На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Инновации в образовании"
 Інформатизація корекційно-педагогічного процесу як механізм стійкого інноваційного розвитку спеціальної школи-інтернату
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Анжела Кірія

Інформатизація корекційно-педагогічного процесу як механізм стійкого інноваційного розвитку спеціальної  школи-інтернату

    Освіта на сучасному етапі має задовольняти нові потреби та водночас зберігати свої сильні сторони, тобто від освіти вимагається відповідна гнучкість. Інформаційні і телекомунікаційні технології, які містять у своїй основі глобальні телекомунікаційні мережі та інтелектуальні комп’ютерні системи, відкривають нові можливості для педагогів і учнів.

    Вітчизняні й зарубіжні вчені (В. І. Бондар, М. І. Бурда, С. У. Гончаренко,  Л. І. Даниленко, Г. А. Дмитренко, Г. В. Єльнікова, М. І. Кондаков, Ю. А. Конаржевський, В. І. Луговий, В. М. Мадзігон, Ю. І. Мальований, В. І. Маслов, Н. М. Островерхова, В. Ф. Паламарчук, В. С. Пікельна, М. М. Поташник, І. П. Раченко, С. О. Сисоєва,

Т. І. Шамова та ін.) додержуються думки, що соціальні зміни й інформаційні збудження найбільше впливають на організацію педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

     Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі певною мірою висвітлено в працях В. Г. Болтянського, В. П. Безпалька, В. Ю. Бикова, Ю. О. Дорошенка, А. П. Єршова, М. І. Жалдака, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, В. Д. Руденка, О. О. Жука та ін. Методичні рекомендації  щодо практичного застосування пакету Microsoft Office, комп’ютерної  графіки, Інтернет тощо у роботі педагогічних і керівних кадрів надані Волобуєвою Тетяною Борисівною в посібнику «Інформаційні технології в освіті».        

      Аналіз різних джерел інформації із означеної вище проблеми свідчить, що інформатизація управління загальноосвітнім навчальним закладом у повному обсязі не була предметом спеціального наукового педагогічного дослідження, а розкрито тільки деякі її аспекти. Водночас є велика низка пов’язаних з інформатизацією загальноосвітнього навчального закладу питань, що й нині перебувають на рівні дискусій. Одне з таких питань – інформатизація корекційного навчально-виховного процесу в спеціальному інтернатному закладі, що потребує ґрунтовного вивчення, системного аналізу й розробки з урахуванням сучасних надбань педагогічної науки.

           Актуальність даного питання подвоюється під час виховання дітей з вадами розумового розвитку, бо як відомо, вихованцями спеціальних шкіл-інтернатів здебільше є діти з малозабезпечених сімей, тож казати про доступ і можливості користуватися мережею Інтернет взагалі недоречно. Саме тому адміністрація  Костянтинівської допоміжної  школи-інтернату вважає інформатизацію корекційно-педагогічного процесу пріоритетним напрямком стратегічного розвитку закладу освіти на найближчі п’ять років.

     Так, одним із головних завдань спеціальної школи сьогодні є підготовка учнів до  сприйняття й опрацювання інформації, озброєння їх простими сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. І це можливо виконати у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де педагог сам повинен володіти такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня.

     Впровадження сучасних ІКТ у роботу навчального закладу регулюється Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року та інші.

          В межах реалізації  регіональної програми «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес» у школі-інтернаті було організовано довгостроковий проект «Удосконалення форм і змісту корекційно-педагогічного процесу». Одним з основних  напрямків роботи над даним проектом стало створення і втілення «Моделі сучасного корекційно-педагогічного процесу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» як нагальної потреби часу та суспільства.

         На першому етапі інформатизації школи-інтернату було проаналізовано потужність наявних ІКТ,  готовність педагогів до їх активного використання в педагогічній діяльності, можливості та бажання школярів отримати знання з основ  інформатики.

