На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативная база"
 Про охорону праці
 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Офіційний вісник України вiд 07.12.2001 - 2001 р., № 47, стор. 286, стаття 2123, код акту 20554/2001

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 563 від 01.08.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 листопада 2001 р.
                                      за N 969/6160


       Про затвердження Положення про організацію роботи з
       охорони праці учасників навчально-виховного процесу
                в установах і навчальних закладах

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                             освіти і науки
        N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }


     На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про освіту" ( 1060-12  )  та  розпорядження  Міністерства  освіти
України від 24.06.99 N 62 Н А К А З У Ю:

     1.  Затвердити  Положення  про  організацію  роботи з охорони
праці   учасників   навчально-виховного   процесу  в  установах  і
навчальних закладах (далі - Положення), що додається. { Пункт 1 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2. Надрукувати  це  Положення  в   "Інформаційному   збірнику
Міністерства освіти і науки України".
     3. Міністерству   освіти    Автономної    Республіки    Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських  державних  адміністрацій,  ректорам  (директорам)   вищих
навчальних  закладів  забезпечити  вивчення Положення в закладах і
установах освіти.
     4. Уважати   таким,   що  втратило  чинність,  Положення  про
організацію  охорони  праці  та  порядок  розслідування   нещасних
випадків  у  навчально-виховних  закладах (розділ I),  затверджене
наказом Міністерства   освіти   України   від   30.11.93   N   429
( z0178-93   ),   зареєстроване  в  Міністерстві  юстиції  України
03.12.93 за N 178,  та такими,  що не застосовуються на  території
України,  "Положение  об  организации  работы  по  охране  труда в
системе Министерства высшего и среднего  специального  образования
СССР",   затверджене   наказом   Міністерства  вищої  і  середньої
спеціальної  освіти  СРСР  від  04.03.86  N  168,  "Положение   об
организации   работы   по   охране  труда  в  учреждениях  системы
Министерства просвещения СССР",  затверджене наказом  Міністерства
освіти СРСР від 08.12.86 N 241, Положення про організацію роботи з
охорони   праці   в   системі   Державного   комітету    УРСР    з
професійно-технічної   освіти,   затверджене  Державним  комітетом
професійно-технічної освіти УРСР у 1988 р.

     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
міністра Богомолова А.Г.

Т.в.о. Міністра                                     А.Г.Богомолов

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      01.08.01  N 563

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 листопада 2001 р.
                                      за N 969/6160


                            ПОЛОЖЕННЯ
         про організацію роботи з охорони праці учасників
            навчально-виховного процесу в установах і
                       навчальних закладах

   { У тексті Положення слова "заклад освіти" замінено  словами
     "навчальний  заклад"  у  відповідних  відмінках  згідно  з
     Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
     20.11.2006 }

                      1. Загальні положення

     1.1. Це Положення розроблено відповідно  до  Законів  України
"Про охорону праці" ( 2694-12  ),  "Про  освіту"  (  1060-12  )  і
поширюється   на   вищі,   професійно-технічні,   загальноосвітні,
дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної
освіти, установи Міністерства освіти і науки України незалежно від
форм власності і підпорядкування (далі - навчальні заклади).

     1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з
охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо
забезпечення   здорових   і   безпечних  умов  навчально-виховного
процесу (1), запобігання травматизму його учасників.
_________________
(1) Навчально-виховний     процес     -     система    організації
    навчально-виховної,      навчально-виробничої      діяльності,
    визначеної навчальними,  науковими,  виховними планами (уроки,
    лекції,  лабораторні заняття,  час відпочинку  між  заняттями,
    навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання
    і  професійної  орієнтації,  виробнича  практика,   робота   у
    трудових        об'єднаннях,        науково-дослідні        та
    дослідно-конструкторські роботи,  походи, екскурсії, спортивні
    змагання,  перевезення чи переходи до місця проведення заходів
    тощо).

     1.3. Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і
науки України, Держнаглядохоронпраці.

     1.4. Навчальні  заклади  у  своїй діяльності керуються чинним
законодавством,  нормативно-правовими  актами з охорони праці, цим
Положенням.

     1.5. Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах
покладається на їх керівників.

     1.6. Навчання  та  перевірка  знань  з  питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності  учнів,  студентів,  курсантів,  слухачів,
аспірантів,  працівників  навчальних  закладів  (далі  -  учасники
навчально-виховного процесу) проводяться  відповідно  до  Типового
положення  про  порядок  проведення  навчання  і перевірки знань з
питань охорони праці,  затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України  від  26.01.2005  N  15  (  z0231-05 ),  зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за  N  231/10511  (далі  -
Типове  положення), та Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань  охорони  праці  в  закладах,  установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і  науки
України  від  18.04.2006  N  304  ( z0806-06 ),  зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за  N  806/12680  (далі  -
Положення  про  навчання).  {  Пункт  розділу  1 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

     1.7.   Інструктажі   з  питань  охорони  праці  з  учасниками
навчально-виховного  процесу  в  навчальних  закладах  проводяться
відповідно  до  Типового  положення  (  z0231-05  ). Інструктажі з
питань   безпеки  життєдіяльності,  які  містять  питання  охорони
здоров'я,  пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху,
реагування   на   надзвичайні   ситуації,   безпеки  побуту  тощо,
проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до
Положення  про  навчання  (  z0806-06  ).  { Пункт 1.7 розділу 1 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

              2. Організація роботи з охорони праці
              в Міністерстві освіти і науки України

     2.1. Загальне керівництво і відповідальність  за  організацію
роботи  з  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності в Міністерстві
освіти   і   науки  України  покладається  на  першого  заступника
Міністра.  {  Пункт  2.1  розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N  782  (  z1297-06 ) від
20.11.2006 }

     2.2. Міністерство освіти і науки України:
     2.2.1 забезпечує  виконання  покладених  на  нього  завдань з
питань   охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності  відповідно  до
Законів  України  "Про  освіту"  ( 1060-12 ), "Про охорону  праці"
(   2694-12   ),   чинних   нормативно-правових   актів   і   несе
відповідальність  за  загальний  стан  роботи  з  охорони  праці в
галузі,  координує і контролює діяльність навчальних закладів щодо
забезпечення здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці;
{  Підпункт 2.2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.2 проводить  єдину  науково-технічну  політику  з  питань
охорони   праці,   безпеки   життєдіяльності,  впровадження  нових
технологій навчання, системи стандартів безпеки праці, направлених
на  забезпечення  здорових  і  безпечних  умов навчально-виховного
процесу; { Підпункт 2.2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N  782  (  z1297-06 ) від
20.11.2006 }
     2.2.3 створює  службу  охорони  праці  Міністерства  освіти і
науки України відповідно до Типового положення про службу  охорони
праці,  затвердженого  наказом  Держнаглядохоронпраці  України від
15.11.2004 N 255 (  z1526-04  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції   України  01.12.2004  за  N  1526/10125  (далі  -  Типове
положення про службу охорони  праці).  Одночасно  може  створювати
службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної,
радіаційної безпеки  та  виконує  інші  функціональні  завдання  з
питань    безпеки   життєдіяльності.   Ця   служба   безпосередньо
підпорядковується  першому  заступнику  Міністра; { Підпункт 2.2.3
розділу  2  в  редакції  Наказу  Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.4 забезпечує  опрацювання та прийняття нових,  перегляд і
скасування нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до
цього Положення;  видає накази, інструкцій з питань охорони праці,
здійснює контроль за їх виконанням;
     2.2.5 забезпечує  функціонування  системи управління охороною
праці в навчальних закладах;
     2.2.6 розробляє  і  після  узгодження у встановленому порядку
затверджує  переліки  навчального  обладнання,  технічних  засобів
навчання, меблів тощо;
     2.2.7 передбачає   внесення   до   навчальних   програм    та
підручників  питання  охорони  праці,   безпеки   життєдіяльності;
{  Підпункт 2.2.7 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.8 здійснює  внутрівідомчий  контроль  за  станом  охорони
праці в навчальних закладах;
     2.2.9 здійснює  контроль  за  наданням   установлених   пільг
особам,   що   працюють   у  важких  та  шкідливих  умовах  праці,
забезпеченням   спецодягом,   спецвзуттям   та   іншими   засобами
індивідуального   захисту  учасників  навчально-виховного  процесу
відповідно до чинного законодавства;
     2.2.10 організовує   підготовку  та  підвищення  кваліфікації
спеціалістів   з   охорони   праці,   безпеки   життєдіяльності  з
урахуванням  особливостей  навчального  закладу; { Підпункт 2.2.10
розділу  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.11  забезпечує  навчання  з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності в навчальних закладах; { Підпункт 2.2.11 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.12 один раз  на  три  роки  організовує  в  установленому
порядку  навчання  і  перевірку  знань  з  охорони  праці, безпеки
життєдіяльності  керівників, спеціалістів, працівників галузі, які
є  членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки знань у
навчальних  закладах;  {  Підпункт  2.2.12  розділу  2 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і  науки  N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.13 організовує і проводить колегії,  наради, конференції,
виставки,    громадські    огляди   з   охорони   праці,   безпеки
життєдіяльності; { Підпункт 2.2.13 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
     2.2.14 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади
та  громадськими  організаціями щодо запобігання травматизму серед
учасників навчально-виховного процесу;
     2.2.15 веде  оперативний  облік  групових  та  із смертельним
наслідком нещасних випадків  з  вихованцями,  учнями,  студентами,
курсантами,  слухачами,  аспірантами, у разі потреби бере участь у
їх розслідуванні;
     2.2.16 укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці
та навчання з ЦК профспілки працівників освіти і науки України;
     2.2.17 бере  участь  у  міжнародному співробітництві з питань
охорони праці.

