліджень, експериментів, аналізів тощо.

     4.10. На   вимогу   комісії   із  спеціального  розслідування
адміністрація зобов'язана:
     запросити для   участі   в  розслідуванні  нещасного  випадку
спеціалістів-експертів,  з  яких   може   створюватись   експертна
комісія;
     зробити фотознімки  пошкодженого  об'єкта,  місця   нещасного
випадку та подати інші необхідні документи;
     провести технічні   розрахунки,   лабораторні    дослідження,
випробування та інші роботи;
     надати транспортні засоби та засоби  зв'язку,  необхідні  для
роботи комісії з розслідування;
     забезпечити друкування,  розмноження у  необхідній  кількості
матеріалів спеціального розслідування.
     Експертна комісія  створюється   за   розпорядженням   голови
комісії  із  спеціального  розслідування.  Питання,  які вимагають
експертного висновку,  і матеріали з висновками експертної комісії
оформляються письмово.

     4.11. Навчальний   заклад,   де   стався   нещасний  випадок,
компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залученням до
її   роботи  спеціалістів.  Відшкодування  витрат  на  відрядження
працівників,  які є членами комісії або  залучені  до  її  роботи,
навчальний заклад здійснює відповідно до законодавства.

     4.12. Голова комісії,  яка проводила спеціальне розслідування
нещасного випадку,  у п'ятиденний  термін  після  його  закінчення
направляє  матеріали до прокуратури за місцем,  де стався груповий
нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком.

     4.13. Керівник   навчального   закладу,   органу   управління
освітою,  якому підпорядкований навчальний заклад,  зобов'язаний у
п'ятиденний термін розглянути матеріали спеціального розслідування
нещасного   випадку  і  видати  наказ  про  вжиття  запропонованих
комісією із спеціального розслідування  заходів  щодо  запобігання
подібним випадкам,  а також притягти до відповідальності осіб, які
допустили порушення законодавчих та нормативних  актів  з  охорони
праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу.
     Про виконання зазначених заходів керівник навчального закладу
письмово повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю.

     4.14. Міністерство  освіти  і  науки  України після одержання
матеріалів спеціального розслідування повинно розглянути обставини
і  причини  смертельного  або  групового  нещасного  випадку  і за
результатами розгляду розробити заходи щодо  запобігання  подібним
випадкам.

     4.15. Відомості  про  всі нещасні випадки за підсумками року,
оформлені актами за формою Н-Н, узагальнюються у звіті (додаток 6)
і  з  пояснювальною  запискою  (стислим аналізом причин і та видів
подій,  що призвели до нещасних випадків) надсилаються  навчальним
закладом  до місцевого органу управління освітою (первинний звіт),
іншому органу центральної виконавчої влади, засновнику (власнику),
якому  належить  навчальний  заклад;  органи управління освітою на
місцях складають зведений звіт, який надсилають органам управління
освітою за підпорядкованістю.

     4.16. Керівник  навчального  закладу несе відповідальність за
достовірність  зазначених  у  звіті   відомостей   відповідно   до
законодавства.

     4.17. Якщо  у звітному періоді настала смерть потерпілого від
нещасного випадку,  що стався минулого року, то у звіті за минулий
період  цей  випадок  мав  бути зарахований до загальної кількості
потерпілих,  а у  звітному  періоді  -  тільки  до  потерпілих  із
смертельним наслідком.

     4.18. Навчальний заклад, Міністерство освіти і науки України,
інші  центральні  органи  виконавчої  влади,   органи   управління
освітою,  засновник  (власник),  якому  підпорядкований навчальний
заклад,  проводять аналіз причин нещасних випадків,  що трапились,
розробляють заходи  щодо   запобігання, заслуховують на засіданнях
колегій,    нарадах    стан    травматизму     серед     учасників
навчально-виховного процесу.