         Станом на 1 вересня 2009 року в школі в наявності було 16 комп'ютерів, 20% з них використовувалися в управлінсько-господарській діяльності, решта (80%) - в корекційно-педагогічному процесі. У середньому в школі одним комп’ютером користувалися 16 учнів, що на той момент було непоганим показником.         Підключення школи до всесвітньої мережі Інтернет не було. 

       Аналіз готовності педагогів до використання ІКТ в навчально-виховному процесі відбувався за такими критеріями:

·                   Рівень бажання володіння ІКТ;

·                   Рівень зацікавленості педагога у використані ІКТ у власній педагогічній діяльності;

·                   Рівень володіння персональним комп'ютером.

      Тестування, співбесіди з педагогами показали наступні результати: 8% педагогів не виявили бажання оволодіти комп’ютерною грамотою (педагоги пенсійного віку), але 100% педагогів відповіли «Так» на питання: «Чи згодні Ви, що ефективність уроку (виховного заходу)  з використанням ІКТ буде вище, ніж результативність звичайного уроку (виховного заходу)?» 

      Рівень вміння працювати з комп’ютером визначався опитуванням і виконанням практичних завдань за такими напрямками:

·                   Робота з маніпулятором «Миша». Файли, вікна і операції з ними.

·                   Робота в програмах Microsoft Office 2003 (Word, PowerPoint).

·                   Робота в мережі Інтернет (знаходження певної інформації, шкільного сайту, відправка листа електронною поштою).

     Результати за вищевказаними напрямками вказали на  значний відсоток  педагогів школи (82%), які не вміли користуватися глобальною мережею Інтернет. 8% взагалі ніколи не користувалися комп’ютером. 24% вчителів і 23% вихователів мали навички роботи з програмами Microsoft Office 2003, цьому  сприяли систематичні заняття в «Школі сучасного дефектолога» (керівник – Кірія А.В.) і курси підвищення кваліфікації при Донецькому облІППО. Наявність значного відсотку педпрацівників, які не володіли вміннями набору тексту, створення мультимедійної презентації,  вказують на  певну долю страху педагогів перед опануванням комп’ютерної грамоти.

     Опитування вихованців школи-інтернату (5-9 кл.) щодо можливостей і бажання опанувати основи інформатики виявило 100%-ве бажання, але тільки 5% учнів мали вдома комп'ютери. Можливості вийти у всесвітню інформаційну мережу з власної домівки не мав жоден з учнів школи-інтернату.

      Результати вище перелічених аспектів інфомаційно-комунікаційної забезпеченості школи, ставлення учасників навчально-виховного процесу  до користування комп’ютерними технологіями в професійній і навчальній діяльності вказали адміністрації  закладу  на основні напрямки роботи з інформатизації  корекційно-педагогічного процесу:

·        Удосконалення адміністративно-управлінської роботи;

·        Удосконалювання методичної роботи;

·        Розширення інформаційного простору і підвищення інформаційної компетентності педпрацівників;

·        Забезпечення умов навчання  учнів з психофізичними вадами розвитку  свідомому використанню ІКТ.

Наступним кроком інформатизації корекційно-педагогічного процесу було поступове  вирішення наступних задач:

Ø На адміністративно-управлінському рівні : придбання мультимедійного обладнання,  створення інформаційної бази даних, підключення школи до мережі Інтернет, налагодження  зв’язку засобами електронної пошти з різними установами, створення шкільного сайту та ін.

Ø На методичному рівні: організація навчальних семінарів-тренінгів з використання ІКТ у педагогічній діяльності, створення інформаційно-методичного кабінету як структурного підрозділу інформаційного центру і центру підвищення професійно-педагогічної компетентності педагогічного колективу, створення інформаційно-бібліотечного центру на базі шкільної бібліотеки.

Ø На рівні педагога: оптимізація, індивідуалізація корекційно-педагогічного процесу, створення надійної системи моніторингу навчальних досягнень учнів, створення власної теки мультимедійних презентацій до уроків, підвищення педагогічної кваліфікації і професійної майстерності педагога.