  3. Організація роботи з охорони праці в Міністерстві освіти і
   науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки
    обласних, Київської та Севастопольської міських державних
     адміністрацій та районних (міських) управліннях освітою
      місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
                          самоврядування

    { У тексті розділу 3 слова "Міністерство освіти  Автономної
      Республіки Крим" замінено словами "Міністерство  освіти і
      науки Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках
      згідно  з  Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N 782
      ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

     3.1.  Відповідальність за організацію роботи з охорони праці,
безпеки  життєдіяльності  в Міністерстві освіти і науки Автономної
Республіки  Крим,  управліннях  (відділах) освіти і науки, органах
управління  освітою  несуть їх керівники. { Пункт 3.1 розділу 3 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.  Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління  освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських  державних  адміністрацій  та  районні (міські) управління
освіти  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого
самоврядування:
     3.2.1 здійснюють   керівництво  і  контроль  за  організацією
роботи  з  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності  в навчальних
закладах,  безпосередньо  їм  підпорядкованих;  {  Підпункт  3.2.1
розділу  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.2 відповідно  до  Типового  положення про службу  охорони
праці ( z1526-04  )  створюють  службу  охорони  праці;  одночасно
можуть  створювати  службу  безпеки  життєдіяльності,  яка поєднує
роботу  служб  пожежної,  радіаційної  безпеки  та  виконує   інші
функціональні   завдання    з   питань   безпеки  життєдіяльності;
{ Підпункт 3.2.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.3 забезпечують функціонування системи управління охороною
праці в навчальних закладах;
     3.2.4 забезпечують  виконання  нормативно-правових  актів   з
охорони  праці  в  навчальних  закладах  та  відповідних  приписів
органів державного нагляду за охороною праці тощо;
     3.2.5 надають  необхідну  допомогу  щодо  створення безпечних
умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах;
систематично  заслуховують їх керівників про стан роботи з охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності;  {  Підпункт  3.2.5 розділу 3 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.6 тимчасово       призупиняють       або      забороняють
навчально-виховний  процес у навчальних закладах, а також роботи в
небезпечних   для   життя   і   здоров'я   умовах;  притягають  до
відповідальності   осіб,   які  порушують  трудове  законодавство,
правила  і  норми  з  охорони  праці,  вимоги  безпеки  проведення
навчально-виховного  процесу, призначають повторну перевірку знань
працівників з охорони праці;
     3.2.7 один раз на три роки здійснюють:
     навчання та   перевірку  знань  з  охорони  праці  керівників
навчальних  закладів,   їх   заступників,   інспекторів   відділів
(управлінь)  освіти,  також  спеціалістів,  викладачів  з  охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності,  інших  педагогічних працівників
відповідно  до  Типового  положення  (  z0231-05  ),  якщо  це  не
суперечить спеціальним вимогам;
     навчання та перевірку знань  з  безпеки  життєдіяльності  цих
категорій працівників   відповідно   до   Положення  про  навчання
( z0806-06 );
{ Підпункт 3.2.7 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.8   забезпечують   навчальні   заклади  законодавчими  та
нормативно-правовими    актами    з    охорони    праці,   безпеки
життєдіяльності;  { Підпункт 3.2.8 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
     3.2.9 здійснюють  контроль  за  наданням  пільг  особам,  які
працюють   у  шкідливих  і  небезпечних  умовах,  забезпечують  їх
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
згідно  з  ДНАОП  0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним  одягом,  спеціальним  взуттям  та  іншими
засобами    індивідуального    захисту",    затвердженим   наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 (  z0667-96  )  і
зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;
     3.2.10 здійснюють контроль за дотриманням  норм  і  правил  з
охорони праці в трудових об'єднаннях учнів,  студентів, курсантів,
своєчасним навчанням,  інструктажем і перевіркою  знань  з  питань
охорони праці керівників цих об'єднань;
     3.2.11 забезпечують  проведення  дозиметричного  контролю   в
навчальних  закладах  шляхом  укладення  договорів  з відповідними
службами згідно з чинним законодавством;
     3.2.12 не дозволяють залучення вихованців,  учнів, студентів,
курсантів,  слухачів до господарських робіт і виробничої  практики
без обстеження  робочих  місць  відповідними  органами  державного
нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно
впливають   на   учасників  навчально-виховного  процесу  та  стан
довкілля;
     3.2.13 контролюють  роботу  методичних служб щодо розроблення
нормативних  актів  з  охорони  праці,  вивчення,  узагальнення  і
поширення передового досвіду;
     3.2.14 здійснюють постійний  зв'язок  з  органами  виконавчої
влади  та  громадськими організаціями щодо запобігання травматизму
серед учасників навчально-виховного процесу;
     3.2.15 здійснюють     контроль     за     якістю    виконання
будівельно-монтажних  робіт на новобудовах навчальних закладів; не
допускають  уведення  в експлуатацію об'єктів освіти з порушеннями
технологічного циклу;
     3.2.16   організовують   і   проводять  приймання  навчальних
закладів до нового навчального року відповідними комісіями;
     3.2.17  визначають  базові  (опорні)  навчальні  заклади щодо
створення здорових і безпечних умов праці та навчання;
     3.2.18  здійснюють  контроль  за  проведенням  інструктажів з
охорони      праці,      безпеки     життєдіяльності     учасників
навчально-виховного   процесу;  {  Підпункт  3.2.18  розділу  3  в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }
     3.2.19 здійснюють     затвердження    посадових    інструкцій
керівників  навчальних  закладів  з  обов'язковим  блоком питань з
охорони  праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.19 розділу
3  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.20 організовують проведення атестації  робочих  місць  за
умовами  праці  відповідно  до  вимог  чинних  нормативно-правових
актів;
     3.2.21 щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо
поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах;
     3.2.22 систематично розглядають на колегіях,  засіданнях ради
з  освіти  звіти  керівників  навчальних закладів про стан охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності;  {  Підпункт 3.2.22 розділу 3 із
змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти  і  науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.23 організовують розслідування та облік групових нещасних
випадків  та  випадків  із  смертельним  наслідком,  пов'язаних  з
навчально-виховним   процесом,   проводять  аналіз  їх  причин  та
вживають заходів щодо їх попередження.