     4.19. Контроль  за  правильним  і своєчасним розслідуванням і
обліком нещасних випадків,  що трапились  з  вихованцями,  учнями,
студентами,    курсантами,    слухачами,   аспірантами   під   час
навчально-виховного процесу, а також за  виконанням  заходів  щодо
усунення причин нещасних випадків здійснюють Міністерство освіти і
науки  України,   інші   центральні   органи   виконавчої   влади,
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,  органи управління
освітою на  місцях,  засновники  (власники),  яким  підпорядковані
навчальні заклади.
     Міністерство освіти  і  науки  України  здійснює  оперативний
облік  загальної  кількості  потерпілих,  у  тому  числі  під  час
групових нещасних випадків та  нещасних  випадків  із  смертельним
наслідком.

Начальник департаменту
економіки та соціального розвитку
Міністерства освіти і науки України                   П.М.Куліков

                                            Додаток 1
                               до п.2.4 Положення про порядок
                               розслідування нещасних випадків, що
                               сталися під час навчально-виховного
                               процесу в навчальних закладах

                                               Форма Н-Н

                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                       _______________________
                                       _______________________
                                    (посада, ініціали, прізвище
                                    керівника закладу освіти)
                                       _______________________
                                             (підпис)

                                       "_____"__________200__р.


               Акт N_______________________________

     про нещасний  випадок,  що  стався   з   вихованцем,   учнем,
студентом,  курсантом,  слухачем,  аспірантом  навчального закладу
(складається у п'яти примірниках)

     1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ________________

     2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

     3. Рік народження ___________________________________________

     4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується
потерпілий _______________________________________________________
           _______________________________________________________

     5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу _______
      ____________________________________________________________
      ____________________________________________________________
    (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган
  управління освітою, засновник /власник/, якому підпорядкований
                        навчальний заклад)

     6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу ____________
        __________________________________________________________

     7. Місце, де стався нещасний випадок

     8. Прізвище,  ім'я  та  по  батькові   вихователя,   вчителя,
викладача,  керівника  навчального закладу,  у класі (групі) якого
стався нещасний випадок __________________________________________

     9. Дата проведення інструктажу,  навчання  з  охорони  праці,
безпеки життєдіяльності:
     інструктаж вступний ___________________________________

     інструктаж первинний __________________________________

     10. Дата і час нещасного випадку ____________________________
                                      (година, число, місяць, рік)

     11. Обставини, за яких стався нещасний випадок ______________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________

     12. Подія, що призвела до нещасного випадку _________________
     _____________________________________________________________

     13. Причини нещасного випадку _______________________________
     _____________________________________________________________

     14. Наслідки нещасного випадку ______________________________
                                   (смертельний чи не смертельний)

     15. Перебування   потерпілого   в   стані   алкогольного   чи
наркотичного сп'яніння ___________________________________________

     16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:
-----------------------------------------------------------------
N N   |     Зміст    |    Термін    |   Виконавець |   Відмітка
з/п   |    заходу    |   виконання  |    (посада,  |      про
       |              |              |   прізвище,  |   виконання
       |              |              |   ініціали)  |
-----------------------------------------------------------------

     17. Особи,  які допустили  порушення  законодавчих  та  інших
нормативних актів з охорони праці ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, професія,
     _____________________________________________________________
   посада, навчальний заклад; статті, параграфи, пункти  порушених
ними
     _____________________________________________________________
      законодавчих  та інших  нормативних  актів)

     18. Свідки нещасного ипадку__________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

     19. Висновки лікувально-профілактичного закладу
--------------------------------------------------------------
Діагноз за     |       Звільнений        |   Число  днів
довідкою       |      від  навчання      |     невідвіду-
лікувально-    |     (відвідування) у    | вання  навчального
профілактичного|   навчальному  закладі  |      закладу
закладу        |                         |
----------------+-------------------------+-------------------
--------------------------------------------------------------
Акт  складено __________________________________________________
                         (число, місяць, рік)
Голова  комісії ________________________________________________
                  (посада)       (Підпис, ініціали, прізвище)
Члени  комісії __________________________________________________
                  (посада)       (Підпис, ініціали, прізвище)

                                            Додаток 2
                              до п.2.8 Положення  про  порядок
                              розслідування нещасних випадків, що
                              сталися під час навчально-виховного
                              процесу в навчальних закладах
                    ______________________________________________
                    (найменування органу управління освітою, куди
                    ______________________________________________
                         направляється повідомлення,  його адреса)