Ø На рівні учня: визначення зони актуального і найближчого розвитку кожного вихованця на основі психолого-педагогічного моніторингу, здійснення диференційованого підходу до навчання, активізація пізнавальної діяльності та формування позитивної мотивації до навчання.

      З метою підвищення ефективності адміністративно-управлінської діяльності було створено загальношкільну інформаційну базу за наступними блоками:

1.     Інформація про створення умов навчання і виховання.

2.     Інформація про організацію і якість корекційно-педагогічного процесу, внутрішній контроль.

3.     Інформація про роботу з кадрами.

4.     Інформація про роботу з батьками та громадськістю.

5.     Інформація про діловодство та статзвітність.

6.     Інформація про адміністративно-господарчу та фінансову діяльність.

      Використання бази даних забезпечило  мінімізацію надлишковості копій для одних і тих самих даних з урахуванням орієнтації на кілька застосувань, а також вирішило такі проблеми, як економія витрат комп’ютерної пам'яті, потреба виконувати чисельні операції оновлення для кількох надлишкових копій та ін.

      Значно підвищило рівень організації методичної роботи в школі-інтернаті перетворення класичного методичного кабінету на інформаційно-методичний кабінет. На даний момент він виконує наступні функції:

·        Методичні:

1)    Створення банку передового педагогічного досвіду.

2)    Узагальнення методичних матеріалів про результати корекційно-педагогічної діяльності.

3)    Зберігання збіроок матеріалів педрад, про участь у семінарах, професійних конкурсах.

4)    Надання можливості будь-якому педагогу доступу до інформації про досвід колег (роздруківка матеріалів, можливість перегляду відеоінформації відкритих уроків, презентацій навчально-виховних і методичних проектів).

·        Інформаційна:

1)    Створення банку інформації, необхідного в процесі управління методичною роботою школи-інтернату: дані про кадри, учнів, батьків, випускників; аналіз успішності, контрольних робіт; дані про наявну навчально-методичну літературу, дані про наявність навчально-виховних відео- і аудіоматеріалів, комп’ютерних навчально-розвивальних програм.

2)    Аналіз результатів анкетування батьків на предмет задоволеності організацією корекційно-педагогічного процесу.

3)    Поширення дидактичних і методичних матеріалів, необхідних у повсякденній роботі педагога і поширення досвіду педагога.

4)    Допомога вчителю (вихователю) в самостійному створенні методичних матеріалів через індивідуальні консультації.

        Для вирішення  цих функцій кабінет було обладнано комп’ютерною і множною технікою та забезпечено вільний доступ педагогів до неї протягом усього робочого дня. Підвищення рівня технічного оснащення управлінської діяльності на основі широкого впровадження автоматизації збору, обробки і передачі інформації  значно підвищило ефективність управління навчально-виховним процесом у школі.

        Для розширення інформаційного простору і підвищення інформаційної компетентності педпрацівників був реалізований методичний середньостроковий проект «З комп’ютером на ТИ» (керівник проекту - Кірія А.В.). Мета даного проекту: сформувати вміння педагогічних працівників школи-інтернату користуватися засобами новітніх інформаційних технологій, підвищити інформаційну компетентність педагогів. Форми роботи: семінари-тренінги, практикуми. Реалізація проекту дозволила сформувати у педагогів здатність ефективно використовувати навчальні інтерактивні технології для розв’язання щоденних завдань ( підготовка текстів, таблиць, збір, обробка і подання інформації, пошук необхідних даних і спілкування з іншими членами «електронного співтовариства»). Результати роботи над вказаним проектом:

·        Учитель трудового навчання Леонов О. А. у 2010 році взяв участь в обласному конкурсі мультимедійного контенту до курсу «Донеччинознавство»  під назвою «Люби і знай свій рідний край»  і одержав сертифікат співавтора.