        4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи
              з охорони праці в навчальних закладах

     4.1. Керівник (ректор, директор, завідувач):
     4.1.1 відповідає     за     створення     безпечних      умов
начально-виховного   процесу   згідно   з  чинним  законодавством,
міжгалузевими і галузевими нормативними,  інструктивними та іншими
документами   з   охорони   праці,  безпеки  життєдіяльності,  цим
Положенням;  не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за
наявності  шкідливих  та  небезпечних  умов для здоров'я учасників
навчально-виховного   процесу;  {  Підпункт  4.1.1  розділу  4  із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.2 відповідно до Типового  положення  про  службу  охорони
праці  (  z1526-04  ) створює в навчальному закладі служби охорони
праці,     безпеки     життєдіяльності,     які      безпосередньо
підпорядковуються  йому;  призначає  відповідальних за організацію
роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності  та  визначає  їх
функціональні   обов'язки,   забезпечує   функціонування   системи
управління  охороною праці в навчальному закладі; { Підпункт 4.1.2
розділу  4  в  редакції  Наказу  Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.3 призначає наказом осіб,  відповідальних за стан охорони
праці   в   структурних   підрозділах,    навчальних    кабінетах,
лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
     4.1.4 затверджує посадові інструкції  керівників  структурних
підрозділів,  працівників  з  обов'язковим  блоком  питань охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності;  {  Підпункт  4.1.4 розділу 4 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.5 створює  і  визначає  порядок  роботи  постійно  діючої
технічної   комісії   з    уведення    в    експлуатацію    нових,
реконструйованих  навчальних  приміщень  і обладнання,  затверджує
акти приймання;
     4.1.6 уживає   заходів  щодо  приведення  інженерно-технічних
комунікацій,  устаткування,  обладнання у відповідність до  чинних
стандартів, правил, норм з охорони праці;
     4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить
розділ  охорони  праці, безпеки життєдіяльності та забезпечує його
виконання; { Підпункт 4.1.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з  Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }
     4.1.8 організовує  роботу  комісії  з  перевірки   готовності
навчального  закладу  до  нового  навчального  року та до роботи в
осінньо-зимовий період;
     4.1.9 забезпечує  виконання законодавчих,  нормативних актів,
наказів,  рішень,  розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки
України,  місцевих органів управління освітою, виконання заходів з
охорони  праці  колективного  договору  (угоди),  приписів органів
державного  нагляду  за  охороною праці, пропозицій профспілкового
комітету;  { Підпункт 4.1.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з  Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }
     4.1.10   на  засіданнях  ради  навчального  закладу,  нарадах
керівників  структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за
стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування
з  питань  профілактики  травматизму,  виконання заходів розділу з
охорони   праці   колективного  договору  (угоди),  видає  накази,
розпорядження  з  цих  питань;  {  Підпункт  4.1.10  розділу  4 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.11 організовує  профілактичну  роботу  щодо  попередження
травматизму   і   зниження    захворюваності    серед    учасників
навчально-виховного процесу;
     4.1.12 організовує  роботу  з  розробки  програми   вступного
інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:
     з охорони  праці   -   відповідно   до   Типового   положення
( z0248-99 ),
     з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;
     4.1.13 організовує роботу щодо  розроблення  та  періодичного
перегляду:
     інструкцій з охорони  праці  для  працівників  відповідно  до
ДНАОП  0.00-4.15-98  "Положення  про розробку інструкцій з охорони
праці",  затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці  України  від
29.01.98 N  9  (  z0226-98  ),  зареєстрованого в Мін'юсті України
07.04.98 за N 226/2666,
     інструкцій з  безпеки (2) для вихованців,  учнів,  студентів,
курсантів,  слухачів,  аспірантів відповідно до  цього  Положення;
перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;
_______________________
(2) Інструкція   з  безпеки  -  порядок  виконання  вимог  безпеки
    навчання і праці для учасників навчально-виховного  процесу  в
    навчальних закладах.

     4.1.14 сприяє   проведенню   та   бере  участь  у  проведенні
адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;
     4.1.15 контролює  забезпечення  учасників навчально-виховного
процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту   згідно  з  ДНАОП  0.00-4.26-96  "Положення  про  порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом,  спеціальним  взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту",  затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у
Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 ( z0667-96 );
     4.1.16 здійснює контроль за підготовкою трудових студентських
загонів,  учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних
умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;
     4.1.17 забезпечує    проведення    дозиметричного    контролю
відповідно до чинних нормативних актів з обов'язковою  реєстрацією
в спеціальному журналі;
     4.1.18  забезпечує  навчання з питань охорони праці,  безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного  процесу  відповідно
до  чинного  законодавства  і  цього  Положення; { Підпункт 4.1.18
розділу  4  в  редакції  Наказу  Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.19 забезпечує  виконання  організаційно-технічних заходів
упровадження   державної   системи   стандартів   безпеки   праці,
проведення атестації робочих місць за умовами праці;
     4.1.20 організовує  проведення  обов'язкових  попередніх   та
періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу
навчального  закладу  відповідно  до  Положення про медичний огляд
працівників  певних  категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони  здоров'я  України  від  31.03.94  N  45  (  z0136-94  ) і
зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;
     4.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду
за  охороною  праці  обстеження  робочих  місць  перед  виробничою
практикою;  забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно
впливають   на   учасників  навчально-виховного  процесу  та  стан
довкілля;
     4.1.22 здійснює  постійний  зв'язок  з державними органами та
громадськими  організаціями  щодо  запобігання  травматизму  серед
учасників навчально-виховного процесу;
     4.1.23 повідомляє за підлеглістю  та  Міністерству  освіти  і
науки  України  протягом доби про кожний груповий нещасний випадок
або випадок із смертельним наслідком,  що трапився  з  вихованцем,
учнем,   студентом,   курсантом,   слухачем,  аспірантом  під  час
навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;
     4.1.24 організовує    розслідування   нещасних   випадків   з
учасниками  навчально-виховного  процесу,   затверджує   акт   про
нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних документів,  проводить аналіз причин  та  розробляє  заходи
щодо попередження травматизму.