                           Повідомлення
      про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим
      _____________________________________________________,
                 (прізвище, ім'я та по батькові)
   який(а) навчається, виховується___________________________
                                      (навчальний заклад)
     ______________________________________________________,
                          (клас, група)
   за  актом  форми  Н-Н N_____ від "____" _________20___р.
   Наслідки  нещасного  випадку (відповідно до п.19  акта  за
   формою Н-Н):
   потерпілий  одужав, установлена  інвалідність  I, II, III
   групи, помер (потрібне  підкреслити)
------------------------------------------------------------
Діагноз за     |     Звільнений від       |  Число днів
довідкою       |      навчання            |  невідвідування
лікувально-    |     (відвідування) у     |  навчального
профілактичної |     навчальному закладі  |  закладу
установи       |                          |
------------------------------------------------------------

Керівник навчального закладу     _________________________
                                 (підпис) (ініціали, прізвище)
                               "_____"  _______________20____ р.

                                              Додаток 3
                                  до п.3.11 Положення про порядок
                             розслідування нещасних  випадків, що
                             сталися  під час навчально-виховного
                             процесу в навчальних закладах


                              Журнал
     реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями,
      учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами

________________________________________________________________
                    (назва навчального закладу)
-----------------------------------------------------------------
N  |Дата |Пріз-   |Клас |Місце   |Корот- |Дата  |Діагноз  |При-
N  |події|вище,   |(гру-|події   |кі об- |скла- |та на-   |міт-
з/п|     |ім'я та |па)  |(аудито-|стави- |дання,|слідки   |ка
    |     |по ба-  |     |рія,    |ни і   |номер |нещасного|
    |     |тькові  |     |клас,   |причини|акта  |випадку  |
    |     |потер-  |     |підпри- |нещас- |за    |         |
    |     |пілого, |     |ємство, |ного   |формою|         |
    |     |рік на- |     | місце  |випадку|Н-Н   |         |
    |     |родження|     | прове- |       |      |         |
    |     |        |     | дення  |       |      |         |
    |     |        |     | заходу |       |      |         |
    |     |        |     |та ін.) |       |      |         |
----+-----+--------+-----+--------+-------+------+---------+------
1  |  2  |    3   |  4  |   5    |   6   |   7  |    8    |   9
------------------------------------------------------------------

                                          Додаток 4
                               до п.4.3 Положення про порядок
                               розслідування нещасних випадків, що
                               сталися під час навчально-виховного
                               процесу в навчальних закладах
                              ____________________________________
                          (найменування органу управління освітою,

                          ________________________________________
                     куди надсилається повідомлення,  його адреса)


                Повідомлення про нещасний випадок

     Дата і час, коли стався нещасний випадок ____________________
   ___________________________________________________________

     Найменування    навчального    закладу,   його      засновник
(власник) ________________________________________________________
   _______________________________________________________________


     Місце, де  стався  нещасний випадок (аудиторія,  лабораторія,
клас,  майстерня,  підприємство,  позашкільний навчальний  заклад,
місце     проведення     заходу     тощо)     і    його    коротка
характеристика____________________________________________________
     _____________________________________________________________

     Дані про   потерпілого   (потерпілих):   прізвище,  ім'я,  по
батькові, рік народження, клас (група) ___________________________
     _____________________________________________________________

У разі групових нещасних  випадків - характер  травм у потерпілих
     _____________________________________________________________

Обставини і можливі причини нещасного випадку ____________________
      ____________________________________________________________

     Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка передала
її    ____________________________________________________________

     Примітка. Міністерство  освіти  і   науки   України   отримує
повідомлення  про  нещасний  випадок за підпорядкованістю протягом
доби (факсом, телеграфом, телефоном тощо).