·        Заступник директора з навчально-виховної роботи створила власний сайт «Дефектолог-практик», який розрахований на  вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, вихователів , заступників директора з навчально-виховної роботи, керівників методичних об'єднань педагогів спеціальних шкіл-інтернатів;  вчителів, які працюють у системі інклюзивної освіти,  батьків дітей з психофізичними вадами розвитку, студентів дефектологічних факультетів педагогічних ВНЗ. Кредо даного сайту: «Компетентний педагог-дефектолог - запорука вдалої соціалізації  вихованця, який має психофізичні вади розвитку». У жовтні-листопаді 2011р. Кірія А. В. брала участь і стала призером  Першого Всеукраїнського конкурсу на найкращий авторський освітній інтернет-сайт, який був організований видавництвом «Шкільний світ» і благодійним фондом «Перше вересня».

·        Станом на 10 листопада 2011 р. 100% педагогічних працівників школи-інтернату пройшли онлайнове тестування і отримали  сертифікати від компанії  Microsoft.

     За період з 01.09.2009 р. по 01.09.2011 р. значно збагачена база педагогічного програмного забезпечення (рекомендованого Міністерством освіти і науки), що використовується у педагогічному процесі, яке охоплює такі навчальні предмети: українська мова і читання, природознавство, математика, курс «Я і Україна», основи здоров'я, географія, основи споживчих знань, соціально-побутове орієнтування, курси з основ комп’ютерної грамотності.

     Практика впровадження адаптованого педагогічного програмного забезпечення  в корекційно-педагогічний процес показала, що це значно підвищує пізнавальну активність школярів, результативність мультимедійних уроків є достатньо високою. Впровадження ІКТ у навчання і виховання  дітей з психофізичними вадами розвитку привчає школярів до свідомого використання сучасних комп’ютерних технологій у повсякденному житті та у власній навчальній діяльності. Але катастрофічно бракує електронних посібників саме для школярів з вадами розумового розвитку.

        Одним з видів діяльності з впровадження ІКТ у корекційно-педагогічний процес стала реалізація варіативної складової навчального плану, тобто викладання адаптованих інтегрованих курсів «Сходинки до інформатики» (5-6 класи) та «Основи комп’ютерної грамотності» (7-9 класи), а також  щотижнева робота гуртка «Юний інформатик». Зміст занять відповідає сучасним тенденціям впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у життєдіяльність людини, віковій зацікавленості учнів допоміжної школи і націлений на формування ключових компетентностей засобами міжпредметного і предметного змісту, що сприяє оволодінню соціальним досвідом, навичками життя й практичної діяльності в суспільстві. Саме робота з комплексом навчально-розвивальних ігрових програм підсилює корекційний вплив на розвиток логічного мислення, пам'яті і просторової уяви, уваги,  активізує пізнавальну діяльність та сприяє формуванню та розвитку інформаційної культури і соціальної компетентності  школяра з психофізичними вадами розвитку.   

     Активність використання ІКТ у корекційно-педагогічному процесі значно підвищується під час реалізації навчально-виховних проектів. Саме працюючи над проектами діти вдосконалюють практичні навички роботи в пошукових системах мережі Інтернет (знаходити, зберігати інформацію), у програмах Microsoft Office, у графічному редакторі Point. Гордістю школи став колектив учнів 7-8 класів під керівництвом вчителів Кузьминої Л. С. і Леонова О. А., які в 2010 році взяли участь і стали лауреатами ІІІ етапу обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими».

          Практика показала, що у діяльності з формування інформаційної культури у дітей з психофізичними вадами розвитку можна виділити наступні напрямки:

  • розуміння ролі інформації в житті суспільства;
  • знання інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття інформації;
  • вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з різних джерел;
  • здатність до  використання та створення нової інформації.

      Шкільна бібліотека  виконує роль інформаційного центру із забезпечення навчально-виховного процесу. Отже, зміст діяльності бібліотеки школи визначається змістом та організаційними основами навчання і виховання.