     4.2. Заступник  керівника  (проректор,  заступник  директора,
завідувача) (3):
________________________
(3) Організація  роботи  з  охорони   праці  в навчальному закладі
    покладається   на   заступника   керівника   (крім  заступника
    керівника з адміністративно-господарської роботи). У  закладі,
    де  немає  вказаної  посади,  вищезазначені  обов'язки виконує
    керівник закладу

     4.2.1 організовує   і   контролює    виконання    керівниками
структурних    підрозділів    (факультетів,   кафедр,   кабінетів,
лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов
навчально-виховного процесу;
     4.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог  державних  і
галузевих  нормативних  документів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності  у навчально-виховний процес; контролює проведення
паспортизації   навчальних   кабінетів,  майстерень,  лабораторій,
спортзалів  тощо; { Підпункт 4.2.2 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
     4.2.3 здійснює контроль за безпекою  навчального  обладнання,
приладів,  хімреактивів,  навчально-наочних  посібників  тощо,  що
використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних типових переліків і норм;
     4.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією
з  уведення  в  експлуатацію  нових,  реконструйованих  навчальних
приміщень і обладнання;
     4.2.5 бере   участь   у   підготовці   студентських  загонів,
учнівських об'єднань щодо  створення  здорових  і  безпечних  умов
праці та відпочинку в місцях їх дислокації;
     4.2.6 один раз на три роки організовує навчання  і  перевірку
знань  працівників  навчального  закладу  з охорони праці, безпеки
життєдіяльності,  входить  до  складу комісії з  перевірки  знань;
{  Підпункт 4.2.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.7 контролює  проведення  інструктажів  з  охорони  праці,
безпеки  життєдіяльності  учасників  навчально-виховного процесу в
структурних  підрозділах;  {  Підпункт  4.2.7 розділу 4 в редакції
Наказу  Міністерства  освіти  і  науки  N  782  (  z1297-06  ) від
20.11.2006 }
     4.2.8 забезпечує   роботу   щодо   розробки   і  періодичного
перегляду (один раз на 5 років) інструкцій  з  охорони  праці  для
працівників  навчальних  закладів  та  інструкцій  з  безпеки  для
вихованців,  учнів,  студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а
також  розділів  вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до
виконання  практичних,  лабораторних робіт у навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях тощо;
     4.2.9 забезпечує розробку  інструкцій  з  охорони  праці  для
професій   або   видів   робіт   з   підвищеною   небезпекою,  які
переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці   України   від   29.01.98    N    9
( z0226-98  ),  зареєстрованого  в  Мін'юсті України  07.04.98  за
N 226/2666;
     4.2.10  бере  участь  у  розробленні розділу з охорони праці,
безпеки  життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт
4.2.10   розділу   4   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.11  затверджує  погоджені  службою охорони праці, безпеки
життєдіяльності  добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих
отруйних   речовин,   легкозаймистих  рідин  та  інших  пожежо-  і
вибухонебезпечних  матеріалів;  {  Підпункт  4.2.11  розділу  4 із
змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти  і  науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій
у  частині  забезпечення  охорони  праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 4.2.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.13 бере    участь    в    організації    та    проведенні
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
     4.2.14 відповідає за  правильне  та  своєчасне  розслідування
нещасних   випадків   з  учасниками  навчально-виховного  процесу,
аналізує обставини нещасних випадків.

     4.3. Декан факультету:
     4.3.1 забезпечує  створення здорових і безпечних умов під час
проведення навчально-виховного процесу;
     4.3.2 забезпечує  проведення  навчальних  занять,  виробничої
практики студентів,  науково-дослідних та інших робіт на кафедрах,
у  студентських наукових гуртках і наукових товариствах відповідно
до  чинного  законодавства,  нормативно-правових  актів  з  питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.3.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.3 керує розробленням і періодичним переглядом  інструкцій
з  охорони  праці та інструкцій з безпеки,  узгоджує їх із службою
охорони  праці  та  подає  на  затвердження  керівнику навчального
закладу;
     4.3.4 організує   на  факультеті  проведення  інструктажів  з
питань безпеки  життєдіяльності  студентів,  курсантів,  слухачів,
аспірантів;
     4.3.5 забезпечує  навчання  та  перевірку  знань  працівників
факультету з питань охорони праці;
     4.3.6 організовує допомогу в підготовці студентських загонів,
перевіряє наявність здорових і безпечних умов праці і відпочинку в
місцях їх дислокації;
     4.3.7 організовує   і   проводить  спільно  з  представниками
профспілки  факультету   оперативний   адміністративно-громадський
контроль за станом охорони праці;
     4.3.8   контролює  внесення  питань  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності  в  підручники,  навчальні і методичні посібники з
предметів,  що  викладаються  на  кафедрах  факультету; { Підпункт
4.3.8   розділу   4   із   змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.9 забезпечує    спільно    з    профспілкою    факультету
систематичний розгляд на  раді  факультету  стану  умов  праці  та
навчання  у  підрозділах,  організовує  вивчення,  узагальнення  і
поширення    передового   досвіду   з   охорони   праці,   безпеки
життєдіяльності;  бере  участь у проведенні міжкафедральних нарад,
конференцій  з  питань  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності;
{  Підпункт 4.3.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.10 бере  участь  у розробленні окремого розділу з охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);
{ Підпункт 4.3.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.11 бере  участь  у  розслідуванні  нещасних випадків,  що
трапились з учасниками навчально-виховного процесу.

     4.4. Завідувач кафедри:
     4.4.1 несе відповідальність за створення здорових,  безпечних
умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;
     4.4.2  вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності
в  навчальні  програми,  методичні  рекомендації  до  лабораторних
робіт,  курсових  і дипломних проектів; { Підпункт 4.4.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.4.3 організовує   розроблення   і   періодичний    перегляд
інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із
службою охорони праці навчального закладу та подає на затвердження
керівнику;
     4.4.4 проводить з кожним працівником  кафедри  інструктажі  з
охорони   праці,   оформляє   у  журналі  відповідно  до  Типового
положення ( z0248-99 ).
     4.4.5 організовує  проведення  із  студентами  інструктажів з
охорони праці та інструктажів з безпеки життєдіяльності;
     4.4.6 забезпечує  навчання  і перевірку знань з охорони праці
студентів, курсантів, які працюють в умовах підвищеної небезпеки;
     4.4.7 складає  і направляє заявки на спецодяг,  спецвзуття та
інші засоби індивідуального захисту згідно  з  ДНАОП  0.00-4.26-96
"Положення   про   порядок  забезпечення  працівників  спеціальним
одягом,  спеціальним взуттям та  іншими  засобами  індивідуального
захисту",  затвердженим  наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N  170  (  z0667-96 ),  зареєстрованим в Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692;
     4.4.8 забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд
студентів,  працівників відповідно до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій,  затвердженого наказом  Міністерства
охорони здоров'я  України  від  31.03.94  N  45  (  z0136-94  )  і
зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;
     4.4.9 здійснює спільно з представником профспілки контроль за
станом  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.4.9
розділу  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.4.10 бере  участь  у розробленні окремого розділу з охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);
{ Підпункт 4.4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.4.11  повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності  навчального  закладу про кожний нещасний випадок,
що  трапився  під  час  навчально-виховного процесу; бере участь у
його  розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що
призвели  до  нещасного  випадку.  {  Підпункт 4.4.11 розділу 4 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

     4.5. Завідувач     кабінетом,    лабораторією,    майстернею,
навчально-виробничою майстернею, майстер виробничого навчання:
     4.5.1 несе  безпосередню  відповідальність  за безпечний стан
робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
     4.5.2 не  допускає  до проведення навчальних занять або робіт
учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
     4.5.3 вимагає   у    встановленому    порядку    забезпечення
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП  0.00-4.26-96
"Положення   про   порядок  забезпечення  працівників  спеціальним
одягом,  спеціальним взуттям та  іншими  засобами  індивідуального
захисту",  затвердженим  наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N  170  (  z0667-96 ),  зареєстрованим у Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692;
     4.5.4 відповідно до цього Положення  розробляє  і  переглядає
(один  раз  на  5  років)  інструкції з безпеки під час проведення
занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях,
навчальних господарствах, спортивних залах тощо;
     4.5.5 дозволяє  використання  обладнання,   встановленого   в
лабораторіях,    кабінетах,   навчальних   господарствах,   цехах,
дільницях,  полігонах,  передбачене чинними  типовими  переліками,
затвердженими Міністерством освіти і науки України;
     4.5.6 контролює  дотримання   здорових   і   безпечних   умов
проведення   виробничої  практики  вихованців,  учнів,  студентів,
курсантів,  слухачів на підприємствах, в установах і організаціях,
не дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;
     4.5.7 проводить  інструктажі  з   охорони   праці   під   час
навчального і навчально-виробничого процесу;
     4.5.8 проводить   або   контролює   проведення    викладачем,
учителем,   вихователем  інструктажів  з  безпеки  життєдіяльності
вихованців,  учнів,  студентів, курсантів, слухачів з обов'язковою
реєстрацією  в  журналі  обліку  навчальних занять (вступний) та в
журналі встановленого зразка (первинний,  позаплановий, цільовий),
форми журналів наведені в додатках 1,2;
     4.5.9 бере участь у розробленні окремого  розділу  з  охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);
{  Підпункт 4.5.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.5.10  терміново  повідомляє  керівника  та  службу  охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  навчального  закладу  про кожний
нещасний  випадок,  що  трапився  з  учасником навчально-виховного
процесу,   організує   при   потребі  надання  потерпілому  першої
долікарської  допомоги,  бере участь у розслідуванні та здійсненні
заходів  щодо  усунення  причин, що призвели до нещасного випадку.
{ Підпункт 4.5.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