                                               Додаток 5
                        до 4.8 Положення про порядок розслідування
                        нещасних випадків, що сталися під час
                        навчально-виховного процесу в навчальних
                        закладах


                               Акт
      спеціального розслідування групового нещасного випадку
         або нещасного випадку із смертельним наслідком,
            що стався "______"_____________ ______ р.
                о _____________ годині ___________ хвилин


        _________________________________________________
       ___________________________________________________
     (повне найменування навчального закладу, його засновник
       /власник/, найменування органу, до сфери управління
                якого належить навчальний заклад)

      __________________         ________________________
     (дата складання акта)         (місце складання акта:
                                село, район, місто, область)

    Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від _________
    N___   ___________________________________________________
            (найменування органу, яким призначена комісія)

    у складі:
    голова комісії
    _________________________              _______________________
    (прізвище, ім'я, по батькові)           (посада, місце роботи)

      члени комісії:
     _________________________       _______________________
     (прізвище, ім'я, по батькові)          (посада, місце роботи)


    провела за період з "____"__________ до "___"_________ ____р.
      спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався
      _____________________________________________________
      (указується місце події та  кількість потерпілих,
      _____________________________________________________
      у тому числі зі смертельним наслідком)

            1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

     Прізвище, ім'я,  по батькові,  рік народження,  клас,  група,
навчальний   заклад,   час   проходження   навчання,  інструктажу,
перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
     Якщо розслідується груповий нещасний випадок,  то у розділі 1
акта спеціального розслідування зазначаються відомості на  кожного
потерпілого окремо.

                  2. Обставини нещасного випадку

     Нещасний випадок стався під час __________________________
                                       (захід, що проводився)
     Описуються всі  події,  що   відбувалися,   та   роботи,   що
проводилися   до  настання  нещасного  випадку.  Зазначається,  як
проходив навчально-виховний процес,  хто керував цим процесом,  що
сталося з потерпілим. Викладається послідовність подій, наводяться
небезпечні і шкідливі фактори,  які могли вплинути на потерпілого,
описуються  дії потерпілого та інших осіб,  причетних до нещасного
випадку.  Зазначається  характер  травми,  ступінь  її   важкості,
попередній  діагноз  і  заходи,  вжиті для надання першої допомоги
потерпілому.

                   3. Причини нещасного випадку

     Наводяться основні    технічні   та   організаційні   причини
нещасного випадку,  уключаючи перевищення гранично допустимих норм
небезпечних  і  шкідливих  факторів,  якщо  вони вплинули на подію
(допуск  до  роботи  ненавчених  або   непроінструктованих   осіб,
несправність    обладнання,    машин,    механізмів,   відсутність
керівництва,  нагляду за проведенням навчально-виховного процесу).
Після    кожної   причини   вказуються,   які   конкретні   вимоги
законодавства і нормативних актів про охорону праці,  інструкцій з
безпечного  ведення  робіт,  посадових інструкцій були порушені (з
посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).
     Зазначаються узагальнені   результати   проведеної  перевірки
стану охорони праці у закладі.

         4. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

     Заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із:
     заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби);
     заходів щодо  усунення  безпосередніх  причин  травмування  і
запобігання подібним випадкам у подальшому.
     Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у
тексті із зазначенням змісту  заходів,  термінів  їх  виконання  і
посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

      5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення
    законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і
   запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності

     У цьому   розділі   зазначаються   особи,   у  тому  числі  й
потерпілий,  чиї  дії  або  бездіяльність  призвели  до  нещасного
випадку.  Після  викладення  змісту порушення зазначаються статті,
розділи, пункти законодавчих і нормативних  актів з охорони праці,
посадових   інструкцій,   які   були  порушені.  У  кінці  розділу
пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності  осіб,  з
вини яких стався нещасний випадок.
     Після висновку в акті робиться запис про те,  що комісія мала
зустрічі з потерпілими або батьками (особами, які представляють їх
інтереси),  розглянула  на  місці  питання  надання  соціальної  і
матеріальної допомоги, роз'яснила їхні права відповідно до чинного
законодавства.

Голова комісії  ___________        ____________________
                  (підпис)          (ініціали, прізвище)

Члени комісії ___________          ____________________
                (підпис)            (ініціали,  прізвище)
     На окремій   сторінці   подається   перелік   матеріалів,  що
додаються, відповідно до пункту 4.9 Положення.
     Уся справа  (акт  спеціального розслідування і матеріали,  що
додаються) брошурується.