Функції шкільного інформаційно-бібліотечного центру:

- забезпечення доступу до інформації шляхом систематичного аналізу, відбору, оцінки та створення інформації на всіх освітніх етапах;

- бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів за всіма напрямками навчально-виховного процесу  закладу;

- забезпечення доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів - як друкованих, так і інших носіїв інформації;

- розвиток в учнів умінь орієнтуватись в інформаційному просторі .

        З метою реалізації вищевказаних завдань шкільний інформаційно-бібліотечний центр обладнаний одним персональним комп’ютером, який має підключення до  Інтернету через мобільну мережу  Utel,  організована медіа тека (див. малюнок 1), в якій зібрано багато фото-аудіо-відеоматеріалів, розвиваючих ігор.

Функціональність шкільної бібліотеки значно розширилась за допомогою створення бази даних бібліотечного фонду школи-інтернату, тісному Інтернет-контакту з сайтами Костянтинівської центральної міської публічної бібліотеки ім. М. Горького і Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Н. К. Крупської.

         Станом на 10 листопада  2011 р. в школі у наявності 24 комп'ютери, 16% з них використовуються в управлінсько-господарській діяльності, решта (84%) - в корекційно-педагогічному процесі (проведення уроків, корекційно-виховних заходів; реалізація навчально-виховних, методичних проектів; підготовка і проведення педагогічної ради та різних   форм  методичної роботи тощо). В інформаційно-методичному кабінеті знаходяться 3 ноутбуки, які, за потребою, використовують педагоги в класах, де немає стаціонарних персональних комп’ютерів. У шкільному арсеналі технічних засобів маємо 3 мультимедійних проектора з екранами, одну інтерактивну дошку.  Всі класні кімнати початкових класів  обладнані  технічними засобами: телевізорами, DVD-програвачами, магнітофонами. У середньому в школі одним комп’ютером користуються 6 учнів, що є високим показником, в Донецькій області цей показник становить 14-28 учнів на 1 комп'ютер. Дані про наявне технічне обладнання в школі свідчать про достатню ІКТ забезпеченість щодо подальшої інформатизації навчально-виховного процесу.

       У кінці листопада 2011 року було проведено аналіз готовності  педагогів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі та визначався рівень вміння працювати з комп’ютером. Результати за цими напрямками вказали на те, що всі педагоги школи (100% ) вміють користуватися глобальною мережею Інтернет. 62%  є активними користувачами Інтернет. 100% вчителів і  вихователів мають стійкі навички роботи з програмами Microsoft Office 2003. Аналітичні дані доводять ефективність проведеної роботи щодо підвищення рівня комп’ютерної грамотності та  інформаційної культури педагогів школи.

     Опитування, тестування, результати тематичного оцінювання з курсів «Сходинки до інформатики» та «Основи комп’ютерної грамотності»  вихованців школи-інтернату (5-9 кл.) з метою з’ясувати рівень опанування основ інформатики виявило, що 62% учнів мають достатній і середній рівні навчальних досягнень, вдало працюють в різних навчально-розвивальних програмах. 100% учнів 7-9 класів володіють стійкими навичками роботи в програмах Microsoft Office 2003 і вдало використовують свої вміння під час реалізації проектів, оформлення класних куточків, стіннівок тощо.

          Підключення школи до всесвітньої мережі Інтернет відбувається через мобільний модем Utel, що не дозволяє  підключити  до Інтернету одночасно декілька комп'ютерів. Ця проблема зумовлена місцем розташування інтернатного закладу – в селищі немає стаціонарних мережевих каналів. Але попри це на даний момент налагоджено постійний зв'язок з обласним управлінням освіти і науки, відділом освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я Донецького облІППО, з низкою державних і громадянських установ, іншими школами-інтернатами Донецької області засобами електронної пошти. Це значно підвищило ефективність управлінської діяльності за наступними напрямками: доступ до необхідної інформації, можливість дистанційного звітування, консультування, обмін досвідом з колегами тощо.