     4.6. Викладач,  учитель, класовод, куратор групи, вихователь,
класний керівник:
     4.6.1 несе  відповідальність  за  збереження життя і здоров'я
вихованців,  учнів,  студентів,  курсантів,   слухачів   під   час
навчально-виховного процесу;
     4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного  процесу,  що
регламентується   чинними  законодавчими  та  нормативно-правовими
актами  з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.6.2
розділу  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.6.3 організовує  вивчення вихованцями,  учнями,  студентами
правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт
4.6.3   розділу   4   із   змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.6.4 проводить    інструктажі    з    вихованцями,   учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами:
     4.6.4.1 з   охорони   праці  під  час  проведення  виробничої
практики і трудового навчання  відповідно  до  Типового  положення
( z0248-99 );
     4.6.4.2 з   безпеки   життєдіяльності   під   час  проведення
навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:
     вступний на  початку  навчального  року  -  з  реєстрацією  в
журналі обліку навчальних занять на сторінці  класного  керівника,
куратора групи,
     первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією
в спеціальному журналі (додатки 1, 2),
     інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної,
практичної   роботи   тощо)  -  з  реєстрацією  в  журналі  обліку
навчальних занять і виробничого навчання на  сторінці  предмета  в
рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;
     4.6.5 здійснює контроль за  виконанням  вихованцями,  учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами правил (інструкцій)
з безпеки;
     4.6.6 проводить   профілактичну   роботу   щодо   запобігання
травматизму  серед  вихованців,   учнів,   студентів,   курсантів,
слухачів, аспірантів під час навчально-виховного процесу;
     4.6.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів,
студентів,  курсантів,  слухачів,  аспірантів щодо вимог особистої
безпеки у побуті (дії  у  надзвичайних  ситуаціях,  дорожній  рух,
участь  у  масових  заходах,  перебування  в  громадських  місцях,
об'єктах мережі торговлі тощо);
     4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці,
безпеки  життєдіяльності  навчального  закладу про кожний нещасний
випадок,  що  трапився  з вихованцем, учнем, студентом, курсантом,
слухачем,  аспірантом,  організовує  надання  першої  долікарської
допомоги  потерпілому,  викликає  медпрацівника;  { Підпункт 4.6.8
розділу  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів  щодо
усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

          5. Організація роботи з охорони праці під час
            проведення науково-дослідної діяльності в
                       навчальних закладах

     5.1. Заступник керівника (проректор) з наукової роботи:
     5.1.1 організовує  роботу  і  здійснює контроль за виконанням
заходів щодо  створення  безпечних  і  нешкідливих  умов  під  час
проведення    науково-дослідних,    дослідно-конструкторських    і
експедиційних робіт,  а також у студентських наукових товариствах,
конструкторських   бюро   відповідно   до   чинних   законодавчих,
нормативних  документів  з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
цього  Положення; { Підпункт 5.1.1 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
     5.1.2 організовує навчання і перевірку знань з охорони праці,
безпеки    життєдіяльності    наукових   працівників   структурних
підрозділів;  {  Підпункт  5.1.2  розділу  5 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
     5.1.3 організовує  роботу  щодо  розроблення  і  періодичного
перегляду інструкцій з охорони праці під  час  виконання  наукових
робіт;  затверджує  в  установленому  порядку інструкції з охорони
праці, що діють у науково-дослідних і дослідно-конструкторських (у
тому числі студентських) підрозділах, контролює їх виконання;

     5.1.4 організовує забезпечення  експедицій,  партій,  загонів
спорядженням,   обладнанням,   засобами  індивідуального  захисту,
інструкціями з охорони праці,  а також затверджує акти  готовності
виїзду   експедицій,   партій,   загонів  на  науково-дослідні  та
експедиційні роботи;
     5.1.5 бере  участь  у  розробленні окремого розділу з охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);
{  Підпункт 5.1.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.1.6  організовує спільно з профспілками навчального закладу
проведення громадського контролю за станом охорони праці;
     5.1.7  повідомляє  керівника  навчального закладу про нещасні
випадки,   що   сталися   зі  студентами,  курсантами,  слухачами,
аспірантами      під     час     проведення     науково-дослідних,
дослідно-конструкторських   і   експедиційних  робіт,  організовує
надання  першої  долікарської  допомоги  потерпілим, відповідає за
своєчасне розслідування.

     5.2. Начальник    науково-дослідного    сектору    (заступник
начальника науково-дослідної частини):
     5.2.1 здійснює    безпосереднє     керівництво     і     несе
відповідальність   за   організацію   та  дотримання  безпечних  і
нешкідливих       умов        проведення        науково-дослідних,
дослідно-конструкторських  і  експедиційних  робіт  відповідно  до
чинних  законодавчих,  нормативно-правових  актів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, цього Положення; { Підпункт 5.2.1 розділу
5  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.2.2 організовує проведення науково-дослідних  робіт  тільки
за   наявності   приміщень,   приладів,   обладнання   та   іншого
устаткування, що відповідають вимогам державних стандартів безпеки
праці,   правилам   і  нормам  з  охорони  праці  та  прийняті  до
експлуатації;
     5.2.3 розглядає і подає на затвердження проректору з наукової
роботи договори  на  науково-дослідні  і  дослідно-конструкторські
роботи   після   погодження  їх  службою  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності;  { Підпункт 5.2.3 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
     5.2.4 бере участь у розробленні окремого  розділу  з  охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);
{  Підпункт 5.2.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.2.5  організовує спільно з профспілками навчального закладу
проведення громадського контролю за станом охорони праці;
     5.2.6  повідомляє  керівника  навчального закладу про нещасні
випадки,  що  сталися зі студентами, курсантами, слухачами під час
проведення    науково-дослідних,    дослідно-конструкторських    і
експедиційних   робіт,  організовує  надання  першої  долікарської
допомоги потерпілим, відповідає за своєчасне розслідування.