                                           Додаток 6
                              до п.4.15 Положення про порядок
                              розслідування нещасних випадків, що
                              сталися  під час навчально-виховного
                              процесу в навчальних закладах


                      Статистична звітність
------------------------------------------------------------------
                            К  О  Д  И
------------------------------------------------------------------
фор-|орані-|тери- |галу-|виду  |фор-|орга- |міністе-|органі-|  |КС
ми  |зації-|торії |зі   |еконо-|ми  |ніза- |рства,  |зації  |  |
до- |скла- |за    |за   |міч-  |вла-|ційно-|іншого  |вищого |  |
ку- |дача -|КОАТУУ|ЗКГНГ|ної   |нос-|право-|цент-   |рівня -|  |
мен-|іден- |      |     |діяль-|ті  |вої   |рального|іденти-|  |
та  |тифі- |      |     |ності |за  |форми |органу  |фіка-  |  |
за  |кацій-|      |     |за    |КФВ |госпо-|виконав-|ційний |  |
ДКУД|ний   |      |     |КВЕД  |    |дарю- |чої     |код    |  |
    |код   |      |     |      |    |вання |влади   |ЄДРПОУ |  |
    |ЄДРПОУ|      |     |      |    |за    |за      |       |  |
    |      |      |     |      |    |КОПФГ |СПОДУ   |       |  |
----+------+------+-----+------+----+------+--------+-------+--+--
1  |   2  |   3  |  4  |   5  | 6  |   7  |   8    |   9   |10|11
------------------------------------------------------------------

Зразок                                      Форма НВ
                                          Поштова - річна
Кому                          Подають навчальні заклади незалежно
подається___________________  від     форм     власності        і
                               підпорядкування:
Ким                           1. Дошкільні,          позашкільні,
подається___________________  загальноосвітні навчальні  заклади
                               - районним (міським) управлінням
Область_____________________  (відділам) освіти місцевих органів
                               виконавчої влади та органів
Район                         місцевого самоврядування до 15.01.
(місто)_____________________  2. Районні (міські) управління
                               (відділи) освіти місцевих органів
Населений пункт               виконавчої влади та органів
__________________________    місцевого самоврядування, профе-
____________________________  сійно-технічні  навчальні заклади -
                               Міністерству освіти Автономної
Повна назва навчального       Республіки Крим, управлінням освіти
закладу, органу               і науки обласних, Київської та
управління                    Севастопольської міських  державних
освітою_____________________  адміністрацій до 01.02.
Відомча                       3. Міністерство освіти Автономної
належність__________________  Республіки Крим, управління освіти
                               і науки обласних, Київської та
Форма                         Севастопольської міських  державних
власноcті___________________  адміністрацій - Міністерству освіти
                               і науки України до 10.02.
                               4. Вищі навчальні заклади,
                               підпорядковані Міністерству освіти
                               Автономної Республіки Крим,
                               управлінням освіти і науки облас-
                               них, Київської та Севастопольської
                               міських  державних адміністрацій -
                               за підпорядкованістю до 01.02.
                               5. Вищі навчальні  заклади (крім
                               тих, які перераховані в п.4) -
                               Міністерству освіти і науки Украї-
                               ни, іншим центральним органам ви-
                               конавчої влади за підпорядкованіс-
                               тю до 10.02.
                               6. Навчальні заклади, що не нале-
                               жать до державної власності, крім
                               подання за п.1,4,5, а також ті,
                               що не мають права юридичної особи -
                               за підпорядкованістю до 01.02.                           Звіт про травматизм
        під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах


     Кількість вихованців,  учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів (01) __________________________________________________