           З метою активізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, залучення педагогів до подальшої творчої діяльності, популяризації освітнього закладу  створено шкільний сайт, в оформлені і поповненні якого беруть участь педагоги та учні старших класів. На сторінках сайту школи-інтернату розміщено інформацію про школу, методичні наробки педагогів школи, матеріали педагогічної ради, спецсемінарів, атестації педпрацівників, методичних і навчально-виховних  проектів, інформація для батьків тощо. Школярі, які займаються в гуртку «Юний інформатик», ведуть дитячу сторінку на сайті, де діти вміло розміщують фотоматеріали, роблять короткі повідомлення про цікаві події у школі. Звичайно, ця робота ведеться  у тісному співробітництві з дорослими. Дана робота сприяє підвищенню інформаційної компетентності учасників корекційно-педагогічного процесу та іміджу школи-інтернату. Також формуванню позитивного іміджу школи-інтернату сприяє співпраця з громадськими організаціями з приводу прищеплення пересічним громадянам інформаційної культури. Наприклад, ініціативна група педагогів школи під керівництвом Кірії А. В. разом з керівниками громади сіл Олександро-Калинове і Яблунівка, в яких проживають родини вихованців інтернату, за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження» організували  курси комп’ютерної грамотності для мешканців села. Заняття проводяться щосуботи у приміщенні сільської бібліотеки, селяни із зацікавленістю їх відвідують.

      Проведена  робота  дала змогу зробити висновки про те, що реалізація «Моделі сучасного корекційно-педагогічного процесу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» ( див. малюнок 2) у Костянтинівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті  дозволила:

·        вивільнити час для реалізації управлінських функцій, зміст яких залежить від безпосередньої творчої діяльності керівників навчального закладу;

·        створити відкрите інформаційне навчально-корекційне середовище;

·        значно підвищити рівень інформаційної культури педагогів та учнів закладу.

     Втілення вказаної Моделі можливе в кожному спеціальному  навчальному закладі на будь-якому етапі створення шкільного інформаційного освітнього середовища.

     Але подальшого дослідження потребують питання щодо особливостей застосування  ІКТ у  початковій ланці спеціальної освіти та організації дистанційного навчання школярів з вадами розумового розвитку.

 

Література:

1. Волобуєва Т. Б. Інформаційні технології в освіті. Методичний посібник. – Донецьк: «Каштан», 2007. С. 4-6, 89-114.

2. Волобуєва Т. Б. Формування єдиного цифрового простору – стратегічний вектор розвитку регіональної освіти. // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2011. - №1. –  с. 14- 17.

3. Волобуєва Т. Б. Формування інноваційної готовності педагогів. // Управління школою. - 2009.- №6. – с.62-67.

4. Єльникова О. В. Вимірювання рівня інформатизації навчального закладу. - http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/5/statti/4elnikova.htm

5. Забродська Л. Інформаційні технології навчання та управління. – Л.: Шлях, 2001.  – 86 с.

6. Забродська Л. М. Проблеми інформатизації освіти // Комп’ютер у школі.

7. Забродська Л. М. Педагогічні основи впровадження інформаційних технологій в ЗНЗ// Інноваційні технології: Наук. – метод. зб. наук. праць. – К.: ЦІППО, 2001. С. 20-27.

8. Забродська Л. М. Інформатизація системи управління НВП – один з пріоритетних напрямів інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів // Наша шк. – 2002. - N2. – С. 75-77.

9. Забродська Л. М. Інформатизація системи управління загальноосвітніми навчальними закладами  / Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звіт. наук. конф. 6 берез. 2001 р. – К.: Пед. думка, 2001. –С.32-33.

10. Забродська Л.М. Інформатизація закладів освіти як актуальна проблема/ Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звіт. наук. конф. 28-30 березня 2000 р. – К.: Пед. думка, 2000. –С.91-93.

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.233.215.196 (3.233.215.196, 3.233.215.196)