     5.3. Керівник науково-дослідної роботи (теми):
     5.3.1 здійснює     безпосерднє     керівництво     і     несе
відповідальність  за  організацію  і  забезпечення   безпечних   і
нешкідливих      умов      проведення      науково-дослідної     і
дослідно-конструкторської    роботи    відповідно    до     чинних
законодавчих,  нормативно-правових  актів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності,  цього  Положення;  { Підпункт 5.3.1 розділу 5 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.3.2 організовує  проведення науково-дослідної роботи тільки
за наявності приміщень,  приладів, установок та іншого обладнання,
що відповідає вимогам державних стандартів безпеки праці, правил і
норм з охорони праці;
     5.3.3 відповідає за безпечну експлуатацію приладів, установок
та іншого обладнання, а також захисних, сигнальних і протипожежних
пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, посудин, що працюють
під тиском,  безпечне використання, забезпечення і транспортування
вибухових,   отруйних,   радіоактивних,  легкозаймистих  та  інших
шкідливих для життя і здоров'я речовин;
     5.3.4 проводить   первинний  на  робочому  місці,  повторний,
позаплановий  інструктажі   з   охорони   праці   із   студентами,
курсантами,   слухачами,   працівниками   відповідно  до  Типового
положення ( z0248-99 ), допускає до самостійної роботи;
     5.3.5 розробляє    інструкції,    методичні   вказівки   щодо
безпечного використання нових матеріалів,  обладнання, відповідних
процесів;
     5.3.6 бере     участь     у      проведенні      оперативного
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
     5.3.7  бере  участь  у  розробленні  розділу з охорони праці,
безпеки  життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт
5.3.7   розділу   5   із   змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.3.8 терміново  повідомляє  завідувача  кафедри  про  кожний
нещасний випадок, що трапився під час проведення науково-дослідних
робіт,   організовує   надання   першої   долікарської    допомоги
потерпілому.

         6. Організація роботи з охорони праці та безпеки
   життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності

     6.1.  Заступник  керівника  навчального  закладу  з  виховної
роботи:
     6.1.1 уживає  необхідних  заходів  щодо створення безпечних і
нешкідливих умов,  виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог  з
охорони   праці,   безпеки   життєдіяльності  під  час  проведення
позакласних  і позашкільних заходів; { Підпункт 6.1.1 розділу 6 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.1.2 контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів,
гуртків,   спортивних   секцій,   походів,   екскурсій,   трудових
об'єднань,  громадських  робіт тощо з питань створення безпечних і
нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців,  учнів, студентів,
курсантів, слухачів, запобігання травматизму;
     6.1.3  проводить  навчання  та  інструктажі  з охорони праці,
безпеки  життєдіяльності  класоводів, класних керівників, учителів
та   інших   осіб,   які   залучені  до  організації  позакласної,
позашкільної  роботи;  {  Підпункт  6.1.3  розділу  6  із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  освіти  і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.1.4 організовує   профілактичну  роботу  серед  вихованців,
учнів,  студентів,  курсантів,  слухачів  з охорони праці, безпеки
життєдіяльності  під  час  навчально-виховного процесу; { Підпункт
6.1.4   розділу   6   із   змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.1.5  повідомляє  керівника та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності   навчального  закладу  про  нещасні  випадки,  що
сталися   з   учасниками   навчально-виховного   процесу  під  час
проведення  позакласних, позашкільних заходів, організовує надання
першої   долікарської   допомоги   потерпілим,   бере   участь   у
розслідуванні.  {  Підпункт  6.1.5 розділу 6 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }

     6.2. Керівник клубу, гуртка, секції, тренер:
     6.2.1 забезпечує  безпечний  стан робочих місць,  обладнання,
приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.
     6.2.2 проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та
інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  з  вихованцями,  учнями,
студентами, курсантами, слухачами;
     6.2.3 не дозволяє  працювати  вихованцям,  учням,  студентам,
курсантам,  слухачам  без відповідного спецодягу,  взуття та інших
засобів  індивідуального  захисту  згідно  з  ДНАОП   0.00-4.26-96
"Положення   про   порядок  забезпечення  працівників  спеціальним
одягом,  спеціальним взуттям та  іншими  засобами  індивідуального
захисту",  затвердженим  наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N  170  (  z0667-96 ),  зареєстрованим у Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692;
     6.2.4 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці,
безпеки  життєдіяльності  навчального  закладу про кожний нещасний
випадок,  що стався з вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
слухачами під час проведення позакласної, позашкільної діяльності,
бере   участь  у  їх  розслідуванні,  організовує  надання  першої
долікарської  допомоги  потерпілому; { Підпункт 6.2.4 розділу 6 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.2.5  веде  профілактичну  роботу  з  охорони праці, безпеки
життєдіяльності  серед  вихованців,  учнів,  студентів, курсантів,
слухачів.  { Підпункт 6.2.5 розділу 6 із змінами, внесеними згідно
з  Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

          7. Організація роботи з охорони праці під час
             адміністративно-господарської діяльності
                      в навчальних закладах

     7.1. Заступник  керівника   з   адміністративно-господарської
роботи, завідувач господарством, начальник господарського відділу:
     7.1.1 забезпечує експлуатацію і  догляд  будівель,  споруд  і
територій  відповідно до чинних законодавчих,  нормативно-правових
актів з охорони праці,  керує будівництвом та ремонтами відповідно
до будівельних норм і правил;
     7.1.2 забезпечує дотримання вимог правил  охорони  праці  під
час   експлуатації   виробничого,   енергетичного,  вентиляційного
обладнання,  машин,  механізмів,  парових  і  водогрійних  котлів,
посудин, що працюють під тиском;
     7.1.3 відповідно   до   чинних   нормативно-правових    актів
забезпечує      дотримання      норм     переміщення     вантажів,
санітарно-гігієнічного стану  побутових  і  допоміжних  приміщень,
територій;
     7.1.4 забезпечує навчальні приміщення, лабораторії, кабінети,
господарські  і  культурно-побутові підрозділи навчального закладу
обладнанням  та  інвентарем  відповідно  до  вимог правил і норм з
охорони праці;
     7.1.5 забезпечує  вихованців,  учнів,  студентів,  курсантів,
слухачів,  працівників спецодягом,  спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про
порядок  забезпечення працівників спеціальним одягом,  спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту",  затвердженим
наказом Держнаглядохоронпраці   України   від   29.10.96   N   170
( z0667-96  ),  зареєстрованим  у  Мін'юсті  України  18.11.96  за
N 667/1692;  організовує  періодичні  випробування   діелектричних
засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку,
дезінфекцію та ремонт спецодягу;
     7.1.6 відповідно   до   чинних   нормативно-правових    актів
організовує    проведення    щорічних   замірів   опору   ізоляції
електроустановок  та  електропроводки,  заземлювальних  пристроїв,
періодичні   випробування   і   огляди  вантажопідйомних  машин  і
механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під
тиском,  аналізи  повітря  на вміст пилу,  газів і парів шкідливих
речовин,  вимірювання освітленості,  шуму і вібрації,  радіаційний
контроль у приміщеннях навчального закладу;
     7.1.7 організовує з відповідними органами навчання персоналу,
що обслуговує котли і водонагрівачі, балони, компресори і посудини
із зрідженими газами,  електричні установки  та  інші  агрегати  і
механізми підвищеної небезпеки;
     7.1.8 організовує зберігання на складах палива,  вибухових  і
отруйних матеріалів,  легкозаймистих і горючих рідин, сильнодіючих
отрут,  балонів зі зрідженими газами тощо,  обладнання,  сировини,
матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці;
     7.1.9 відповідно  до  ДНАОП   0.00-4.15-98   "Положення   про
розробку   інструкцій  з  охорони  праці",  затвердженого  наказом
Держнаглядохоронпраці України  від  29.01.98  N  9  (  z0226-98 ),
зареєстрованого  в  Мін'юсті  України  07.04.98  за  N   226/2666,
розробляє  і  періодично переглядає інструкції з охорони праці під
час виконання  конкретних  господарських  робіт,  узгоджує  їх  із
службою охорони праці;
     7.1.10   проводить   інструктажі  з  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності,  забезпечує  навчання  з  питань  охорони  праці,
безпеки     життєдіяльності     в    адміністративно-господарських
підрозділах;  {  Підпункт  7.1.10  розділу 7 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
     7.1.11 бере  участь у проведенні адміністративно-громадського
контролю за станом охорони праці;
     7.1.12 бере  участь  у розробленні окремого розділу з охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);
{ Підпункт 7.1.12 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.1.13 організовує роботу щодо створення безпечних умов праці
на  автотранспортному  підприємстві,  автобазі, гаражі навчального
закладу  тощо  відповідно до чинних правил охорони праці, що діють
на автомобільному транспорті;
     7.1.14 терміново повідомляє керівника і службу охорони праці,
безпеки  життєдіяльності  навчального закладу про нещасні випадки,
що    сталися    з    працівниками   адміністративно-господарських
підрозділів,  організовує  надання  першої  долікарської  допомоги
потерпілим.  {  Підпункт  7.1.14  розділу  7 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }

     7.2.   Головний   інженер,   енергетик,  механік  навчального
закладу:
     7.2.1 здійснює     безпосереднє     керівництво     і    несе
відповідальність   за   організацію   і    виконання    робіт    у
підпорядкованих  інженерно-технічних  службах відповідно до чинних
законодавчих,  нормативно-правових  актів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності,  цього  Положення.  { Підпункт 7.2.1 розділу 7 із
змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти  і  науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.2.2 забезпечує експлуатацію і утримання  будівель,  споруд,
виробничих     приміщень,     обладнання,    машин,    механізмів,
електроустановок,      електросилових,      електроосвітлювальних,
опалювальних,  газових  і каналізаційних мереж,  систем вентиляції
відповідно до правил і норм з охорони праці;
     7.2.3 виявляє   причини   аварій   з  машинами,  механізмами,
електроустановками,  обладнанням,  веде облік  та  аналіз  аварій,
розробляє і здійснює заходи щодо запобігання їм;
     7.2.4 організовує відповідно  до  чинних  нормативно-правових
актів з охорони праці:
     проведення планово-запобіжних ремонтів,
     профілактичні випробування   обладнання,  машин,  механізмів,
посудин і апаратів, що працюють під тиском,
     заміри опору   ізоляції   електроустановок,  електропроводки,
заземлювальних пристроїв;
     7.2.5 розробляє   і   впроваджує   заходи  щодо  механізації,
автоматизації ручної праці, важких та трудомістких процесів;
     7.2.6 забезпечує  нешкідливі  та безпечні умови праці під час
монтажних,  демонтажних  і  ремонтних  робіт   на   підконтрольних
об'єктах,   обладнання   робочих   місць   необхідним   допоміжним
спорядженням і огорожами,  знаками безпеки, оформлення працівникам
наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою;
     7.2.7   бере  участь  у  постійно  діючій  технічній  комісії
навчального    закладу    з   уведення   в   експлуатацію   нових,
реконструйованих об'єктів виробничого призначення;
     7.2.8  проводить  реєстрацію об'єктів навчального закладу, що
підконтрольні  органам  державного  нагляду, і оформляє відповідні
документи;
     7.2.9 розробляє  інструкції   з   охорони   праці   під   час
експлуатації  машин,  механізмів,  приладів,  виконання конкретних
робіт;
     7.2.10 проводить   інструктажі   з  охорони  праці  з  кожним
працівником:   первинний   -   на   робочому   місці,   повторний,
позаплановий,  з  реєстрацією  в  журналі  відповідно  до Типового
положення ( z0248-99 );
     7.2.11 бере  участь  у розробленні окремого розділу з охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);
{ Підпункт 7.2.11 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.2.12 бере   участь  спільно  з  профспілковим  комітетом  у
адміністративно-громадському контролі стану охорони праці;
     7.2.13 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці
навчального  закладу про нещасний випадок, що стався з працівником
адміністративно-господарського підрозділу.

     7.3. Керівник виробничої дільниці (цеху),  виконавець робіт у
навчальному закладі:
     7.3.1 здійснює необхідні заходи з охорони праці, систематичне
спостереження за станом і експлуатацією робочих місць;
     7.3.2 здійснює нагляд за правильним і безпечним використанням
обладнання,   машин,   механізмів,   енергетичних   установок    і
транспортних засобів, що працюють під його наглядом;
     7.3.3 розробляє  інструкції   з   охорони   праці   під   час
експлуатації  машин,  механізмів,  приладів,  виконання конкретних
робіт;
     7.3.4 здійснює  контроль  за  своєчасною видачею відповідного
спецодягу,   спецвзуття   і   засобів   індивідуального    захисту
працівникам;
     7.3.5 проводить інструктажі з  охорони  праці  та  забезпечує
своєчасне навчання працівників безпечним навичкам праці відповідно
до Типового положення ( z0248-99 );
     7.3.6 оформляє   допуск  працівникам  на  виконання  робіт  у
підрозділах  (дільницях)  цеху,  доповідних  на  припинення  робіт
мостових кранів та інших механізмів;
     7.3.7 організовує  використання  наочних  засобів  пропаганди
охорони праці - інструкцій, пам'яток, плакатів та ін.;
     7.3.8  повідомляє  керівника та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності  навчального  закладу про кожний нещасний випадок,
що  трапився  з учасником навчально-виховного процесу, організовує
надання  першої  долікарської  допомоги потерпілому, бере участь у
розслідуванні  нещасних  випадків.  {  Підпункт 7.3.8 розділу 7 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

     7.4. Майстер виробничої дільниці (цеху):
     7.4.1 організовує безпечне проведення робіт;
     7.4.2 проводить   систематичне   спостереження   за    станом
виробничого,   вентиляційного   обладнання,   риштувань,  захисних
пристроїв, кріплень котлованів, траншей тощо;
     7.4.3 регулярно  проводить  перевірку  чистоти  і  порядку на
робочих  місцях,  проходах  та  під'їзних   коліях,   забезпечення
достатньої освітленості робочих місць, а також правильне утримання
та експлуатацію підкранових колій;
     7.4.4 проводить  з працівниками інструктажі з охорони праці в
процесі виконання робіт на робочому місці відповідно  до  Типового
положення ( z0248-99 );
     7.4.5 здійснює   контроль   за    правильним    використанням
спецодягу,  спецвзуття  та  інших засобів індивідуального захисту,
дотриманням норм перенесення вантажів, забезпеченням робочих місць
запобіжними написами і плакатами;
     7.4.6 терміново повідомляє про нещасний випадок керівника  та
службу  охорони  праці  навчального  закладу,  організовує надання
першої   долікарської   допомоги   потерпілому,   бере   участь  у
розслідуванні нещасних випадків.

     7.5. Головний бухгалтер (бухгалтер):
     7.5.1 здійснює контроль за правильною  витратою  коштів,  які
виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони праці,
безпеки  життєдіяльності колективного договору (угоди), забезпечує
виконання  заходів, що передбачені чинним законодавством з охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності;  {  Підпункт  7.5.1 розділу 7 із
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.5.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів
з  охорони  праці, готує довідку керівнику навчального закладу про
фактичну витрату коштів на виконання цих робіт;
     7.5.3 організовує  передплату  періодичних  видань  з  питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності. { Підпункт 7.5.3 розділу 7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

     7.6. Начальник відділу кадрів (інспектор відділу кадрів):
     7.6.1 оформляє   на   роботу   осіб,   які  пройшли  вступний
інструктаж  та  інструктажі  на  робочому  місці  з охорони праці,
безпеки  життєдіяльності,  а  також  переведення на іншу роботу за
висновками  лікувально-профілактичної  установи;  { Підпункт 7.6.1
розділу  7  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.6.2 оформляє  на  роботу  осіб після попереднього медичного
огляду в лікувально-профілактичній установі,  а також направляє на
періодичний  медичний  огляд  осіб,  які  працюють  у  шкідливих і
небезпечних умовах,  зберігає  висновки  лікувально-профілактичної
установи про їх стан здоров'я;
     7.6.3 оформляє  направлення   працівників   на   навчання   і
перевірку  знань  з  охорони   праці,   безпеки   життєдіяльності;
{  Підпункт 7.6.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.6.4 оформляє на роботу жінок і осіб віком  до  вісімнадцяти
років  з  урахуванням  чинних  законодавчих та нормативно-правових
актів про застосування праці неповнолітніх і жінок;
     7.6.5 контролює   наявність   посадових  інструкцій,  у  яких
обов'язково    відображено    питання   охорони   праці,   безпеки
життєдіяльності.  { Підпункт 7.6.5 розділу 7 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }

        8. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з
                     безпеки життєдіяльності

     8.1. Інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  проводяться  з
вихованцями,   учнями,    студентами,    курсантами,    слухачами,
аспірантами.   Інструктажі   містять   питання  охорони  здоров'я,
пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування
на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.
     Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі,
починаючи з 9-го класу.