     Кількість нещасних випадків (02) __________________________
                                        (оформлено актами Н-Н)
         у тому числі групових (03) ____________________________
         зі смертельним наслідком (04) _________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |               |            |                               у тому числі
   |               |            |-------------------------------------------------------------------------------------
   |               | Кількість  |    вищі   | вищі нав-  | загально-| професійно-| міжшкільні| позашкільні| дошкільні
   |               | потерпілих,| навчальні |   чальні   |  освітні | технічні   | навчально-| навчальні  | навчальні
   |               |     осіб   |  заклади  |    зак-    | навчальні| навчальні  | виробничі | заклади    | заклади
   |Вид діяльності |            |   III-IV  |  клади I-  | заклади  | заклади    | комбінати,|            |
N  |під час навча- |            |   рівнів  | II рівнів  |          |            | майстерні |            |
ря-|льно-виховного |            | акредитац-| акредитац- |          |            |           |            |
дка|процесу        |            |    ції    |    ції     |          |            |           |            |
з/п|               |------------+-----------+------------+----------+------------+-----------+------------+-----------
   |               | У | з них  | У |з них  | У | з них  |У |з них  |  У |з них  | У |з них  | У |з них   | У |з них
   |               | с | зі     | с |зі     | с | зі     |с |зі     |  с |зі     | с |зі     | с |зі      | с |зі
   |               | ь | смерте-| ь |смерте-| ь | смерте-|ь |смерте-|  ь |смерте-| ь |смерте-| ь |смерте- | ь |смерте-
   |               | о | льним  | о |льним  | о | льним  |о |льним  |  о |льним  | о |льним  | о |льним   | о |льним
   |               | г | наслід-| г |наслід-| г | наслід-|г |наслід-|  г |наслід-| г |наслід-| г |насдід- | г |наслід-
   |               | о | ком    | о |ком    | о | ком    |о |ком    |  о |ком    | о |ком    | о |ком     | о |ком
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А  |       Б               |  1 |  2 |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8  |  9 |  10 | 11 |  12 | 13 | 14 |  15 |  16
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05  | Усього,               |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | у тому числі          |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | під час               |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.1| навчальних занять     |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | (уроків, ігор,        |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | лабораторних,         |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | практичних робіт      |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | лекцій тощо)          |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.2| виробничої            |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | практики              |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.3| уроків професійного   |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | і трудового           |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | навчання              |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.4| перебування           |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | (праці) у літніх      |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | студентських          |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | таборах, трудових     |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | об'єднаннях           |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | тощо                  |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.5| сільгоспробіт         |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.6| спортивних занять     |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | змагань,              |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | тренувань, загартувань|    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | тощо)                 |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.7| екскурсій, походів,   |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | експедицій, прогулянок|    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    |                       |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
05.8| інших видів           |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
    | діяльності            |    |    |     |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Кількість навчальних закладів, дані яких містить звіт (06)
     __________________________________________________________

Дата __________________  Керівник  (власник) навчального закладу
     (у цифровій формі)   (органу  управління освітою) ___________
                          ______________________________
                          (підпис) (ініціали, прізвище)

                          М.П

Виконавець _____________________________
             (прізвище, ініціали, N тел.)


                Пояснення щодо заповнення форми НВ


     1. У   рядку   01  указується  кількість  вихованців,  учнів,
студентів,  курсантів,  слухачів   або   аспірантів   на   початок
навчального року.

     2. У  рядку  02  на  підставі  актів за формою Н-Н указується
загальна кількість нещасних випадків, що сталися протягом звітного
календарного року,  у рядку 03 - у тому числі групових,  а у рядку
04 - зі смертельним наслідком.

     3. У рядках 05  -  05.8  на  підставі  актів  за  формою  Н-Н
відображається  кількість  потерпілих  від  нещасних випадків,  що
сталися під час навчально-виховного  процесу.  У  графах  3  -  16
кількість потерпілих розподіляється за типами навчальних закладів.

     4. Рядок   06   заповнюється   у  зведеному  звіті.  У  ньому
наводиться кількість навчальних закладів, дані яких містить звіт.

     5. У  звіті  заповнюються  всі  показники,   за   відсутності
якого-небудь   із   них   ставиться   риска.  Виправлення  помилок
підтверджується підписом керівника навчального закладу.

Начальник департаменту
економіки та соціального розвитку
Міністерства освіти і науки України                   П.М.Куліков

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.94.202.172 (3.94.202.172, 3.94.202.172)