     8.2. Перед  початком  навчальних  занять  один раз на рік,  а
також  при  зарахуванні  або  оформленні  до  навчального  закладу
вихованця,    учня,   студента,   курсанта,   слухача,   аспіранта
проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами
охорони  праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного
процесу  в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться
навчання   з   вихователями,  класоводами,  класними  керівниками,
майстрами,  кураторами  груп  тощо,  які в свою чергу інструктують
вихованців,  учнів,  студентів, курсантів, слухачів перед початком
навчального  року.  Програма вступного інструктажу розробляється в
навчальному   закладі   на  основі  орієнтовного  переліку  питань
вступного  інструктажу  з  безпеки  життєдіяльності  (додаток  3).
Програма  та  порядок  проведення  вступного інструктажу з безпеки
життєдіяльності   затверджуються   наказом  керівника  навчального
закладу.

     8.3. Запис  про  вступний  інструктаж  робиться  на   окремій
сторінці журналу обліку навчальних занять.

     8.4. Первинний    інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності
проводиться на початку заняття у  кожному  кабінеті,  лабораторії,
майстерні,  спортзалі  тощо,  наприкінці  навчального  року  перед
початком  канікул,  а  також  за  межами  навчального  закладу, де
навчально-виховний  процес  пов'язаний з використанням небезпечних
або   шкідливих   для   здоров'я  факторів.  Первинний  інструктаж
проводять    викладачі,   вчителі,   класоводи,   куратори   груп,
вихователі,   класні   керівники,  майстри  виробничого  навчання,
тренери,  керівники  гуртків  тощо.  Цей  інструктаж проводиться з
вихованцями,    учнями,    студентами,    курсантами,   слухачами,
аспірантами,   а   також   з   батьками,   які   беруть  участь  у
позанавчальних  заходах.  Первинний  інструктаж  також проводиться
перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного з використанням
різних  матеріалів,  інструментів,  приладів,  на  початку  уроку,
заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

     8.5. Запис  про  проведення первинного інструктажу робиться в
окремому    журналі    реєстрації    інструктажів    з     безпеки
життєдіяльності,    який    зберігається   в   кожному   кабінеті,
лабораторії,  майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці.
Рекомендована форма журналу наведена в додатку 2.
     Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного
практичного   заняття   (практичної,   лабораторної  роботи  тощо)
реєструється  в  журналі  обліку  навчальних  занять,  виробничого
навчання  на  сторінці  предмета в розділі про запис змісту уроку,
заняття.

     8.6. Позаплановий   інструктаж   з    вихованцями,    учнями,
студентами,  курсантами, слухачами, аспірантами проводиться у разі
порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що
може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні
умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт,  виробничої
практики,  професійної підготовки тощо),  у разі нещасних випадків
за межами навчального закладу.
     Реєстрація позапланового  інструктажу  проводиться  в журналі
реєстрації інструктажів (додаток 2),  що  зберігається  в  кожному
кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.


     8.7. Цільовий  інструктаж проводиться з вихованцями,  учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчального закладу
у  разі  організації  позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з
предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо),
під  час  проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання
територій,      приміщень,      науково-дослідна     робота     на
навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового
інструктажу   здійснюється   у   журналі  реєстрації  інструктажів
(додаток 2).

Директор НМЦ ПТО МОН України                          Є.М.Судаков

                                      Додаток  1
                                      до підпункту 4.5.8 Положення
                                      про   організацію  роботи  з
                                      охорони   праці    учасників
                                      навчально-виховного  процесу
                                      в   установах  і  навчальних
                                      закладах

                            Реєстрація
        вступного інструктажу  з  безпеки життєдіяльності
      для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів
                у журналі обліку навчальних занять

------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,      |Дата       |Прізвище  |    Підпис           |
|з/п|ім'я та по     |проведення |ім'я та по|---------------------|
|   |батькові особи,|інструктажу|батькові  |особи,    |особи (4),|
|   |яку            |           |особи, яка|яка       |яку       |
|   |інструктують   |           |проводила |проводила |інструкту-|
|   |               |           |інструктаж|інструктаж|вали      |
|---+---------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1 |     2         |    3      |    4     |   5      |   6      |
------------------------------------------------------------------

_________________________
(4) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи
    з 9-го класу.

                                      Додаток 2
                                      до підпункту 4.5.8 Положення
                                      про  організацію  роботи   з
                                      охорони    праці   учасників
                                      навчально-виховного  процесу
                                      в   установах  і  навчальних
                                      закладах

                                      ___________________________
                                      (назва навчального закладу)

                                      Розпочато: _________ 200_ р.
                                      Закінчено: _________ 200_ р.

                              Журнал
   реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів
        вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів
                    з безпеки життєдіяльності

                                  _____________________________
                                  (кабінет, лабораторія, цех,
                                  майстерня, спортзал тощо)

----------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,   |Дата       |Клас,|Назва       |Прізвище, |Підпис    |Підпис    |
|з/п|ім'я та по  |проведення |група|інструктажу,|ім'я та по|особи, яка|особи (5),|
|   |батькові    |інструктажу|     |назва       |батькові, |проводила |яку       |
|   |особи, яку  |           |     |інструкції  |посада    |інструктаж|інструкту-|
|   |інструктують|           |     |            |особи, яка|          |вали      |
|   |            |           |     |            |проводила |          |          |
|   |            |           |     |            |інструктаж|          |          |
|---+------------+-----------+-----+------------+----------+----------+----------|
| 1 |    2       |      3    |  4  |   5        |    6     |     7    |   8      |
----------------------------------------------------------------------------------

___________________________
(5) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи
    з 9-го класу.

                                      Додаток  3
                                      до пункту  8.2 Положення про
                                      організацію роботи з охорони
                                      праці              учасників
                                      навчально-виховного  процесу
                                      в   установах  і  навчальних
                                      закладах

                       ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
      питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності
           для вихованців, учнів, студентів, курсантів,
                       слухачів, аспірантів

     1.  Загальні  відомості про навчальний заклад, його структуру
(кабінети,   лабораторії,  майстерні,  спортзали  тощо).  Види  та
джерела   небезпеки   в   навчальних  приміщеннях,  на  спортивних
майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

     2. Загальні  правила  поведінки  під  час навчально-виховного
процесу.  Обставини  та  причини  найбільш  характерних   нещасних
випадків, що сталися в навчальних закладах.

     3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі.  Знайомство
з Правилами пожежної безпеки для закладів,  установ, організацій і
підприємств системи освіти України ( z0800-98 ).

     4. Радіаційна  безпека,  дії  у  разі  надзвичайних  ситуацій
природного і техногенного характеру.

     5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з
правилами дорожнього руху.

     6. Побутовий травматизм,  попередження та дії у разі нещасних
випадків у побуті.

     7. Перша  (долікарська)  медична  допомога  у  разі  нещасних
випадків, надзвичайних подій тощо.

Директор НМЦ ПТО МОН України                          Є.М.Судаков

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
18.210.22.132 (18.210.22.132, 18.210.22.132)